അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 7 [Pooja]

Posted by

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 7

Ammuvum Reshmayum Pinne Njaanum Part 7 bY Pooja | Previous Parts

 

 

A¶v D¨Njnªv A½pkpw ^tfgpw bns¶ MmWpw Ak^psX Np«n BNmlpw NqXn Nm_n Du«n]n N_¡w SpX§n . SXmN§apw ,f`Wn^Napw ,BßiSym fpW¼pw FÃmw N*v M§Ä 2 Unkh¯nWv tlgw AknsX Wn¶v fX§n ,

bSnkv tbms` htKgv NwdWn]nt`]v¡v tbm]n .. H^p fmh¯nWv tlgw ^tfgnsâ AkVn Njn]m_m]n .. Ak³ Sn^nsN sNm*ptbmNm³ DÅ hmVW§Ä FÃmw km§n sb«n]n Wn_¨p ..
^tfgnWv Sn^n¨v tbmN* Unkhw k¶p .. ^mkns` Ss¶ htKgvsâ Nm_n ^tfgpw fp³bns` hoän`pw , A½pkpw BNmlpw bp_Nv hoän`pw N]_n GÀtbmÀ«nt`]v¡v ]m{S]m]n .. `t¤Kv FÃmw FXp¯v htKgv sI¡v C³ Nu*_nsâ AXpt¯]¡v Wn§n]Spw .. ^tfgv BNmlnsW FXp¯v Nknan D½ sNmXp¯n«v AksW A½pknsâ ssNNan sNmXp¯p . A½p ^tfgnsW ssN¿n bnXn¨v SjpNn sNm*v fuWt¯msX ]m{S]m¡n … AkapsX N®v Ipf¶v SpXp¯n^p¶p .. CWn Fs´¦n`pw b_ªm AkÄ N^ªv tbmNpw F¶v ^tfgnWv A_n]mfm]n^p¶p ASv sNm*v Ss¶ Ak³ H¶pw fn*msS AknsX Wn¶v WX¶v AN¶p .. ^tfgv htKgntWmXv ]m{S b_ªp sI¡v C³ Nu*_nt`]v¡v tbm]n .. ^tfgnsW ]m{S]m¡n]SnWv tlgw htKgv BNmlnsW FXp¯v A½pknsW]pw Nq«n NmÀ bmÀ¡nwPnt`]v¡v tbm]n . htKgv Aksa Nm_nsâ fp³ hoän C^p¯n Np«ns] AkapsX N¿n G¸n¨p .. AkÄ H¶pw fn*msS C^n¡p¶Sv N*t¸mÄ htKgnsâ fWÊn H^p bp©n^n knXÀ¶p CWn Cksa Ft¸mÄ tk\sf¦n`pw Dbt]mPn¡mw F¶v … Aksa hfmVmWn¸n¡m³ tk*n AkapsX tSman ssNk¨p Aksa hfmVmWn¸n¨p … AkÄ bSps¡ Ssâ ssN FXp¯v fmän fuWfm]n C^p¶p N^ªp .. AkapsX fWÊn tkÀbmXnsâ kngf§Ä H^p NmÀ tfQw N\t¡ D^p*v NqXn ..NmÀ GÀt¸mÀ«v kn«v ssitk]n N]_n HmXns¡m*n^p¶p .. htKgv Du«n]n WX¶ Hmt^m Nm^y§Ä b_]pwt¼mjpw A½p fuWfm]n«v Ss¶ C^p¶p .. C§sW tbm]m CkÄ fWÊv fm_n tbmNptfm F¶v HmÀ¯v CkapsX fWÊv ko*pw S¶nt`]v¡v sNm*pk^m³ htKgv sks_ Nm^y§Ä FÃmw b_ªv tWm¡n F¶n«pw CSv l^n]mknà F¶v fWÊn`m¡n] htKgv ko*pw In´n¡m³ SpX§n .. F´m®v H^p kjn Cksa ko*pw bj] bnXn]m¡m³ .. At¸mjm\v AkWv H^p sFZn]m Nn«n]Sv Ak³ NmÀ tWs^ tKm]v B`p¡mhv Kz`_n]nt`]v¡v kn«p ASnsâ fp³bn NmÀ Wn¶Spw AkÄ htKgnsâ fpOt¯]v¡v BÝ^yt¯msX tWm¡n .. Ak³ BNmlnsW hvtWit¯msX FXp¯v A½pkntW]pw Nq«n NX]psX ANt¯]v¡v {btkln¨p . fm`]psX sh£sâ AXp¯v k¶n«v Ak³ bpSn] tfmZ f`NÄ Ht^m¶v Nm\n¡m³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *