മനു മഞ്ജുവായ കഥ 4

Posted by

മനു മഞ്ജുവായ കഥ 4

MANU MANJUVAYA KADHA 4 BY MANURAJ

CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS

Mm³ kmXvhvB¸v Sp_¶t¸mÄ AtN loWn¨p tbm]n Mm³ Nnaksâ fq©p¶ tcmt«mhv MmsWm^p Sp\ntbm`pfnÃSmbnN-vhvfm{Sw A¦nÄ s{XWnWp FXp¯ tcmt«mhpw ko«nt` Fsâ t`ZobnNv–hpw fm{Sw C{bmklyw Mm³ l^n¡pwtbXn¨p Np®s]m¶pwN¼n]m]nà Mm³ tcm¬Hmcm¡n NnX¶p A¦nÄ sâ Pym§mWv Cks^Ãmw fWhn`m]nà b^o£s¡m¶pw bYn¨nà ^m{Sn 12 f\n¡v Mm³ D\À¶p sk_psS tcm¬ Hm¬ A¡ntWm¡n]t¸m 22 fnÊv– kmXvhm¸n Nps_ fhv–Knhpw eog\ns]ms¡ sbs«¶v H^p {Pq¸v D*m]n^n¡p¶p Fsâ tcmt«m]m\v IÀ¨ B tI¨n sbthmWm`n k¶p b_ªp Wnsâ tchv–bnNv CtX* F¦n Imäv fn ¶v– Mm³ tWm¡pt¼mÄ tI¨n Fsâ tchv bnNvIÀ C«n^p¶p {Pq¸n ASn F{St]m BapNÄ Mm³ BsN tbXn¨ptbm]n Mm³ bjvh\`m]n tI¨ns] knan¨p tI¨n b_ªp Wo tW^n«v th`w km W½p¡v l^n]m¡mw MmWnsöpb_ªp d«v– tI¨nb_ªp Wo k^pw Ct¸mÄ H¬`n tchv–bnNv fm{Sw CWn FÃmwk^pw hSyw MmWmsNfn*mSm]n tI¨n Np_pNn Ft¶mXv koZnt]m NmÄ sI]vSp Mm³ tWm¡n]t¸mÄ tI¨n hpµ^n d«v– Ft´m H^pfmäw tI¨n tfsà sdZnÂNnX¶p tI¨n ssWänsX hnbv Hm¸¬sI]vSp fp`bp_s¯Xp¯p M^Xm³ SpX§n Fs¶tWm¡n b_ªp tWm¡vl^n¡pw¶p bns¶ SpXN\n¨p Ft¶mXv s{Zhv D_Wvb_ªp Mm³ sI]vSnà bnt¶w b_ªp tI¨n »m¡v gZv[nNm\n¨p A¦nÄ sâ PncvämWpfmWhn`m]n F¶n«v AknsXs]ms¡ tWs^ Nm\n¨p Atbms]¡pw Fsâ l^o^¯n H^pSp\ntbm`pfnÃm]n^p¶p Fsâ hUWwsbm§n tI¨n¡an]m¡n CSv DbNm^fnà sk«nNsa¶pb_ªp F¶n«v Ft¶mXv hu*v D*m¡n km\wknX³b_ªp tI¨n]pw hu*p*m¡n kn^`n«p d«v– Ak^pdm¡n`m\v kn^`n«Sv A§sW 2 sb^pfp_§n tfmÀ\nwPv Mm³ FjptWäp tNmtaKn tbmNm³ tWm¡pt¼mÄ tI¨nknan¨p A¦nÄ Xu\n Nm_pfm]nk]v¨]p¶p tkPwk¶pb_ªp MmWvb_ªp FN-vhmw AWpbän`sWms¡ Wo kviXvh¸v tWm¡p¶pb_ªp tWm¡n]t¸mt]¡pw Mm³ ÌZnÂtbm]n¡m^nt`_n Nm^\§Ä 2 MmWn¶s` ^m{Sn Nm\n¨ NmftNanknsXt]m bns¶ Fsâ tI«sâ cv–dn Zosä]nÂhv hv{NoWvtgmXv A¦nÄ In^n¨p FWn¡_n]mw Wo k^psf¶v A§sW Nm_n A¦nÄ sâ Nps_ N¼nsN«v th`w F¯n tim«ÂWpcpZvN]n¨p Np_¨pNjnªt¸m tI¨n s_Zv–hm^n FXp¯p k¶p F´v ssi_v B\nsâ l^o^w FWn¡v sg]vOv im³Zv S¶p A¦nÄ B]nhwhm^n¨p Mm³fm_nWn¶p At¸ms]¡pw A¦nÄ tbm]n tI¨n Fs¶wsNm*p H^p sS^pkns` ko«n tbm]n AksX Nps_ 9 N`p*m]n^p¶p Aks^ms¡s¶tWm¡n tI¨n H^p^qfnÂN]äns]t¶mXvF^pt¶mam³b_ªp Np_¨p sW^wf]§n go\wNm^\w N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *