കല്യാണി 12 [Master]

Posted by

കല്യാണി 12

Kalyani Part 12 bY  Master | click here to read previous parts

SpX]nXp¡n bän¡nX¶ AkapsX bmâohv k`n¨q^n¡aª tlgw Caw sb®nsâ SpXp¯ bnaÀ¸nt`¡v A]mÄ BÀ¯nt]msX tWm¡n. t^mfm¡XnWp WXpkn fUK`w H`n¸n¨psNm*n^p¶ AkapsX bqän A]mapsX Wmkp £\¯n bSnªp. {lo`£vfn Nm`pNÄ W¶m]n Nk¨v A]mÄ¡v tk*n Ssâ ^h IgNw knXÀ¯n.

“”””D½vf…Wnsâ fpOw tbms` Ss¶ hpµ^w Cu bqkpw”

W¼qSn^n f{´n¨p. KoknS¯n BUyfm]n kUWhp^S¯nsâ fmhvf^nNS A_nª {lo`£vfn N®pNÄ AX¨v, Ip*v NXn¨v hpO¯nsâ Wn_pN]nt`¡v {btkln¨p. AkapsX bnaÀ¸n`pw bp_t¯¡v D´n Wn¶ N´n`pw Ipwdn¨v kjpkjp¯ fUK`w W¡ns]Xp¯ W¼qSn^n Hm_©v AÃn knXÀ¯p¶Sv tbms` AkapsX t]mWn bnaÀ¯n. ASnsâ Ipk¶ Davfmwh¯n Wn¶pw sNmjp¯ {Ukw skan]nt`¡v H`n¡p¶Sv N* A]mÄ ASn AfÀ¯n H¶v W¡n.

“”””Òvfw..im”

{lo`£vfn hpOmVnNy¯n bpaªptbm]n. W¼qSn^n]psX b^pb^p¯ Iq*pkn^ AkapsX bq_nsâ DÅnt`¡v N]_n Ca¡n. BUyfm]n ^SnhpOw A_n]pN]m]n^p¶ {lo`£vfn¡v ASv Sm§m³ NjnªnÃ. ^t*m fqt¶m Sk\ A]mÄ A§sW sI]vSt¸mÄ AkÄ¡v ^SnfqÀÑ hwekn¨p. bqän Wn¶pw hvO`WK`w W¼qSn^n]psX fpOt¯¡v Ss¶ sS_n¨p ko\p.

“”””NÅn..kn^ C«t¸mtj¡pw tbm]n AsÔ A]mÄ NŨn^nt]msX tImUn¨p.

{lo`£vfn Wm\t¯msX fpOw sbm¯n ImXn Fjpt¶äp. N«n`n C^p¶ W¼qSn^n Aksa bnXn¨p Ssâ Nm`pNapsX CX]nt`¡v WnÀ¯n] tlgw AkapsX ssNNÄ bnXn¨p fmän. AkapsX b^¶pSpXp¯ k]än fpOw bqjv¯n]n«v A]mÄ ssNNÄ bn¶n`m¡n AkapsX WnSwdbmanNÄ knXÀ¯n kn^ DÅn NX¯n f`Uzm^¯n b^Sn. W¼qSn^n]psX Iq*pkn^ Ssâ BhW¯n N]_p¶S_nª {lo`£vfn sb^pkn^`n D]À¶p sbm´n A]mapsX ln^Ên bnXp¯fn«p. fmVk³ W¼qSn^n AkapsX BhW¯nsâ DÅnt`¡v Ssâ kn^ sfm¯¯n NX¯n Aksa St¶mXv AXp¸n¨p WnÀ¯n. {lo`£vfn WnÀkIn¡mWmNm¯ hpO¯nsâ bnXn]n A]mtamXv tIÀ¶v Wn¶p.

“”””tWmw SpX§n]nt« DÅq..Wns¶ hpO¯nsâ sNmXpfpXn]n Wmw F¯n¡pw..”

sfsà Aksa bnXn¨p N«n`n Nfnjv¯n¡nX¯ns¡m*v A]mÄ b_ªp. AkapsX A^s¡«n tIÀ¶v NnX¡p¶ A^ªm\kpw ASnWp Smsj sI¼pNpX§Ä tbms` knXÀ¶p knNhn¨ D^p* I´nNapw A]mÄ sNmSnt]msX tWm¡n. A]mapsX fpOw AkapsX SpXNan`pw I´nNan`pw AfÀ¶p^ªp. W¼qSn^n]psX Wmkv Ssâ SpX]nXp¡n Cj]p¶S_nª {lo`£vfn]psX bqän ko*pw fUK`w NpSns¨¯n. A]mÄ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *