അച്ഛന്‍റെ ഭാര്യ എന്‍റെയും 4 [Veeran]

Posted by

അച്ഛന്‍റെ ഭാര്യ എന്‍റെയും 4

Achante Bharya Enteyum Part 4 bY Veeran | Previous Parts

 

Np`¨ Np®]pfm]n MmWpw AIv’Wpw A½]psX fp¶n k¶v Wn¶p. A½ Wm\¯n NpSnÀ¶ H^p bp©n^n M§Ä¡v h½mWn¨n«v fp«v Np¯n C^p¶p. A½]psX frUp`fm] ssNNÄ M§apsX Np®s] SjpNn. MmWpw AIv’Wpw ssNNÄ bp_Nn sN«n AW§msS Wn¶p. A½]psX ssNNÄ M§apsX Np®]n bnXp¯fn«p. F¶n«v sfsà sSm`n¨p. fNpX¯ns` sSm`n Wo§n fNpXw AWmkrSfm]n. M§apsX Np®]psX Hä¡®n Wn¶pw A½]v¡pÅ tS³ HjpNp¶p*m]n^p¶p. ASv Wn`mkn sk«n Sna§n. A½ Ftâ]pw AIv’tâ]pw Np®¯p¼pNÄ S½n C«p^¨p. F¶n«v ASnsâ CX]n Ssâ Wmkn«p^hn. A½]psX A^w tbm`pÅ Wmknsâ hvbÀlWtfät¸mÄ Fsâ Np®¯p¼n tgmt¡äSv tbms` tSm¶n. A½]psX Wmkv Ftâ]pw AIv’tâ]pw fNpX§an sS¶ns¯¶n WX¶p. A½]psX Wmknsâ kn^pSv M§apsX Np®NÄ Wn¶v kn_¨p. AIv’³ A½]psX fpXn]njNan SjpNn A½s] t{bmÕmin¸n¨p sNm*n^p¶p. AtSmsXm¸w Fsâ tSman ssN¿n«v Fs¶ AIv’³ Ssâ l^o^¯nt`¡v tIÀ¯v WnÀ¯n. A½ CSnWnX¡v fpNant`¡v tWm¡n]t¸mÄ MmWpw AIv’Wpw Nq«pNms^ tbms` tSman ssN¿n«v Wn¡p¶p. CSpN*v bp©n^n¨p sNm*v H^p s{bmcg\ tklys] tbms` A½ M§apsX Np® fm_n fm_n Du¼m³ SpX§n. AÂb hf]w Njnªt¸mÄ Mm³ b_ªp.
AIv’m..C§sW tbm]m A½ W½psX bm`p NpXnt¨ AX§q..
Dw..l^n]m..
Wfp¡v A½s] Nan¡mw AIv’m..
Dw..F¶m tfmWmUyw tNänt¡m..
AIv’m..FWn¡v A½]psX Np*n]n AXn¡\sf¶v B{Pifp*v..Mm³ AknsX Nant¨ms«..
i¼X e]¦^m..WnW¡v AkapsX hN` SpaNapw sbman¡\ftÃXm..
AIv’³ A½t]mXv H¶v C¡m^yw b_]mtfm..
FXo..^mVq..
A½]t¸mÄ M§apsX hwemg\w H¶pw {l²n¡msS Npj`q¯v SpXÀ¶psNm*n^n¡pN]m]n^p¶p.
AIv’sâ knan tN«v A½ SmXn]p]À¯n tWm¡n. At¸mÄ A½]psX km]n Fsâ Np®]m]n^p¶p.
fSn..WnÀs¯Xn..Wo Aksâ Np® km]n Wns¶Xp¯n«v CknsX k¶v NpWnªv Wn¡v..
A½ Fjpt¶äv M§apsX fp¶n ssNNÄ Np¯n Wm`pNm`n Wn¶p. AIv’³ Fs¶ tWm¡n A½s] b®m³ N®pNÄ sNm*v £\n¨p. Np`¨ Np®]pw sNm*v Mm³ A½]psX bn³emPw `£yfm¡n Wo§n. Np®¯p¼n AÂbw Sp¸Â tS¨n«v Mm³ A½]psX Np*n¯pa]n H¶v fp«n¨p.
tU..CkWp hvT`w fm_nt¸ms]¶v tSm¶p¶p…A½ Np*n]n«v Ca¡n.
AkWp hvT`sfm¶pw fm_n]ns«m¶pfnÃ. Wo AW§msS AknsX Wn¡v…
t¿m..AknsXs]m¶pw tks*t¶..
i..Aksâs]m^p B{PiftÃXo..Wo AS§v hmVn¨v sNmXpt¯¡v..
WÃ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *