രതി ലയം 11 [ഉണ്ണി]

Posted by

രതി ലയം 11

Rathilayam Part 11 bY Unni  | Previous Part

Kn³hn k¶p Fs´ms¡t]m bn_pbn_p¯p sNm*v sdZnt`¡p tN_n NnX¶p

hpss`O Bân tWs^ Sn^nªp NnX¶p…

Kn³hn tWm¡pt¼mÄ Bân sX fmN-vhn tft`m«p tN_n GNtUlw SpX]psX tfs` ks^ WWvPvWfm\v…

Kn³hn NnX¶p F¶n«v At§m«p Ss¶ tWm¡n

Wà k®w D*v… skapskap¯ SpXNÄ… sI_n] b¨ t^mf^mKnNÄ ASn kyàfm]n Nm\p¶p*v…

Kn³hn HmÀ¯p… SpX C{S skap¯p SpXp¯ms\¦n bq_nsâ sImk¸p F´m]n^n¡pw…

Kn³hn Np_¨p Njnªp Sn^nªp NnX¶p…

Np_¨p Njnªt¸mÄ hpss`O Bân Kn³hn… tfmsa F¶v bSpsN knan¨v

Sn^nªp NnX¶p

At¸mÄ Kn³hn Np_¨p tUgyt¯msX… F´m Bân

H¶pw CÃ Wo D_§nt]m F¶v tWm¡n]Sm…

D_¡w k^msS NnX¶p NnX¶p H¶v D_§m³ SpX§m]n^p¶p.. At¸mta¡pw ASp Wln¸n¨p NaªtÃm F³s_ Bân

AsS´m F³s_ NqsX NnX¶n«mt\m D_¡w k^msS… C^n¡ps¶..

AÃ, ASp,

Dw FWn¡v fWÊn`mkp¶p*v

F´m Bân ..

Wn§Ä tW^s¯ Fs¶ Np_n¨v b_ªsSÃmw Mm³ tN«n^p¶p…

F´v tN«p F¶m Bân…

FÃmw tN«p… F¶pw Dt*m Wn§Ä S½n`pÅ Cu N`mb^nbmXnNÄ…

F´v N`m b^nbmXn

Dw Wo]pw hpfn]pw Cs¸m sI¿m³ SpX§n] S^w

D*tÃm.. ASp fm{Sw H¶pw Aà FÃm S^w NanNapw D*v… Kn³hn H^p ssV^y¯n A§sW b_ªp

FÃm S^w F¶v sk¨mÂ

F¶v sk¨m FÃmw

B\p§apfm]pw… AkhmWw Bân Ss¶ f_ Wo¡n tImUn¨p

Dw

B^m N£n…. F³s_ hpfn]pw

H^mÄ H¶pw Aà Bân… hpfnsX Hs¡ ho Fs¶m sbm«n¨Sm…

B^m…

AsSm¶pw b_]m³ bänÃ…

tU H¶v b_ sNmt¨… F³s_ hpfns] B^m Nant¨…

As¿Xm F´m hz´w tfmsa Nan¨Sp tNÄ¡m³ DÅ H^p B{Piw…

Wo b_]p¶pt*m Kn³hn

ASp bns¶ hpss`O Bân… W½psX siuhv Hm\À…. hpt^tg«³

F§sW…

Hm ASpw tNÄ¡t\m… Cu H^p Bân

ASp bns¶ Njnª fmhw hpt^tg«³ kmXN km§m³ tk*n k¶t¸mÄ

k¶t¸mÄ….

Hm F´m H^p B{Nm´w….

k¶t¸mÄ M§Ä B^pw CknsX CÃm]n^p¶p… A¶v hpfn¡v D¨¡v ks^t] N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *