കൊച്ചുറാണിയും ഒരു മഠത്തിലെ നാല് ചുവരുകളും 1

Posted by

കൊച്ചുറാണിയും ഒരു മഠത്തിലെ നാല് ചുവരുകളും 1

KochuRaaniyum Oru Madathile Naalu chuvarukalum Part 1 bY [Kuttoos]

 

\nw \nw……
fpj§p¶ f\ns]m¨ tN«v D_¡¯n Wn¶pw F\oäv tNm«pkm]n«p {dgnt`¡p tbÌv FXp¯p AkÄ dmSv_qfnt`¡p WX¶p…..
tbmNp¶ kjn]n sbs«¶v tN« H^p hu*v……….Dcvcvcvcvcv ………..
B lo`vNm^w Aksa bnXn¨p WnÀ¯n…….AkÄ tWm¡n, hnÌÀ {Xoh]psX, Ak^psX fUÀ hp¸o^n]_nsâ fp_n……B fp_n]psX fp¶n fXn¨p Wn¶ AkapsX NmSpNant`¡p ko*pw…..Dävcvcvcvcvcvcvcv Biviiviivi………B NmS^fm] hz^w, Aksa sfsà bn_Nnt`¡v WX¯n….B fp_n]psX KW`nsâ sshZn`qsX tWÀ¯ knXkn`qsX AkÄ ANt¯¡v tWm¡n……
ANs¯ NmjI Aksa sM«n¨p………sdZn tfmant`¡p N]_n Sn^pkhv{Sw tfmant`¡p N]än fq`¡v fpNan sk¨v, fp` Sn^p½nsNm*p, WPvW]m] tks_m^p hv{Sos] Ssâ Nk¡q«nt`¡p AfÀ¯n bnXn¨p , hz]w f_¶n^n¡p¶ fUÀ hp¸o^n]À {Xoh……fU_nsâ bq_n AfÀ¯n AfÀ¯n W¡p¶ hpO¯n N®pNÄ AX¨p hz]w fp`NÄ Sn^p½p¶ fUÀ……{Xoh]psX fp`NÄ k`pSms\¶v A_n]msf¦n`pw C{S]pw k`pSm]n^n¡pw F¶v sNm¨p_m\n N^pSn]nÃ…….{Xoh]psX fp`NapsX ewPn A`oW sNm¨p_m\n tWm¡n N*p….fp¸¯n]m_p sshZnÂ, D^p*, skap¯, WXpkn Skn«p Na_n sI_n] fp`¡®pÅ fp`NÄ…….ASn sM¡pt¼mÄ hz]w DÅnt`¡v k`n]p¶Sp B fp`NapsX thmcvävWhv FXp¯_n]n¨p…..CX]v¡p fUÀ fp`Nsa tft`¡v sbm¡n hz]w WÂNmWpÅ {lfkpw WX¯p¶p……. sNm¨p_m\n]psX N®pNÄ Smtj¡v tbm]n……fq¶p fX¡pNtamsX DÅ fU_nsâ k]À, ASnWp WXp¡ns` sbm¡nÄ ,,,,,,ASnWp Smtj¡pÅ emPw ASv f_]s¸«n^n¡p¶p W¡p¶ BapsX S` sNm*v…..ASms^¶_n]m³ sNm¨p_m\n¡v KnÚmh B]n………Nfnjv¶p fU_nsâ Nk¡nX]nt`¡p NnX¡p¶ Akm^vZv
Np*nNapsX ewPn A`oW tWm¡n,,,SXn¨p^p* B skap¯ Np*nNÄ…….ASv hnÌÀ _n³hn]psX BkmWm\v kjn…..fWÊnÂ
_n³hn]psX Np*nNÄ Bt`mIn¨ sNm¨p_m\n]psX Bt`mIWNÄ¡p kn^mffn«p sNm*v fU_nsâ hz^w…….W¶m]n ANt¯¡v tNän Ws¡Xo _n³hn Nj¸o……Biviiviivi……..

ASv tN«v H¶v S` D]À¯n fU_nsW tWm¡n In^n¨n«v _n³hn ko*pw fU_nsâ bqänt`¡v Ip*pNÄ AfÀ¯n, fU_nsâ Wo* N´nsW Wmkp sNm*v W¡n SjpNn, bq_nSapNÄ I¸n k`n¨p NpXn¨p…….Ssâ k`n] Wmkp fU_nsâ N´nt`¡p AfÀ¯n sk¨ _n³hn, bntÃm]n WXp sbm¡n C^n¡p¶ fU_nsâ bq_n Wn¶pw Im`n`qsX Smtj¡v kn^ sNm*v tbm]n…..PpUw F¶ fU_nsâ ko¡v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *