ഓടക്കുഴൽ 1 [ Rajeesh ]

Posted by

ഓടക്കുഴൽ

ODAKKUZHAL 1 BY RAJEESH

‘hÀ… FWn¡v CsâÀ\ fmÀ¡v Np_km…’

k`n] N®X sk¨ fn] O`ocs] HmÀfn¸n¡p¶ WngvNa¦fm] fpOfpÅ hn¯m^ F¶ bYn¸nÌv Fsâ fp¶n k¶p Wn¶v b_ªp.

‘ASnWnt¸m… Mm³ F´v sI¿mWm Np«o… Asä³Z³hv Np_km]Sp Fsâ NpäfÃtÃm?’

‘FWn¡v bWn]m]n«m hmÀ… sfZn¡Â hÀ«ncn¡äv Nm\n¨p FÃm^pw fmÀ¡v S¶p’

AkÄ b_]p¶Sv tN«t¸mÄ Ct¸mÄ N^]psf¶p tSm¶n.

‘sfZn¡Â hÀ«ncn¡äv Hs¡ Cs¸m BÀ¡m D*m¡m³ bämsS… ASpw sNm*v FâXp¯p k^*… bäpkmt\ bYn¨p fmÀ¡v km§n¡p Np«o… CsâÀ\ CÃmsS]pw bmhv Bkmw…’

Mm³ b_ªp. AkÄ BsN kngf¯n`m]n.

‘hmÀ… knW]]pw {bn]]pw Ft¶msXm^p Nm^yw b_ªp… hm_nWv Ft´`pw sI]vSp S¶mÂ…’

AkÄ fXn¨p fXn¨psNm*p b_ªp.

‘A§sW kjn¡p km…’ Mm³ fWÊn b_ªp.

tNmtaKn bpSn] Np«nNapsX BUy Unkhs¯ IX§p WX¡pN]m\v. fn¡km_pw BapNÄ AknsX]m\v. fäpÅks^ms¡ ¢mÊpNan`pw.

Mm³ ^Kogv, CknXps¯ cnhnN-vhv s{bmcÊÀ… Wm¸Sp k]Êv… AknkminS³. Fsâ hzemkw fWÊn`m]n¡m\pftÃm… CsSms¡ fp¶n N*psNm*p Ss¶]m\v Np_¨p Nãs¸«v Cu tKm`n tWXn]Sv.

tfmiw tSm¶n] H^p sb¬Np«ns]]pw Mm³ sk_psS kn«n«nÃ. H^p ^oSn]n Asæn fsäm^p ^oSn]n Mm³ Aks^s¡m*p Fsâ hmfmWyw k`n] HmX¡pj km]n¸n¨n«p*v.

Biv… ASv b_ªt¸mjm… FWn¡v Cu »utKmdv Nn«n]m bns¶ fsäm¶pw tk*. hpµ^nNam] sb¬Np«nNapsX km]NÄ fm{Sfm\v Fsâ hzbvWw. FWn¡v kj§n] sb¬Np«nNan sSm®q_p lSfmW¯nWpw Mm³ Sn^n¨p shN-vhv B]n«v H¶pw sI]vSp sNmXp¯n«nÃ. Ak^psX HmX¡pj km]W BhzUn¨p. At{S]pÅp.

Fsâ Np®]psX k`p¸w Nm^\w H^p k«w km]n`n«kÀ Ss¶ b`t¸mjpw ko*pw ko*pw Fs¶ tSXn k¶n«p*v.

bns¶… Cu Caw bq_nNapsX cv`q«v– km]W fm{Sfà t«m FWn¡v Cãw, cv`q«v B^v km]n¨p S¶m`pw FWn¡v Cãfm\v… Fsâ Ss¶ knUymÀ°nNam] B¬bntÅ^psX b`^psX]pw A½fmÀ Ak^psX f¡Äs¡¶ kymtKW Fsâ HmX¡pj km]n¨n«p*v.

fWÊn B{Pi§Ä HSp¡n Njn]p¶ B bmkw hv{SoNÄ¡v H^p him]w. As{St] DÅq.

bns¶ hi{bkÀ¯N^m] Xo¨ÀfmÀ…

CWn, hv{SoNÄ fm{Sfà tNt«m Wà cv`q«v– km]W¡mÀ…Fsâ cv`q«v Gäkpw ftWmi^fm]n km]n¨ b¯p tb^psX `nÌv FXp¯m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *