വൈശാലി [MAHADEV]

Posted by

വൈശാലി

VYSHAALI     authored by    [MAHADEV]

AwP^mKyw ….
fimem^S ]p²w WX¡p¶SnWp fp¼v Ss¶ em^Sw H«msN C¯n^¯n ^mKy§Ä Ak e^n¡p¶ ^mKm¡·m^pw Ak^psX {bKNapw Ak^psX ^mKyASnÀ¯n¡pÅn Smfhn¨p k¶n^p¶p. A¯^¯n t`mfbV³ Fs¶m^p ^mKmkv sSt¡ C´y³ fmim^mKy¯p ASnkhn¨n^p¶p ..

k^vg§am]n AwP^mKy¯n fj sb¿pWnÃ…WUnNÄ k^*p D\§n… NrgnbmX§apw NrgnNapw Wln¨p…. UmiK`w tbm`pw Nn«msS knl¶pk`ªp BapNÄ Hs¶m¶m]n Is¯mXp§n… f¬bmanNÄ kn*pNo_n .. koXpNÄ SNÀ¶p ko\p…

AwP^mKyw A¸msX {bSnhÔn]nÃm]n^p¶p ..

A§sW C^ns¡ t`mfbV³ F´psI¿psf¶_n]msS Ssâ NpSn^¸p_¯p ^mKyPp^p sW tSXn C_§n… fWpgysâ l^o^w sNm¯n k`n¡p¶ NjpN·ms^ N*p sM«n… A§Ns` h^hzSn WUn]n tbm]n skÅsfXp¯psNm*p k^p¶ Ssâ {bKNsa]pw N*p At±iw `ÖmNp`Wm]n .. At±iw A§sW A`ªp ^mKyPp^p sâ b¡Â F¯n…

“”^mKyPp^p…..”” ^mKmkv Pp^pknsW D½_ bXn¡Â Wn¶pw knan¨p…

“”{bep… A§nknsX.??”” Pp^p sfmjnªp.

“”Pp^p .. A§v N*ntà Cu ^mKy¯n³s_ AkØ… F´psNm*m\v Pp^p…?? FWn¡v Fsâ {bKNapw ^mKykpw H¶mWm]n Wãs¸Xp¶p.??””

“”{bep … Cu ^mKy¯n³s_ hw^£\ làn]m] C{µtUk³ .. Ct¸mÄ A´^vfpOWm\v.. At±iw Cu ^mKyw kn«p tbm]n^n¡p¶p…. At±is¯ F{S]pw sb«¶v {boSns¸Xp¯n Bkmin¨p NnXn]n^p¯\w.””.

“”Pp^p… A§v Sn^n¨p sNm«m^¯nt`¡p k^\w… ]mPw WX¯\w..^mKys¯ ^£n¡\w… Mm³ Atb£n¡pN]m\v..’””

“”A§v Ft¶mXv Atb£n¡pt¶m .? A^pSv ^mK³.. Mm³ k^pw…A§v Sn^n¨p sbm]vt¡maq…””

t`mfbV³ ^mKyPp^pknsâ NpXn]n Wn¶pw N®pWoÀ sbmjn¨v sNm*v C_§n…

bs£ At¸mjpw ^mKyPp^p I¼mbp^n]nt`¡p tbmt\m tk*t]m F¶ Bt`mIW]n fpjpNn C^n¡pkm]n^p¶p ..

Np_n¨p WmapNÄ¡p fp¼v Ssâ fN³ In{SRS³ ^mKyN`vbW sSän¨SpsNm*p ^mKyPp^pknsW]pw Ssâ fNsW]pw t`mfbV³ B\v ^mKy sNm«m^w kn«N¶p Smfhn¡m³ N`vbn¨Sv…

AwP^mKy¯ns` I¼mbp^n Fs¶m^p Ø`¯m\v sNm«m^w khn¡p¶Sv… ^mKyPp^pknWpw sNm«m^w kmhnNÄ¡pw… tUkUmhn fmÀ¡pw.. eX·mÀ¡pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *