എന്റെ രശ്മി അമ്മ+ഭാര്യ [ AnithA]

Posted by

എന്റെ രശ്മി അമ്മ+ഭാര്യ

ENTE RESHMI AMMA + BHARYA BY ANITHA

Hmcohn Wn¶pw C_§pt¼mÄ Mm³ kas^ ht´mg¯n B¿n^p¶p . C¶v A½]psX skZnRv BWntkjvh_n B\v Mm³ 5 f\n¡v Ss¶ C_§n tWs^ H^p Sp\n NX]n N]_n A½¡ H^p b«phm^n km§n ‘A½ timhvbnä`n Wn¶pw k^pt¼mÄ 7 f\n]mNpw ASnWp fp³bv koXv H¶v A`¦m^nN\w CWn Mm³ Fsâ cmfn`ns] b^nI] sbXp¯mw Mm³ tPmNp Npgv\³ GKv 22 Mm³ H^p N¬hv{X£³ N¼Wn]n bn Fw B]n tKm`n sI]p¶p .Aѳ tPmb³ Aѳ f^n¨n«v Ct¸m 4 sNmÃw Njnªp ‘A½ ^lvfn Wm]À Wjvhv B\v 44 k]hv D*v Nm\m³ Wà ewPn]p*v

ko«n F¯n] Mm³ koXv sfm¯w A`¦^n¨p koXv hns«u«v N]_n]m H^p k`y imÄ ASnWp tWs^ Sms¶ H^p WXpfpäw imanWp 2 kl¯pw _qw Aäm¨Zv dm¡n Nn¨³ A§sW tbmNp¶p.

6 f\nA¿t¸mÄ sSm«p ‘A½ Fs¶ knan¡p¶p*v Mm³ tcm¬ FXp¯nà .Mm³ Fsâ tKm`n Njnªp A½ k^p¶Spw N¯v Wn¶p.7 fm\n Njnªp ‘A½ k^p¶Sv Mm³ N*p Fsâ tcm\n tcm\n Ct¸m A½]psX 12 fnhv NmÄ k¶n«p*v

.Mm³ {câv kmSn AXIv Mm³ iman ss`äv Hs¡ Hmcm¡n C^p¶p ‘A½ k¶p sdÃv AXn¨p Mm³ kmSn Sp_¶nà ‘A½ Np_¨ tW^w sd AXn¨p Sp_¡msS B]t¸mÄ Fs¶ knan¨p tfmsW Nn¨p …Nn¨p…….Zm kmSn Sp_Nv .Mm³ H¶pw fn*msS iman C^p¶p ‘A½ ssb³ bSns] kmSn SÅn tWm¡n At¸m kmSn Sp_¶p

‘A½ BNm¯ tN_n ss`äv C«Spw Mm³ D_s¡ b_ªp im¸n skZnRv BWntkjvh_n fnÊnhv ^lvfn tPmPp¡rgv\ ‘A½ H^p sM«t`msX Fs¶ tWm¡n ssb³ koXv sfm¯kpw sZ¡t_g³ Hs¡ N* ‘A½ Fs¶ tWm¡n In^n¨p F¶nXv kmSn ASmSp t`m¡v sI]vSp .Fsâ tWs^ SpWnªp. ‘A½ sNm*v k¶ hmVW§Ä Smt] C«v .Fsâ AXpt¯Nv HmXn k¶p Fs¶ d`fm]n sN«nbnXn¨p Fsâ sWän]n`pw Nknan`pw fpO¯pw Hs¡ fm_n fm_n D½NÄ sNm*v fpXn Fsâ sIkn]n b_ªp im¸n skZnRv BWntkjvh_n .F¶nXv Fsâ sIkn]n NXn¨p .

Nų Mm³ F{S k«w knan¨p Wns¶ Wo F´m tcm¬ FXp¡mtª .AtSm Mm³ Fsâ A½Nv thm_n Fsâ em^yNv H^p hÀss{bhv– W`vNm³ tk*n Asà Zn NÅn sbs® .F¶v b_ªp Mm³ A½]psX Ip*v km]n`m¡n I¸n k`n¨p A½ A½]psX WmNv DÅnt`¡p SÅn N]än I¸n .Np_¨ tW^w M§Ä A§sW Wn¶pw bns¶ NnS¨psNm*v tkÀsb«p.

A½½ tbm]n A½]psX dmPn Wn¶pw H^p gÀ«v FXp¯v FWn¡v WÂNn CSv Fsâ Pncv_v Cãfmt]m ‘A½ km\n¨Sv FWn¡v CãfmkmsS C{^nt¡m Fsâ ^lvfn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *