അനിത ഹരികുമാർ നൽകിയ മധുരകൽക്കണ്ടം 2

Posted by

അനിത ഹരികുമാർ നൽകിയ മധുരകൽക്കണ്ടം 2

ANITHA HARIKUMAR NALKIYA MADHURAKALKKANDAM 2 BY DEVAJITH

PREVIOUSE PART

AkapsX BWµ`i^n]n fp_n]n F§pw {bN¼Ww tbms` A`]Xn¨p . Mm³ AkapsX Np*n]psX Uzm^w BÀ¯nt]msX W¡n SpX¨p ! thm¸nsâ f\kpw AkapsX A¸¯n Wn¶pw H`n¨n_§n] tSWnsâ ^pIn]pw NqXn Fsâ WmknsW km^n¸p\À¶p –
AkapsX Nm ^*pw Mm³ fp_ps¡ bnXn¨p ; F¶n«p WmWvhns] bSns] fpNant`¡v sbm¡n FXp¯vsNm*p Mm³ fp«pNp¯n]n^p¶p bSns] Mm³ AkapsX Uzm^w Wmkp N]än W¡n k`n¡m³ SpX§n .

Fsâ Wmknsâ {bt]mP¯n AkapsX hÀÆknV NXnªm\pw tkÀs¸«pSpX§n¡jnªn^p¶p ; AkapsX km]n Wn¶pw SpXs^ SpXs^ lo¡m^§Ä fpj§ns¡m*n^p¶p ; ^MvKp ^MvKp sk¶pÅ AkapsX knan]psX So{kS]n Mm³ Ppi¯nsâ Uzm^¯n`pÅ Wmknsâ {bt]mPw SpXÀ¶psNmt*¿n^p¶p .

Wm³hn]psX A^s¡«n fp_ps¡¸nXn¨psNm*p AkapsX NqSnUzm^¯n bSns] Sp¸`n_¡nkn«psNm*v WXpkn^ sNm*v AknsX sfm¯wb^¯n ; F¶n«kapsX Uzm^¯nt`¡p bSns] Fsâ SÅkn^ N]äm³ {lfn¨p ; sbs«¶pÅ B Wo¡¯n AkÄ NpS_n

At¿m tk* ; ¹ohv Fs¶ms¡ Bt^mtXm F¶pÅ tbms` b_ªp SpX§n

Mm³ Fsâ SÅkn^ AkapsX Uzm^¯n NX¯n kn«psNm*v bSns] {bt]mPw SpX§n ; AkapsX Uzm^¯nsâ en¯nNÄ Fsâ kn^`nsW sM^n¡m³ SpX§n¡jnªp ; Aksa B sbmhngWn Ss¶ Np_t¨s_ tW^w kn^ {bt]mPw WX¯ns¡mt*]n^p¶p .

Zm ; ^©ptk ; fSns]Xm AkapsX Njps¯mXn]pw C§sW Ss¶ sI]vSp sNm*n^p¶mÂ

AWnS]psX sbs«¶pÅ HmÀ½s¸Xp¯Â FWn¡v skan¸mXp*m¡n ; l^n]m\v C§sW S`¡nWv–s¡ Aksa Np¯n]n^p¯n]m Np_¨p WmÄ bnX`n Sn^nt¡*n k^nà AkÄ¡v ;

Mm³ bSns] Aksa sdZn Nfnjv¯n¡nX¯n …AkapsX fUWsbm]vN]n Mm³ bSns] Fsâ kn^`pNÄ HmXn¨psNm*n^p¶p
Wm³hn AkapsX fpOw I^n¨p NnX¶p sNm*v NnS¡pN]m]n^p¶p ; AkapsX fpOs¯ sI_pt^mf§an kn]À¸p SpÅnNÄ SanÀ¯n^n¡p¶p ; Mm³ bSns] AkapsX fpOt¯¡v fpOw tI^v¯m kn]À¸pSpÅn WmknWm W¡nk`ns¨Xp¯p ; NmfUmi¯n sk´p^pNn] l^o^¯ns` Hmt^m K`kpw AfrSnWp Sp`yfms\¶v b_]p¶Sv sk_psS]à ; Sp¸`pw kn]À¸pw fq{SkpsfÃmw B hf]¯p ASnfVp^fm]n tSm¶pw ……

Mm³ WmWvhns] bqÀ® WPvW]m¡n NnX¯mWpÅ {lffm]n ASnsâ emPfm]n AkapsX bmkmX]pw , tXm¸pw FÃmw Du^n fmän
AkapsX fp¶n Sp_¡p¶ {dm Mm³ bÃpsNm*p NXn¨p knXpkn¨p … AkapsX fUWsbm]vN fqXn]n^p¶ gZn bSns] Nm`ns` N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *