ദീപ്തം 4 [ വൈഗവ് ]

Posted by

ദീപ്തം 4 [ വൈഗവ് ]

DEEPTHAM PART 4 BY VYGAV | PREVIOUS PART

tI¨nt]mXv hwhm^nÑv kas^ ASnNw tW^w sskNn]m\v A¶v Mm³ NnX¶Sv. 2 : 30 Wv Nymdv dp¡v sI]vSn^p¶p. 2 f\n¡v tcm¬ AXn¡p¶Sv tN«m\v D\À¶Sv tI¨n B]n^p¶p

it`m
Np«m Fjpt¶äntà ??

Òvfv Cà tkPw Fjpt¶äp {cgv Bkq k*nk^m³ B]n C_§pt¼mÄ knan¡v Mm³ Im] D*m¡n sk¡mw

Dw Hms¡

Fjpt¶äv hf]w tWm¡n {dgv sI]nSp Npan¡m³ N]_pt¼mÄ AXp¯ tcm¬ FXp¯t¸mÄ Nymdv Nm^³ B]n^p¶p timÌ`nsâ Smsj sk]näv sI¿p¶p*v F¶v b_ªp Mm³ 10 fnWnän k^mw F¶v b_Mv Npan¨p tkPw {ZÊv fm_n dmPpw `mbvtXm¸pw FXp¯p k*n]n N]_n tI¨n]psX ko«nt`¡v kjn b_ªp sNmXp¯p tI¨ns] knan¨p

tI¨n]psX ko«n F¯n ss{Zkt_mXv Ft¸mÄ k^mw F¶v b_Mv tPäv Sp_¶v Dantáv WX¶t¸mtj¡pw tI¨n kmSn Sp_¶v bp_¯p k¶p

C¶s` DXp¯n^p¶ hm^n FÃmw fmän H^p {du¬ NaÀ ssWäv sk]À 3 bohv sWän B\v tI¨n]psX tkgw

hm^ns]¡mapw tI¨n]psX l^o^ ewPn FXp¯p Nm\n¡p¶Sv sWän]n B\v

lv lv lv lÐw D*m¡tà A½]pw bntÅ^pw Wà D_¡w B\v

ANt¯¡v km F¶v b_Mv tI¨n tWs^ AXp¡a]n tbm]n Mm³ bn¶ms`]pw

tI¨n Im] ¥mÊnt`Nv bNÀ¶v FWn¡v S¶p

WnW¡v tkt* ?

tk\w Np«³ NpXn¨n«v dm¡n S¶m fSn

A¿Xm F´m bqSn tks_ H^p b\n]p*v C§v AXp¯v–km

Mm³ H^p hn¸v Im] km¿n B¡n tI¨n]psX km]ntáv bNÀ¶p WÂNn

Ip*pNÄsNm*v M§Ä Im]]pw DfnWo^pw b^hvb^w WpNÀ¶p

sb«¶v tI¨n Fs¶ SÅn fmänsNm*v b_ªp gÀ«n Bkpw

Mm³ tbt¸jvhv FXp¯n«v k^mw F¶p b_Mv tI¨n fpNantáv tbm]n

sÌbv N]_pt¼mÄ tI¨n]psX Np`p§n Np`p§n DÅ B WX¯w sWän¡pan NnX¶v tI¨n]psX WnSwd§Ä BWµ WXWw BXn

Sn^n¨p C_§pt¼mÄ tI¨n]psX N¿n H^p sb«n NqsX D*m]n^p¶p.bt£ N]_n] tbms` Aà Sn^n¨pÅ C_¡w sWän]psX fpNantà emPw Ajn¨p fmän Éokv s`Êv B]n B\v k^kv

s̸v C_§ptdmapÅ fp`NapsX Np`p¡w sNm*v fp`NapsX fp¡m emPkpw bp_t¯¡v SÅn k¶p

CSv F´m ?

A½]v¡pw AÑWpw AWn]¯n¡pw DÅ Np_¨v {ZÊv B\v

CsSms¡ Ft¸m km§n ?

AsSms¡ km§n. tKm`nNn«n]n«v BUyw B]n tbmkpN]tà bns¶ W½psX kN]m]n Fs´¦n`pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *