മിനിത്ത [മുനി]

Posted by

മിനിത്ത

MINITHA BY MUNI

¹hv Xp Njnªp skt¡g³ Nm`¯v H^p N`ym\¯nWv sb®nsW Nq«m³ dhn N]_pt¼mjm\v Mm³ fnWn Sm¯msX Np*n s{l±n¡p¶Sv. H^p ssXäv bÀ± B]n^p¶p tkgw, Wà SXn¨p Spap¼n SÅn Wn¡p¶Sv Nm\pt¼m B^pw H¶v tWm¡n tbmkpw. tNm¨m]n^p¡pt¼m N*Sm Sm¯msW, {bm]w 38 B]n Nm\pw Ct¸m, bs£ BÄ H¶v sNmjp¯p hpµ^n B]n«p*v.
Cu H^p NmjvI Fs¶ B dÊn Ss¶ tN_m³ WnÀdÔn¨p. bNpSnt]maw hv{SoNam]n^p¶p. Wà Sn^¡m]n^p¶p FWn¡v hoäv– Nn«n]nÃ, 1 f\n¡qÀ Wn¡\w. Mm³ BsN hwl]¯n B]n, tks_ k*n]n tbm]tÃm F¶m]n, Mm³ dhv fpjpk³ H¶v Nt®mXn¨p, fnWn Sm¯ sshZv hoän C^p¡p¶p*m]n^p¶p. B Np*nNÄ hoänsâ sshZn SÅn Wn¡p¶Sv N*t¸mÄ Ss¶ Mm³ B dÊn Ss¶ tbmkm³ So^pfmWn¨p. Mm³ F§sWms]m¡ Sm¯msâ hoänWv AXp¯v ØmWw D_¸n¨p, Fs¶ N*t¸mtj kntlg§Ä tImUn¨p
Sm¯ : B^nUv A¡ptkm Wns¶ H¶pw Nm\m³ Nn«p¶ntÃmXm? sI¡·m^vHs¡ k`pSm]n tbm]n,
(fnWn Sm¯msâ AXp¯v tks_m^p Sm¯ C^p¶n^p¶p. )
Mm³ : ASv Sm¯ h-vNqÄ Hs¡ Nm^\w B\v.. A§sW Np_¨p tW^w hwhm^n¨p. dhv HmXn SpX§n, bp_¯v Wà fj D*m]n^p¶p, BsN H^p C^p«m]n^p¶p. Mm³ fnWn¯ sX hoänWv Im^nWn¶p. Fsâ Nm fnWn¯sX CXs¯ ssN]n S«p¶p*m]n^p¶p,
fnWn¯ : At¡m, B KWm` H¶v AX¡X, M§Ä k`n¨m k^nÃ.
Mm³ Sn^nªp Wn¶v knWvtZm AX¡m³ tWm¡n. B hf]¯p Fsâ Np® fnWn¯sX sshZn D^]p¶p*m]n^p¶p, Wà fnWphfpÅ B bÀU]psX fpNan`qsX. Np_¨p hf]w FXp¯ms\¦n`pw Mm³ AX¨p.
fnWn¯ : A¡qWv WÃ fhv–hn`m.. (F¶n«v In^n¨p )
MmWpw In^n¨p. fnWn¯ bp^nNw Hs¡ ¹Nv I]vSp hpµ^n B]n«p*v. Bsam^p huµ^y {bn]]m\v F¶v fWÊn`m]n, Mm³ B tbmÊnhvgWn Ss¶ Wn¶p. Cs¸m Fsâ Np® Mm³ fnWn¯ sX tSman D^hn sNm*n^p¶p. AkÀ AsSm¶pw A_n]m¯ f«m]n^p¶p. bSps¡ Fsâ Np® k`pSmkm³ SpX§n. Fsâ I¦nXn¸v NqXn. Ft´m ssV^yw sNm*v Mm³ Np® B ssN CXp¡nt`Nv Bªp SÅn. sb«¶v fnWn¯ H¶v sM«n Fs¶ tWm¡n, Mm³ A_nª emkw WXn¨nÃ. C¯ bnt¶w hoän Im^n C^p¶p. Mm³ H¶v k`nsª¦n`pw CX¡v D^hn sNm*n^p¶p. C¯ hoän S` Im]v¨p f]§p¶Sv tbms` NnX¶p. C¯msâ sbuZÀ ³s_ f\w Fs¶ H¶psX Btklw sNmÅn¨p. Mm³ bSps¡ Np® C¯msX sshZn Im^n AfÀ¯n Wn¶p, C¯m H¶pw A_n]m¯tbms` NnX¶p. B sNmjp¯p^p* ssNk®]n D^hn Fsâ Np® sbm«ns¯_n¡mWm]n, At¸mtj¡pw
Ø`w N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *