എൻ്റെ ഭാര്യയും കാമുകന്മാരും 2

Posted by

 എൻ്റെ ഭാര്യയും കാമുകന്മാരും 2

Ente bharyayum karumbanmaarum part 2 | Author : Shihab | Previous Parts

doWs] N*t¸mÄ FÃm N_p¼³fm^]psX]pw tWm«w AkapsX tW^n«m]n… AkapsX I¡ tbm`s¯ fp`NÄ N_p¯ {dm]v¡pÅn NnX¶p bp_t¯¡p ImXm³ sk¼p¶p*m]n^p¶p. ASv N*n«v Ak·mÀ sNWn]³ emg]n Fs´ms¡t]m b_]p¶p*m]n^p¶p…

M§Ä Np_¨p tW^w skůn Nan¨p …. Cu tW^fs{S]pw N_p¼·mÀ Aksa Ss¶ tWm¡n C^n¡pkm]n^p¶p.. ASn H^p¯³ Aksâ Sp_n¨p Wn¡p¶ fp³emPw SXkn sNm*n¡p¶Sp FWn¡v W¶m]n Nm\mfm]n^p¶p.. FWn¡v fWÊn H^p {btSN co`n§vhv tSm¶n.. F´m]m`pw doWs] Ak·mÀ fWÊpsNm*v temPn¨p Njnªp F¶m bns¶ F´v sNm*v ASv l^n¡pw B]n¡qXm…. FWn¡v ASmt`mIn¡pt¼mÄ Ss¶ N¼n B]n.

Mm³ H¶pw A_n]m¯ tbms`, Np_¨p skůn Wn¶pw FjptWäp F¶n«p dmSv–_qfn tbm\w F¶v doWt]mXp b_ªp. AktamXv skůn Ss¶ Nant¨mamWpw.. tW^w W¶m]n C^p«n SpX§n]n^p¶p.. F¶m`pw do¨v sâ B emP¯p Wà Wn`mkp*m]n^p¶p.. ASv sNm*v W¶m]n Uqs^ Wn¶pw Nm\mw B]n^p¶p…

Mm³ sb«¶v skůn Wn¶pw N]_n _qfnt`¡v tbm¡sW¶ emk¯nÂ… Np_¨p fm_n H^p bqt´m«w D*m]n^p¶p. ASnsâ f_kn Mm³ bSp§n Wn¶v F´v hwekn¡pw F¶ BUnt]msX..

Mm³ tbms]¶p D_¸m]t¸mÄ, N_p¼·mÀ AkapsX AXpt¯¡v Wo§p¶Sv Mm³ N*p.. doWt]mXp AkÀ Fs´ms¡t]m b_]p¶Spw N*p Mm³.. A`vbw Njnªt¸mÄ doW tim«Â _qfnsâ emPt¯¡v tWm¡p¶Sv N*p Mm³, bns¶ Ipäpw Nt®mXn¡p¶Spw, Mm³ k^p¶pt*m F¶v tWm¡pkm]n^n¡\w…F´m]m`pw AkÄ Ak^psX CX]n Wn¶v tdmÄ At§m«pw Ct§m«pw bmhv I¿pWSp Mm³ N*p. skapskap¯ Fsâ doW]pw, 4 N_p¼·m^pw, Wà H^p NmjvI B]n^p¶p ASv… ASv N*t¸mta¡pw Fsâ Np® Wà Nm^n^p¼p tbms` Wn¶v kn_¡m³ SpX§n…

Nan¡nX]n H^p N_p¼³ A_n]m¯ tbms` AkapsX fpjp¯ D`]n H¶v sSm«p… doW H¶pw fn*m¯ tbms` Nan SpXÀ¶v… ASv N*t¸mta¡pw AXp¯ N_p¼Wpw ASv tbms` I]vSp.. doW ASv l^n¡pw BhzUn¡p¶p*m]n^p¶p. As{S]pw B]tbmsa¡pw 4 N_p¼·m^pw NqsX AkapsX AXp¯v k¶p F¶n«p 2 N_p¼·mÀ AkapsX Hmt^m fp`Nan`pw, 1 N_p¼³ AkapsX Ip*n D½ sNmXp¯p, 4 fWv AkapsX fpjp¯ Np*n]n S`sk¨p D½ sk¨v, 4 tb^pw NqsX AkapsX sK«n]pw, {dm]pw Ajn¨p fmän. HXpkn N_p¼·m^pw Ak^psX sK«n Du_n fmän… Hiv… Ak^psX Wà fpjp¯ G¯¸jw tbm`s¯ N^n¦p¶ N*t¸mÄ Fsâ lzmhw Wn`¡p¶Sv tbms` N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *