മരുഭൂമിയിലെ പ്രേതം 6 shiYas [ HORROR ]

Posted by

മരുഭൂമിയിലെ പ്രേതം(HORROR – CRIME THRILLER)-6

MARUBHOOMIYILE PRETHAM  PART 6 HORROR & CRIME THRILLER BY SHIYAS

Previous Parts

Cu tWmk BUyfm]n km]n¡pN]ms\¦n BUy bmÀ«v– fpS km]n¡pN… F¶ms` N`§pN]pÅq…

Wn§apsX ht¸m^vXnWp H^m]n^w Wµn…. b_ªp sNm*v Mm³ SpX^pN]m\v……

Mm³ tcm¬ FXp¯p fnTp³ B]n^p¶p ASv……..

Mm³ tcm¬ FXp¯p..

Mm³ : it`m..?
fnTp³ : sit`m.. ! WnW¡v AknsX FÃmw s_Zn]mt]m..?
Mm³ : s]hv. CSv kt^ FÃmw Hs¡ B\v.. – bnt¶ t{bSkpw Nq«nWp D*v.
fnTp³ : iii… C{S]pw sb«¶v Wn§Ä AXpt¯m..? AtSm b*v Nmkns`¡v tbm]Sv tbms` Wo tbXnt¨m..?
Mm³ : tbmXm ssft^….! ASv b*v Ct¸mÄ t{bSw Fs¶ N*v tbXn¡mSn^p¶m fSn..
fnTp³ : HmHiviv.. ! Wo sk_psS In^n¸n¡tÃ… -! WnW¡v F´¦n`pw `oZv Nn«nt]m..?
Mm³ : CSv kt^ H^p `oZpw CÃm… ! F´¦n`pw H^p `oZv Nn«mSn^n¡nÃ. CSv tbms` DÅ Npt_ tNhv H^p sSankpw CÃm¯ tNhv Mm³ Aä³Zv sI]vSntÃ..? ASv tbms` F´¦n`pw Nn«mSn^n¡nÃ. Fsâ sFZânän CknsX H^p hmVm^\ ss{ZkÀ Asà ASv sNm*v Ss¶ {co B]n«v FÃmkt^]pw N¿n FXp¡mw.. –
fnTp³ : emPyw.. ! AknsX H^p Wà I^¡v H¶pw b\n¡nÃm¯Sp. Wnsâ N¿n FXp¡Â FWn¡v WÃ\w A_n]mw…. —
Mm³ : tbmsX.. ! CknsX H^p NnXn`³ I^¡nsW C¸w b^nK]sb«sS DÅp… !
fnTp³ : I^t¡m..? In`t¸mÄ bpSn] tKm`n¡mÀ k¶Sm]n^n¡pw. bnt¶ tg¡vsâ 2 sb¬Np«nNÄ D*v. AXn sbman I^¡v. bnt¶ AkÀ¡v Ai¦m^w Np_¨p NqXpS B\v..
Mm³ : Bt\m…!
fnTp³ : Hs¡. AkÄ fms^ Hs¡ hf]w BNpt¼mÄ Nm\pw. C¸w Wo B koXpw b^nh^kpw ko£nt¨m.. ! F´¦n`pw Bknlyw D*¦n knant¨m.. –
Mm³ : Hs¡ Zm…

ASv b_ªp tcm¬ N«v– sI]vSp. N¿n hnP^äv DÅSv sNm*v ASv k`n¡m³ tk*n ss`äÀ N¯n¨p…

N¯p¶nÃ….

ko*pw {lfn¨p… N¯p¶nÃ…..
Pymhv Hs¡ bNpSnt]maw D*v..
Mm³ H¶v Np`n¡n] tlgw ko*pw {lfw WX¯n…

tWm ^£….

Mm³ Bt^mXp¦n`pw ss`äÀ Dt*m F¶v tImUn¡m³ _qfnWp bp_t¯¡v C_§n …. !

B G^n]]n Bs^]pw Nm\p¶nÃ..

bnt¶ Mm³ ko*pw ss`äÀ N¯n¡m³ {lfn¨p.

N¯n…

t`mNw NojX¡n]ksâ ht´mgw Fsâ fpO¯psSanªp…

Mm³ hnP^äv N¯n¨ tlgw B _qfnsâ bn_sN klw Hs¡ tWm¡n..

F´¦n`pwsSankv Nn«n]mt`m…?

bn_Npkl¯v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *