ഞാൻ റമീസ 3 [Lijina]

Posted by

ഞാൻ റമീസ 3

Njan Rameesa Part 3 Author : Lijina

`n³gm AXp¯v k¶p…Mm³ BNmwgt]msX sIkn NqÀ¸nIp Wn¡pN]m\v . b_]Xn ssft^ Hmsa H^p b{Smhv tWm¡v, Mm³ IqXm]n…`n³gm ASpN*p sbm«n¨n^n¨p sb®nsâ B{Nm´w tWm¡v. Mm³ b_ªp `n³gm Wo f¡_¡tà , MmWpw AXp¯fmhw N`ym\w Njn¡pw As¸m Nm\n¨p S^mw…
Wo bn\§tÃXn N´n¨n Mm³ b_]mw…Wns¶ C§sW IqXm¡m³ WÃ ^hftÃ.

A§sW Akav SpX§n b_]m³…ASv Mm³ Akav b_]p¶tbms` b_]p¶p*v t«m …

C§saÃm^pw Fs¶ A_]n`m¡n]ntà ASnWp tlgw, C¡ Fs¶ AXpt¯Nv C^p¯n…sSm«p sSm«nà F¶ knV¯n b^hvb^w AXp¯ C^p¶p. C¡ Fs¶ tWm¡p¶p*v, FWn¡v fpOt¯¡p tWm¡m³ kÃm¯ Wm\w tImUy§Äs¡ms¡ Mm³ f_pbXn sNmXp¡p¶p*v. A§sW AkhmWw fqb^v Np_¨p AXpt¯Nv fp«n C^p¶p , SpXNÄ S½n fp«n. F¶nXv sIkn]nt`Nv Ip*p sNm*v k¶p tImUn¨p. ftä b^pbmXn C¶v Ss¶ SpX§mw F¶v…Wns¶ N*nXv FWn¡v hin¡m³ b«\n`y sbms¶ F¶v. ASv tN«t¸m Ss¶ FWn¡v bq_n H^p S^nbv k¶p. Mm³ h½Sfm\v F¶pÅ H^p fqa fqan. At¸m Fs¶ bp_Nn`qsX tIÀ¯v bnXn¨p. F¶n«p bSpsN Ip*nWXp¯p D½ sk¨v H¶psX C¡msâ tft`Nv tIÀ¯n bnXn¨p. bSps¡ Ip*v Fsâ Ip*nt`Nv fp«n¨p. Mm³ A_n]msS Ip*v f`À¯n tbm]n. At¸mtj¡pw Fsâ Ip*v fq¸À km]n`m¡n D¼n k`n¡m³ SpX§n. W½Ä sI¿m_pÅtbms` Ip*pN At§m«pw Ct§m«pw sl^nNv k`n¨q¼n…FWn¡v sl^nNv fqZm]n. C¡ Fs¶ k`n¨p C¡msâ fpNant`¡p C«p. fol CX]vNv Fsâ Ip*n Np¯pt¼m H^p AhzØS D*m]Sv Hjn¨m Fsâ bq_n bm`entgNw WX¡p¶p*m]n^p¶p. C¡msâ fpNant`¡p NnX¯n]t¸m C¡msâ Np® Fsâ AXnk]_n Np¯m³ SpX§n….sl^n¡pw Ft´m H^p hmVWw sNm*v fpNant`¡p D]À¯p¶tbms`. FWn¡Sns`m¶v bnXn¡\w Wv tSm¶n , bs£ C¡ F´m knIm^n¡ Wp A_n]nÃt]m. ASpsNm*v Mm³ fp³ssN FXp¯nÃ. At¸mtj¡pw C¡ Fsâ Ips*ms¡ Ipk¸n¨p tIm^ sbmXn]v¡vNpw F¶v tSm¶p¶ knV¯n D¼n. Fs¶ Fjpt¶Â¸n¨p C¡]pw Fjpt¶äp. C¡ `p¦n]pw XogÀXv Dw B³ tkgw, Mm³ Ip^nUm_pw. C¡ gZn C«n«nà \v fWÊn`m]Sv, C¡msâ Np® fp¶nt`¡p SÅn Wn`vNp¶Sv N*t¸mjm\v. `p¦n sI_pSm]n H¶v fmän]m Ss¶ Np® Nm\mw. bs£ H^pNm^yw FWn¡v fWÊn`m]n….sI_psSm¶pfà A{S¡v fp¶nt`¡p SÅn Wn¡p¶p*v F¶v. Mm³ CsSms¡ Ajn¡s« F¶v tImUn¨p C¡ Fsâ Ip^nUmÀ sâ tXmbv Du^o , skap¯ I¡fp`NÄ N_p¯ {dm ]n NnX¡p¶Sv N*n«v C¡m¡ hin¨nÃ, H¶v sl^n¡v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *