ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 10 [ഉപ്പയും ഞാനും ഒരേ ദിവസം]

Posted by

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 10

ഉപ്പയും ഞാനും ഒരേ ദിവസം

NJAN KADHAYEZHUTHUKAYANU PART-10 UPPAYUM NJANUM ORE DIVASAM

Written by – കാസനോവ  PREVIOUS PARTS

4 tb^pw N«n`n fSnf_¶p NnX¶p . D½msX bq_nÂWn¶pw skÅw H`n¨n_§n sNm*n^p¶p . D½ bq_n ssN]n«p Ca¡n skÅsfÃmw bp_t¯m«p Naªp . ^kn Fjpt¶äp tXdnan DÅ Nymf_ FXp¯p koZnt]m sk¨p . Ak³ FÃmw s_t¡mÀZv sI]vSn^p¶p . t^gvf]psX DÅn e]fpÅSm]n fpO¯v Wn¶pw FWn¡v fWhn`m]n.

F¶m D½ AsSm¶pw {l±n¡msS f`À¶p N«n`n NnX¡pkm]n^p¶p.

D½ : Cksa F§sW Nn«n Wn§Ä¡v ?

dmdp : C^tSXn tbm]t¸mÄ Np^p¡n sb«Sm…

D½ : fWÊn`m]nà , GSp C^ ?

dmdp : bq_n tfmsa , Cu NnX¡p¶ fpS`p*tÃm , CkÄ¡v Fs¶ bän hm_ntWmXv Nw¹]nâv sI¿\ft{S, hv{SoNtamXpÅ tfmlw sb^pfmä¯nWv

D½ : ASnWp fm{Sw Fs´¦n`pw hweknt¨m ?

dmdp : CkavsX I´n N*t¸mÄ FWns¡m¶p sSmXm³ bqSn , Mm³ H¶p A_n]msS sSm«p , ASkÄNv bnXn¨nà .

D½ : AÃ , C{Ss]ms¡ D*m]n«pw Cksa§sW Wn§apsX k^pSn]n`m]n .

dmdp : Wo C§p km, H^p koZnt]m Nm\n¨p S^w .

^kn koZnt]m Nm\n¡m³ SpX§n . t^gvf WPvW]m]n Npan¡p¶Sm]n^p¶p koZnt]m . AtSmsX hwPSn]psX NnX¸pklw FWnt¡s_ Nps_ fWhn`m]n.

eog\nsbXp¯n]m\v CkÀ ^*pw t^gvf]psX hoÂsbm«n¨Sv. t^gvf CsSÃmw tN«p sdZn Wns¶jpt¶äp Ssâ khv{S§saÃmw b^Sn .

Hmt^m¶m]n V^n¨p bp_t¯¡p k^msWm^p§n . Mm³ _qfnt`¡v tkPw f_ªp . AkÄ WX¡m³ dp±nfp«pÅSv sNm*p bSns] Cjªp tbmNp¶Sm]n FWn¡v tSm¶n .

AkÄ tbm]SnWp tlgw Mm³ Ak^psX _qfnt`¡v tWm¡n]t¸mÄ ^kn D½msX bqÀ ko*pw I¸p¶p*m]n^p¶p . NqÀ¯p Wn¡p¶ fp`sM«pNÄ¡nX]n`qsX D½ AksW tWm¡n Aksâ S` Ssâ bq_nt`¡v AXp¸n¨p .

D½msX Nmfmhàn Fs¶ sl^n¡pw AÛpUs¸Xp¯n. Mm³ Sn^nsN _qfn tbm]n Hmt^m¶v Bt`mIn¨p NnX¶p . Ft¸mtam D_¡¯n`pw ko\p . 8 f\nt]msX Mm³ Fjpt¶äp . D½ At¸mapw D_§pkm]n^p¶p . Mm³ knan¨p\À¯n M§Ä s_Zn]m]n t`mZvKnt`¡p tbm]n .

ko«n sI¶Spw S`tkUW]ms\¶p b_ªp D½ D_§m³ SpX§n . {Xn¸n`qsX Mm³ b`Spw Sn^n¨_nªp .hz]w bp^pgWms]¶ In´]m]n^p¶p DÅn .

B]nX¡m\v D¸msX knan , k^p¶ Sn¦amjvI 2 fmhw AkVn¡m]n Wm«n k^ps¶¶p . ASp tN«Spw MmWmsN {SnÃn`pw H¸w h¦X¯n`pfm]n^p¶p . D¸ k¶m {coZw CÃm*mNpw , bs£ Fs´¦n`psfms¡ FWn¡m]n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *