ഉമ്മയും ശ്വേത ടീച്ചറും രതിറാണിമാർ 1

Posted by

ഉമ്മയും ശ്വേത ടീച്ചറും രതിറാണിമാർ 1

Ummayum swatha teacherum rathiraanimaar Part 1 രചന: നിഹാൽ
കട്ട ഫെറ്റിഷ്, കക്കോൾഡ്, ബൈസെക്ഷ്വൽ, നിഷിദ്ധ സംഗമം, ഗ്രൂപ്പ്

Mm³ WnimÂ.
H^p Nt¡mÄZpw ssd shN-vhpsfms¡]m\v Mm³
Ct¸mÄ PÄcn`m\v.M§apsX h-vNqÄ Nm` Pym§ns` WkoWpw ^mip`pw knKpkpw PÄcn D*v. CSn ^mip`pw MmWpw bmÀXv\Àfm^m]n H^p _tÌm_âpw fhmKv shâ_pw WX¯p¶p*v. Fsâ D½]pw MmWpw sb§apfm\v CknsX Smfhw. CX¡v {c*vhv k^pw Ak^pw D½msW]pw sb§sa]pw Nan¡pw. sb§apw D½]pw Fsâ em^yfm^m\v. H¸w M§apsX sbmt¶mfW fNÄ Bhn]]pw tIÀ¶v ht´mgs¯msX Kokn¡p¶p. D½ Kmhvfn Ct¸mÄ {bm]w 40 k]Êv. D¸]pw ^*p sb§·m^pw NqsX AX§p¶Sm]n^p¶p M§apsX NpXp¼w. H^p AbNX¯n D¸]pw H^p sb§apw f^n¨p. bns¶ M§vÄ Hä¡m]n. ASnWnX]n D½]pfm]n Nan SpX§n, B Nan sb§Ä N*p Akapw NqXn. Wm«n Cu dÔkpfm]n fpt¶m«v tbmNpkm³ bäm¯SpsNm*v B^pw A_n]msS WmXp kn«p. A©pkÀgw fps¼ WX¶ H^p hwPSn]n Wn¶pw SpX§mw.

dÔp¡apfm]n DX¡pkm³ Nm^\w NW¯ C³gq_³hv SpN]pw H¸w D¸msâ fäp hz¯p¡apw AXn¨p fmäpkm³ h½Sn¡m¯Snsâ sIm^p¡m]n^p¶p. fnXp¡n]m] D½ hz¯p¡Ä ssNkn«p tbmNmsS tWm¡n. D½ StâXn fm{Sfà Nj¸v fq¯kapfm]n^p¶p.
Mm³ ¹Ìp Njnªp Wn¡pt¼mam\v D½]pw Fsâ {c*v knKpkpw S½n`pÅ Nans] bän {l²n¡pkm³ SpX§n]Sv. H^n¡Â Mm³ N*tSmsX Ak³ ko«n k^mSm]n. D½]pw fqZu«m]n.
D½ C§sW fqZu«m]n C^n¡p¶Sv C¡v hin¡m³ bänÃ. HmtWmXv k^m³ b_..C§ap bj] tbms` Nant¨m bs£ C¡v CX¡v Nm\m³ h½Sn¡\w. Mm³ D½sâ AXp¯v b_ªp.
At¿m ASv bänà C¿v Fsâ tfmWm\v.
Hm C{St]m Sk\ Mm³ N*n«p*v C§sa knKp Nan¡p¶Spw ss{ZkÀ gpssidv Nan¡p¶Spw. Mm³ Nm\m¯sSm¶pw CÃ. C§ÄsX fq{Sw hpssidv NpXn¡p¶Snsâ koZnt]m Csâ sfmssd`n D*v.
D½ BsN kÃmSm]v.
C§ap tdKm_mN* Mm³ Ss¶ knKpknsW kn`n¡mw. Mm³ knKpknsW tcm\n knan¨p ko«n k^m³ b_ªp. Ak³ fXn¨t¸mÄ tcm¬ D½msâ N¿n sNmXp¯p. D½ b_ªt¸mÄ AkWp knhzzmhfm]n.
Hm³ tbXn¨n«m NsÅzXn bnXn¨m sI¡·m^psX sfm« sk«n¡a]pfsÃm In`À.
D½m¡v ht´mgfm]nsÃ?
H^pbmXv ht´mgfm]n. CWn D½ tfmtWmXv tfmtWmXv H^p Nm^yw tImUn¡s«. AW¡v D½mtWmXv bqSn tSm¶o«pt*m?

C¡v D½s] b®p¶SntW¡mÄ Cãw D½msW fäms^¦n`pw b®p¶Sn`m\v ..ASv Nm\p¶Sn`m\v.
AsS´m AW¡v hmfmWw CsÃ?
hmfmWw Hs¡ D*v F¶m`pw ASn H^p Sm`vb^yw..D½ skgfn¡* bn¶oXv F¸tj¦n`pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *