എൻ്റെ ഭാര്യയും കാമുകന്മാരും 1

Posted by

 എൻ്റെ ഭാര്യയും കാമുകന്മാരും 1

Ente bharyayum karumbanmaarum part 1 | Author : Shihab

 

k^vg§av¡p fpt¼ WX¶ H^p hwekw B\v CknsX Mm³ knk^n¡p¶Sv.

Fsâ tb^v ^Sogv. C´y³ tWkn]n HmcohÀ B\v. k]Êv 42 . em^y doW, k]Êv 38 . M§Ä¡v 14 , 12 , 9 , k]ÊpÅ 3 B¬ f¡Ä. Fsâ CX]v¡pÅ tbmÌn§v tI©v Nm^\w , 3 tb^pw Du«n]ns` H^p CâÀWmg³Â h-vNqan tdm^vZnRv Wn¶v bYn¡p¶p.

Cu hwekw WX¡p¶Sv 3 k^vgw fp¼m\v. A¶v FWn¡v ZÂin]n B\v tbmÌn§v.MmWpw doW]pw H^pfn¨m]n^p¶p Njnªn^p¶Sv.

ASv b_ªt¸mam doWs] bm«n H¶pw b_ªnà Mm³…

Fsâ doW …WÃ skap¯p SXn¨ H^p hpµ^n B]n^p¶p. WÃ D]^w , WÃ fq¯ tS§m k`p¸fpÅ 40C sshhv fp`NÄ, WÃ SXn¨ Np*n.. FÃmw sNm*pw H^p fmUN SnX¼v.. DÅSv b_]mt`m, Akan§sW WX¶p tbmNp¶Sv N*m GSp Np® sbm§m¯kWpw , sbm§pw… At{S]v¡p I^¡m]n^p¶p AkÄ.

M§Ä¡v ^*p tbÀ¡pw shN-vhn Wà SmSvb^yw D*v.. fn¡km_pw FÃm Unkh§an`pw Nan¡m_p*v. CWn AkÄ¡p sf³hhv DÅ hf]¯ms\¦nt`m , tNm¬tXmw C«ns«¦n`pw sN«n AXn¡m_p*v. ASpw AsænÂ, In`t¸mÄ Np*n]n`pw sN«n Nan¡m_p*v.

A§sW Wà ht´mg¯n`v tbmNp¶ hf]¯p.. FWn¡v Np_¨p `okv sbânRv D*m]n^p¶p. ASv sNm*v AsSXp¯p SoÀ¡m³ M§Ä So^pfmWn¨p.. tWkn `p At]mAtSm*v C´y fn¡km_pw M§Ä N_§n]n^p¶p.. ASv sNm*v C¯k\ FkntX`pw bp_¯p tbmkm³ M§Ä So^pfm¨nWv. Rfi_lv`s doW Ss¶ B]n^p¶p . FWn¡pw tSm¶n ASv Wà H^p Hmbvg³ Bs\¶v.

ASv sNm*v M§Ä Rfi_lv`s tbmkm³ Ss¶ So^pfmWn¨p. ]m{S]v¡pÅ FÃm H^p¡§apw WX¯n, knh, tim«Â tÌ FÃmw…

A§sW ]m{S]v¡pÅ Unkhw ks¶¯n..ZÂin F]ÀtbmÀ«v Wn¶m]n^p¶p Z]_Nväv cvss`äv. M§Ä tW^s¯ F]ÀtbmÀ«n F¯n, sI¡nRv FÃmw Njvªp . Np_¨p tW^w `u©n C^p¶ tlgw, A¶u¬hv–sfâv k¶t¸mÄ tdm^vZnRv Wm]n cvss`änWp AXpt¯¡v tbm]n, cvss`äv `p WvK§Ä¡p 3 hoäv DÅ ^u `m]n^p¶p hoäv D*mÀ¶Sp. tWm¡n]t¸mÄ doW¡v knWvtZm hoäv Dw, WXp¡v tks_m^mapw, FWn¡v FZvKv hoäv Dw B\v Nn«n]Sv. WXp¡pÅSv H^p sNWn] ¡m^³ B]n^p¶p. Mm³ A]mtamXv fm_n FZvKv hoäv t`¡v C^n¡mtkm F¶v _nNzÌv I]vSp, F¶m FWn¡pw, doW]v¡pw H^pfn¨p AXp¯n^n¡m³ tk*n.. bs£ A]mÄ h½Sn¨nà , fnZv–Zns` hoäv `p Ss¶ C^n¡\w F¶v b_ªp, doWs] N*t¸mÄ Ss¶ A]mapsX km] sbman¨n^n¡p¶Sv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *