ദീപ്തം [ വൈഗവ് ]

Posted by

ദീപ്തം [ വൈഗവ് ]

DEEPTHAM BY VYGAV

Mm³ sskPkv ( 24 k]Êv ) ssUk¯nsâ hz´w Wm«n KWn¨p, Ct¸mÄ H^p {bfpO NY N¼Wn]n tKm`nsI¿p¶p. 3 kÀgw fp³bv Nym¼hv– CâÀkyq Njnªp t¹hvsfâv `en¨Sv bqsW hnän]n inµn fm{Sw hwhm^n¡p¶k^psX CX]n bN¨pWn¶ FWn¡v Nq«pNn«n] fm`mO]m\v Cu NT]ns` Wm]nN

N¼Wn GÀ¸mXm¡n] timÌ`n 2 Unkhw fp³tb AÑWpfm]n k¶p Bklyfm] hmVW§apw fäpw km§n HmPÌv 4Wp tKm]n³ sI¿pt¼mam\v HM fmtWKÀ b_]p¶Sv f`]man B]n H^p fmZw AknsX tKm`n sI¿¶p*v F¶v inµn A_n]m¯ Fs¶ NqXpS Npj¸nt¡* F¶v N^pSn Ak^psX AXp¯pSs¶ B\v hoäv F¶v b_ªv AkÀ FWn¡v UobvSns] b^nI]s¸Xp¯n. 39 k]Êv {bm]w 2 sb¬Np«nNapsX A½]m\v fq¯kÄ¡p 13 k]Êpw Ca]kÄ¡p 3.5 k]Êpw. HM fmtWKÀ s{X]nWnRv WÂNpkmWpw dm¡n Hmcohv Nm^y§apw fäpw b_ªp fWÊn`m¡pkmWpw IpfS`s¸Xp¯n. BUy Unkhw tkPw Njnªp tbm]n sskNpt¶^w Hmcohn Wn¶v C_§m³ tW^w tI¨n Fsâ sfmssd W¼À km§n Mm³ timÌ`nt`¡pw tI¨n ko«nt`¡pw ]m{S]m]n. timÌ`n k¶p Npan¨p sfÊn tbm]n e£\w Njn¨p k¶p tks_ H¶pw sI¿mWnÃm¯SnWm 9 f\n¡v D_§m³ NnX¶p H¶v N®Xªp k¶t¸mÄ sfmssd _nwPv sI¿p¶Sv tN«p sM«n D\À¶p tWm¡pt¼mÄ b^nI]fnÃm¯ H^p W¼À tcm¬ FXp¯p hwhm^n¨t¸mÄ UobvSn tI¨n B\v. F´m\v b^nbmXn e£\w Njnt¨m ?? e£\w Cãs¸t«m ? Fs¶ms¡ tImUn¨p Npj¸w Cà F¶ f_pbXn]n Mm³ AkhmWn¸n¨p.

Wmsa ^mkns` A¼`¯n k^pt¶m F¶v tImUn¨p kjn A_n]nà F¶ Nm^\w b_ªv Mm³ SXn Du^n bt£ ^mkns` 7 f\n¡v timÌ kost`i tPänWp bp_¯p C_§n Wn¡\w F¶pw H^p hhvsb³hv D*v F¶pw b_ªv tcm¬ N«v– sI]nSp. ASn^mkns` 9 f\n¡v FjptW¡p¶ FWn¡v ASv k`n] dp²n fp«v B]n^p¶p F´m]m`pw BUyw B]n b_]p¶Sv Asà F¶v N^pSn Mm³ Hms¡ b_ªp 6:15 Wv A`m_kpw k¨v NnX¶p D_§n.
bntä¶v ^mkns` Npan¨p Np«¸Wm]n NrSyw 7 f\n¡v Ss¶ timÌ`nWp bp_¯p C_§n Wn¶p 10 fnWnäv– Njnªn«pw tI¨ns] Nm\msS Wn¶t¸mÄ C¶s` knan¨ W¼_nt`¡v Sn^n¨p knan¨p 2 fnWnän WpÅn k^mw F¶pw Wo` skmÂNv–hv–kmP¬ Nm_pw B\v F¶v b_ªp 5 fnWnän NmÀ k¶p Mm³ N]_n PpZv tfmÀ\nwPv b_ªp tW^w sskNn]SnWv thm_n]pw b_ªv M§Ä A¼`¯n F¯n. N_p¸pw Ipk¸pw Na_n DÅ H^p sWäv hm^n B\v tI¨n]psX tkgw 15 fnWnäp sNm*v M§Ä A¼`¯n F¯n NmÀ bmÀ¡v sI]nSp C_§n]t¸mam\v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *