ഭാര്യയുടെ റോൾ വേലക്കാരിക്ക് 2

Posted by

ഭാര്യയുടെ റോൾ വേലക്കാരിക്ക് 2

Bharyayude Role Velakkarikku Part 2 bY vivek | Previous Part

BUyfm]n Dln^pÅ H^p sb®nsâ NqsX b®n]t¸mam\v Ct{Sw WmÄ F´m\v KoknS¯n Wãs¸«Sv Fs¶Wn¡v fWÊn`m]Sv. B^y k^m³ CWn]pw 4 UnkhsfXp¡pw ASpsNm*v CWn fWÊfmVmWt¯msX ^mVnN]pfm]n shN-vhv sI¿m³ bäpsftÃm F¶v Mm³ Bt`mIn¨p. B ^m{Sn ^mVnN tfmsa D_¡n]n«v Fsâ AXp¡Â sNm*v k¶p NnX¯n. ^m{Sn Np_¨p Njnªt¸mÄ tfmÄ N^¨n SpX§n. Mm³ Fs´ms¡ sI]vSn«pw tfmapsX N^¨n WnÀ¯m³ bän]nÃ. N^¨n tN«v ^mVnN k¶p tfmsa FXp¯p Wnfng tW^w sNm*v N^¨n Wn¶p. Mm³ Bklys¸«Sv sNm*v ^mVnN Fsâ NqsX sdZn NnX¡m³ h½Sn¨p. ^m{Sn]m]t¸mÄ AkÄ C«n^p¶Sv H^p tNm«¬ ssWän B^p¶p. AXn]n bmkmX C«n^p¶nÃ. ^mVnNs] f`À¯n NnX¯n Mm³ sdZnsâ Aät¯Nv Wo§n, AkapsX ssWän D]À¯n fp«v ks^ N]än]n«p AkapsX Nm bmUw fpS fp«v ks^ Mm³ W¡n sNmXp¯p. sb®p§ÄNv bq_pw fp`]pw fm{Sfà knNm^w DÅ emP§Ä F¶v FWn¡v fWhn`m]n. Wmkp sNm*v AkapsX l^o^¯n FknsX hvbÀln¨m`pw AkÄ knNm^e^nS]mkp¶p*m^p¶p. AkapsX ssWän Mm³ Du^n fmän Ct¸mÄ Fsâ em^y NnX¡p¶ sdZn Fsâ tk`¡m^n NnX¡p¶p.

Fsâ Wmkp fpNant`¡v N]_n AkapsX SpXNan F¯n Wn¶p . N®X¨v, lzmhw Wo«n kn«p sNm*v ^mVnN NnX¡p¶p. AkapsX ssNNÄ hz´w fp`]n AfÀ¯n bnXn¨n^p¶p. sb®v hpOw bnXn¨p NnX¡p¶Sv N®Xtbm`pw FWn¡v H¶psX fqZv N]_n. Mm³ CsSms¡ sI¿pt¼mÄ H^p knNmt^mw CÃmsS sk_psS NnX¡p¶ B^yt]mXv FWn¡v tUgyw kÃmsS tSm¶n. Fsâ Wmkp ^mVnN]psX t]mWn emPs¯¯n. hpO WnÀkrSn]n t]mWn{hkw AkapsX bmân fpjpk³ WW¨n^p¶p. bmân]psX B WWknsâ fpNan NqsX Mm³ Wmkp sNm*v Wo«n W¡n. AkapsX l^o^w H¶v kaªp sbm§n. B WWª bmânNv fpNan NqsX Mm³ Wmkp sNm*v Np¯m³ SpX§n. AkapsX t]mWn Uzm^¯n Wmkv Af^pt¼mÄ Akan Np_p½Â D]^p¶Sv tNÄ¡m³ Wà ^hfm]n^p¶p
.
AÂb hf]w sNm*v AkapsX bmân Mm³ Du^n Naªp. B Nm`pNÄ AN¯n Mm³ Fsâ `Pm³ ANt¯¡v N]än. fpjpkWpw N]_n]t¸mÄ Mm³ AkapsX fpNant`¡v NnX¶p. AN¯p N]_n] Np® S^n¼p tbm`pw Mm³ AW¡n]nÃ, bN^w AkapsX {dm]psX fpNan NqsX fp` I¸m³ SpX§n. Fsâ I¸Â sNm*v {dm]psX N¸v fpjpkWpw Sp¸Â sNm*v WWªp. At¸mÄ Ss¶ Mm³ B {dm Du^n FXp¯p F¶nXv ^*p fp`]pw Nl¡m³ SpX§n. ^mVnN]psX bqÀ Fsâ Np®s] sM^n¡m³ SpX§n]n^p¶p. sb®nWv NXn fq¯p k^p¶ `£\w B\v ASv. ASnsWm^p tfs¼mXn BNs« F¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *