ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ 2

Posted by

ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ 2

BHAGYAMULLA KUTTANTE ANUBHAVANGAL PART 2 BY SURESH

 

A§sW D_¡¯n tI¨nsX fp` I¸p¶ b^pbmXn Hs¡ Np_¨p WmÄ H^p t{blvWkpw CÃmsS WX¶p tbmNp¶D*m]n^p¶D. .
Ct¸mjs¯ bntÅs^ tbms` AÃmt`m, W½psX Nm`s¯ms¡ tcm\pw Cà `mbpw CÃ. Sp*v bX¯nsâ tbmhv–ät_m tI«·mÀ km]n¨p Naª sNm¨pbphvSNtfm Hs¡ Asà Blzmhw.
A§sW C^ns¡ H^p Unkhw tI¨nsX ko«n Wn¶pw FWn¡v Npt_ hnZn ]psX Na£³ Nn«n. N«n`nsâ Smsj Wn¶pÅ H^p sb«n]n Wn¶m\v H^p 4 5 hnZn Nn«nt].tI«sâ sb«n]n Wn¶p Nn«n] hnZn B\v ASv.
tI«³ PÄcn tKm`n sI¿p¶p.
hnZn]psX bp_¯p hnWntfsX tb^pw FjpSo«nÃ.
A§sW D¨¡v MWpw tI¨n]pw fm{SfpÅ hf]w, Nn«n] B hnZn M§Ä Nm\m³ So^pfmWn¨p.
hnZn t`mZv sI]vSp Np_¨p tW^w »m¡v hv{No³ Nm\n¨p Njnªp tWs^ N*Sv Wà Ah Cw¥ogv Sp*v.
km]n sNmXp¡p¶ hotWmsX SpX§n] Sp*v. Mm³ tbm`pw t{bSn£n¡msS Bs\¶v ASv hwekn¨Sv. At¸m bns¶ NqsX C^n¡p¶ tI¨nsX Nm^yw b_]*tÃm. M§Ä ^*pw kÃm*v Iqan tbm] Wnfngw. hnZn ¹s]^nsâ d«¬ sNm*v t`mZv BN]nSpsNm*v _ntfm«pw N¿n CÃm]n^p¶p. F´p sI¿\sf¶v A_n]msS Mm³ Ì¡v B]n Wn¶p.
sbs«¶v tI¨n F¶nXv B hzn¨v– ARv Hmcv– B¡n.
F¶nXv b_ªp Wo B hnZn ASn¶p Du^n C^p¶nXSv skt¨¡v. B^vZSpw H¶pw b_]m³ tbm*. F¶v b_ªp AkÄ AN¯p tbm]n.
bp_sN MmWpw ANt¯m«p tbm]n N«n`n NnX¶p. tI¨n]pw Fsâ AXp¯ bp_w Sn^nªp NnX¶p . AkapsX l^o^ tg¸v N*p Nan¡p¶ tbms` B£³ Nm\n¨p NnX¶p Mm³.
Np_¨p Njnªt¸m tI¨n D_¡fms]¶v FWn¡v tSm¶n. N* Sp*v hnWnf dm¡n Nm\m³ FWn¡v H^p tfmiw. A§sW tbm]n hnZn ¹s]À Hm\m¡n fyp«v sI]vSp Sp*v Nm\m³ SpX§n Mm³. FÃm hnZn ]pw fm_n fm_n HmXn¨n«p N*p Mm³. Cw¥ogv Sp*v fpS Wà Ah C´y³ Sp*v ks^ ASn D*m]n^p¶p. Np«tWw bp_¯m¡n B«n sNm*m\v Sp*v Nm\ps¶ Mm³. N*p Njnªp hnZn Hs¡ fmän skt¨sW tlgw _qfnt`¡v– tbm]n Mm³.

_qfn F¯n]t¸m Sp*n N*SntW¡mÄ hq¸À I^¡v B] Fsâ Cu tI¨n sshZv Sn^nªp NnX¡p¶p .
b¨ tXm¸pw bmkmX]pw B\v tkgw . B C_pNn] tXm¸n NqsX ¢otkKv WtÃm\w Nm\mfm]n^p¶p FWn¡v. FÃmw NqsX Fs¶ f¯p bnXn¸n¨p.
CkÄ Fsâ Np«sW km]n`n«p I¸n]m F´p hpPfm]n^n¡pw.
F´pw k^s« F¶p N^pSn Mm³ AkapsX tXm¸nsâ bp_¯qsX fp`]n ssN sk¨p. AkapsX Ip*n H¶p ^*p Sk\ sSm«p tWm¡n.
WÃ D_¡w B\v. Mm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *