ഊക്കിസ്റ്റ് ജോസ് 3 സീതയുടെ അമ്മ

Posted by

ഊക്കിസ്റ്റ് ജോസ് 3 [കഴപ്പി സീത]

OOKKIST JOSE 3 BY OOKIST | PRVS PART

സീതയുടെ അമ്മ 

 

hoS]psX sW]v¡p*n]n AXn¨p sbman¨n«p AknsX NnX¶p Mm³ D_§n tbm]n .hoS k¶p knan¨t¸mjm\v Mm³ GäSv.A`vbw skÅw tfXn¨p NpXn¨n«v Mm³ AknXp¶v C_§n .AkapsX ‘A½ lm´ Wmsa ^mkns` k^q¶p hoS b_ªp .A¶v Mm³ bns¶ b\n¡m^nNsa H¶v tNm\¡mWv tbm]nà .bm`v Np_¨p NnX¡s«.F¶mt` ASntâSm]m H^p ^hw DÅq .

bntäUnkhw ^mkns` Nm¸n NpXn Hs¡ Njnªp b_¼n Hs¡ H¶v N_§n Sn^n¨p k¶t¸mÄ hoS fpä¯p Wn¡p¶p

.”B Wo C¸w k¶p “”‘?Mm³ tImUn¨p .

“”‘C¸w kt¶]paap tI«m”.AkÄ In^nt¨m*v b_ªp

.”H^p s_u*v Nan¡p¶pt¶mXo “”‘?Mm³ tImUn¨p .

“”‘At¿m tk*m tI«m bns¶ BNs« .Fsâ ‘A½ k¶n«p*v
“”‘.hoS b_ªp .
“”‘Hm l^n]m\tÃm bm`v Wnsâ At½sX bqänt`m sNmS¯nt`m Hjn¡\w .” Mm³ b_ªp .
“”‘At¿ Cu tI«sâ H^p Nm^yw .H^p Wm\kpw CÃ.”hoS b_ªp

“”‘.A¿Xm H^p Wm\¡m^n kt¶¡p¶p .Wnsâ sNm\kSn]m^w Mm³ C¶s` N*Sm “”‘.Mm³ b_ªp .
“”‘ASv bns¶ tI«m FWn¡v Nj¸v tN_n] bns¶ N®v Nm\nà “”‘.hoS b_ªp .
“”‘Hm A§nsW bns¶ Np® fmt{S Nm\q AsÃXo bq_n”? .Mm³ tImUn¨p .

“”‘H¶v tbm tI«m” hoS sNm©ns¡m*p b_ªp .
“”‘bns¶ tI«m ..”hoS H¶v WnÀ¯n .
“”‘F´mXo ‘?Mm³ tImUn¨p ..
“”‘AÃ ‘A½ tImUn¨p tI«tWmXv Np_¨p ssbhm NXw ktÃmw Nn«ptfm¶p tImUn¡m³ “”‘.hoS b_ªp .
“”‘ASnWp F´mXo C¸w NmlnWp A{S ASymklyw ?”Mm³ tImUn¨p .
“”‘ASv tI«m AWn]¯ns] WjvhnwPv Wp tIÀ¡m³ tk*n t`m¬ FXp¯Sm ..”
“”‘bt£ HäSk\s] AX¡m³ bän]pÅq .C¸w AkÄ ^*mw k^vgw B]n Wjvhn§pv F¶n«pw dm¡n H¶pw AX¡m³ bän]nÃ.” “”‘hoS b_ªp
“”‘Bim WnW¡v AWn]¯n]pfpt*m ?”Mm³ tImUn¨p
.Fsâ Np® H¶v sk«n .
“”‘D*v tI«m hnWn “”‘ “”‘hoS b_ªp
“”‘.Wns¶ tbms` I^¡mt\mXo ?”Mm³ tImUn¨p .
“”‘AsS Fsâ At{Sw k®fnà “”‘.hoS b_ªp .
“”‘AkÄ sNmXp¡ptkmXn ? “”‘Mm³ tImUn¨p
“”‘At¿m tI«m AkÄ H^p bmkw B\v .” “”‘hoS b_ªp
“”‘Wnsâ AWn]¯n]tà tfmlw k^nÃ.”Mm³ b_ªp .
“”‘ASv AknsX Wn¡s« Wnsâ ‘A½ F{S]m tImUnt¨ .?”Mm³ tImUn¨p:
“”‘ bSnWm]n^w Nn«ptfm¶m tImUnt¨.” hoS b_ªp
“”‘Mm³ H¶v tWm¡s« …BUyw Wnsâ SÅs] H¶v bqls« ..F¶n«p b_]mw “”‘.Mm³ b_ªp .
“”‘Wo N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *