ലീന ചേച്ചി

Posted by

ലീന ചേച്ചി

Leena Chechi bY Jayadevan

300-3

 

 

`oW]psX kosX¯n. K]tUk³ tbmÀ¨n ssd¡p WnÀ¯n]t¸mÄ Ss¶ `oW kmSn`nsâ Smt¡m sbjvhn Wns¶Xp¯p Nmtk^n¡p WÂNn.
F¶n«v b_ªp.

K]m C¯n^n tW^w C^n¡msf¦n Mm³ Nm¸n]n«pS^mw.

Np«n kmSn Sp_¡m³ tbm]t¸mÄ AkÄ Aksâ NmSn ldvUw Smjv¯n. Wo tbmNtà K]m.. FWns¡m¶p sI¿\w.

Ak³ S`]m«n.

Nmtk^n kmSn Sp_¶Spw b_ªp.

At½ Mm³ sNX¡m³ tbmNpkm. AtÃ`pw Cu sb\v\nWv N«n`pN*m NpweNÀ\v\ thk]m.

`oW bn_pbn_p¯p.

AkÄs¡m¸w K]tUkWpw AN¯p NX¶p.

`oW kmSn`Xn¨«v AksW tWm¡n. K]Wn^n¡v MmsWm¶p tkgw fm_n]n«pk^mw.

bnt¶. Ak³ sfsà b_ªp. AXns`m¶pw CX* tNt«m..

Wm\¯n H¶p In^n¨n«v `oW tbm]n. ^*p NnX¸pfp_nNapw imapw Nn¨\pw DÅ koXm]n^p¶p ASv.

eÀ¯mkv ^*p kÀgw NqXpt¼mÄ Äcn Wn¶p k^pw.

AÃm¯ hf]§an `oW]pw fNapw fm{Sfm\nknsX Smfhw.

tkgw fm_n `oW fX§nk¶p.

AVnNw N«n]nÃm¯ H^p fª ssWän]m]n^p¶p tkgw.

HätWm«¯n¯s¶ K]tUkWp fWhvhn`m]n AkÄ AXn]n H¶pw V^n¨n«nÃ.

Nmtk^n D_§nt]m?

Ak³ Sn^¡n.

Dw.

AXpt¯¡pk^m³ Ak³ Bwyw Nm\n¨p.

F´m.

bp©n^nt]msX AkÄ sSm«p fp¶ns`¯n. Ak³ fpt¶m«mªv AkapsX I´n]v¡p bnXn¨p S¶nt`¡p tIÀ¯p WnÀ¯n. bns¶ Sp\n¡p fosSNqXn k]ä¯v D½k¨p.

Nmbn]n«n«p Mm³ k^mw.

AkÄ bn³Sn^n]m³ emkn¨p. bt£ Ak³ kn«nÃ.

Mm³ H¶p Nm\«v

Ak³ AkapsX ssWän Smsj Wn¶p tft`¡p]À¯n, sNmSnt]msX tWm¡n.

sNmjp¯p^p* SpXNÄ..

sbm¡nanWp Smsj N_p¯ N«nt^mf§Ä. H¶pw Nm\m³ k¿.

Nms`m¶p N¯nt¡ tI¨o..

Cu sI_p¡sâ H^pNm^yw..

`oW Nk¨p Wn¶psNmXp¯p K]tUk³ NpWnªv AXn]nt`¡p tWm¡n.

{Shn¨p Wn¡p¶N_p¯ Nrh^oUa§Ä…

Ak³ AkapsX bn³emw C¯n^nNqXn k`n¨Xp¸n¨psNm*v Ip*¯v D½sNmXp¡pw tbms` AkapsX t]mWn]nt`¡p fpO tIÀ¯p.

im..

`oW]psX N\v\pNÄ AX]pN]pw km Sp_¡s¸XpN]pw sI]vSp. H¸w AkÄ Aksâ S`]n fp_p¡n¸nXn¨p.

K]tUk³ WWªp SpX§n] AkapsX t]mWn]nt`¡p WmkpWo«n H¶na¡n.

H¸w Nrh^oUa§Ä k`n¨p W¡pN]pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *