അനിയന്‍കുട്ടൻ്റെ പാല്‍ കുടിച്ച കഥ

Posted by

അനിയന്‍കുട്ടൻ്റെ പാല്‍ കുടിച്ച കഥ

ANIYANKUTTANTE PAAL KUDICHA KADHA BY NAZIYA.VT

fp¼v Mm³ FjpSn] AWn]³Np«³ F¶ sI_pNT]psX hw£n¯BOymWw.

Fsâ tb^v AMvKW.
tNmjnt¡mXns` H^p {Pmfo\{btUl¯m\v Fsâ koXv. ko«n MmWpw A½]pw AWn]Wpfm\v DÅSv, Aѳ PÄcn`m\v.
Mm³ H^p Zn{Pn kn²ymÀ°n]m\v 20 k]Êv B]n. Np_¨v NXn N]_n Wn¡p¶ H^p sNm¨psb®v, N*m WXn WntkUnS]psX H^p `p¡v F¶m`pw Np_¨v Énw B\v Wm«ns` B¬bntÅ^psX Hs¡ km\_m\n B\v Mm³ F¶v Fsâ Nq«pNms^ms¡ b_]m_p*v ASn FWn¡pw AenfmWtf DÅq, b`^pw Fs¶ s{btbmhv sI¿vSn«ps*¦n`pw Mm³ Bt^mXpw h½Sw b_ªn«nÃ.
¹hv Xpkn bXn¡pt¼mÄ ¢mhns` ]mho³ F¶ sfm©Wpw MmWpw k`n] N¼Wn B]n^p¶p. fSw {blvWfmNpw F¶pN^pSn AsSm^p {b\]fm]nà Ft¶ DÅq, bt£ ¹hv Xp shâv Hmcnsâ A¶v ^mkns` tW^s¯ k¶v ss`{d_n¡v bns¶s` KWt_äÀ fp_n]n sk¨v MmsWs¶ Ss¶ AkWv shâv Hmcv Pncväv B]n WÂNn.
A¶m\v B¬bntÅ^psX Np®]psX ^pIn MmW_nªSv.
Wà skap¯v SpXp¯ Aksâ hp¶¯v sI¿vS B Np® Mm³ Btkmaw W¡nSn¶p.
C¶pw ASnsâ fmUN^pIn Fsâ km]n`p*v…
bns¶ M§Ä bn^nªp kÃt¸mjpw tcm¬tNmapw N¼nImäpw fm{Sfm]n
A¶s¯ B hwek¯nWv tlgw H^p fpjpNj¸n B]n Mm³ fm_n]n^p¶p, sschvdp¡n`pw kmXvhm¸n`pw Npt_tb^pfm]n shN-vhv Imäv WX¯`pw bSnkm]n.
Aѳ PÄcn tbm]SnÂbns¶ ko«n hzmS{´kpw NqXn, H^p tim«`n NymgÀ B]n tKm`n tWm¡p¶ A½¡v Fs¶ WÃk®w {l²n¡mWpfmNnÃm]n^p¶p.
A§sW Mm³ Zn{Pn bmhm]n k`n] fmÀ¡v H¶pw Nn«m¯SnWm CWn H¶nWpw tbmN* sN«n¨]¡mw F¶v ko«n`pw So^pfmWfm]n.
A§sW Mm³ ko«n Ss¶]m]n, bN fpjpk³ shN-vhv Imäpw Hs¡]m]n ko«n C§sW SÅnWo¡nsNm*ptbm]n.
A§sW]m\v Fsâ AWn]³ N®Wv h-vNpaX¡p¶Sv Ak³ CWn ¹hv Xpknt`¡m\v, AkWv h-vNpaX¨Sv FWn¡pw hfmVmWfm]n, CWn ko«n FWns¡m^p Nq«m]tÃm..
Fsâ AWn]³Np«³ Bsam^p I¡^ B\v
WÃ skap¯v SpXp¯ l^o^kpw WÃ si]Àhvssä`pw Hs¡]m]n B^pw H¶p tWm¡ntbmNp¶ H^p hpµ^³.
kngv\p F¶m\v ]TmÀ° tbs^¦n`pw AksW N®m F¶m\v M§Äko«n knan¡m_v..
A§sW]n^ns¡ H^n¡Â bj] ]mho³ shN-vhv ImänWnX]n WnW¡v Wnsâ AWn]sWs¡m*v Nan¸n¡^ptSm F¶v tImUn¨Sv, Ak³ Aksâ tI¨n]pfm]n Nan¨ NTNapw Ak³ b_ªp.
hSy¯n ASpks^ AWn]sW Nmft¯msX Mm³ tWm¡n]n^p¶nÃ.
bt£ ]mho³ Fs¶ t{bmÕmin¸n¨p.
AWn]sW]pw ko«nÂsk¨v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *