ഞാൻ റമീസ 4 [Lijina]

Posted by

ഞാൻ റമീസ 4

Njan Rameesa Part 4 Author : Lijina

Fsâ shN-vhv KoknSw ssNkn«p SpX§ySv AkapsX N`ym\ tlgw B]n^p¶p. A§sW FÃm^pw tbm]n AknXp¶v. Ft¶mXv fq¯p½ H^p Unkhw NqsX Wn¡m³ b_ªp. D½]pw ASv h½Sn¨p. A§sW bp]m¹]pw `n³gm]pw HsN sI¡sâ ko«nt`Nv tbm]n. CWn H^p 5 Unkhw F¦n`pw Njnªmt` Ct§mXv k^pÅq. koXmsN AsN D\§n. A¶v ^m{Sn B]n. Ft¶mXv fq¯p½ `n³gsâ _qfn NnXt¶mam³ b_ªp . ASv fpNan`ns` _qfm\v , ASnsâ AXp¯ Ss¶ B\v fq¯p½msâ _qfpw. Smsj `n³gm sâ C¯m¯fm^psX]pw C¡]ptXw HsN _qfm\v. Ak^psX HsN N`ym\w NjnªSv… FWn¡v AkapsX _qfn NnX¡pt¼m Akav b_ªsSms¡ fWÊnt`¡p sSanªp k¶p. AkapsX C¡msâ Np®]pw ASv bq_n`Xn¡p¶Spw Hs¡. AsSms¡ HmÀ¯p Mm³ Ip^nUmÀ sâ bmâv sâ DÅn`qsX ssN DÅnt`¡p C«p. bSpsN bp_t¯Nv sS_n¨ Wn¡p¶ N´n sM^Xn. NW¯ Np® Fsâ N´n Sp^¯p¶Sm]Sv HmÀ¯p WÃtbms` Mmk*nsNm*n^p¶p. Fsâ _qfn ss`äv CÃ, fq¯p½msâ _qfn Hm¬ B]n«p Ss¶ NnX¡pN]m\v, fq¯p½]pw fq¯m¸]pw AX¡w b_]p¶Spw In^n¡p¶Spw tNÄ¡p¶p*v. Fsâ Nmf dp²n]n F _qfnsâ DÅnt`¡p tWm¡m³ sk¼n. AkhmWw ^*pw N`vbn¨p Ak^psX _qfnsâ Smt¡m Uzm^¯n`qsX tWm¡n. Mm³ Dt±ln¨ hwekw Ss¶. ^*ptb^pw H¶pfn«n«nÃ, FWn¡v tWs^ Nm\m³ bäp¶Sv, fq¯p½msâ Np*n B\v, Wn¶v sN«nbnXn¨p Wn¡pN]m\v. fq¯p½msâ Np*n C{S]v¡pt*m F¶v ks^ tSm¶ntbm]n. sl^n¡pw BW Np*n. skap¯ Wn_w, `n³gm sW tbms` Ss¶. fq¯m¸ ^*p ssN sNm*pw ASv bnXn¨ DX]v¡pN]m\v. sl^n¡pw ssfU sNm*v Ft´m Npj]v¡p¶ tbms`. {bSo£n¡msS fq¯m¸ ^* ssN]pw sNm*v ^*p SpXNan`pw skIv fq¯p½msW A§sW Ss¶ sbm´n¨p, Fâp½ F´v Bt^mPyw B\v fq¯m¸¡v . fq¯p½msW F]À  WnÀ¯n]Sv tWm¡v. Mm³ sl^n¡v A¼^¶p . fq¯p½ Ct¸m N sNm*v fp¯¸sW IpänbnXn¨p fq¯¸sâ ssN]n Np*n]pw sk¨ hpOfm]Sv C^p¶p Ft´m sI¿pN]m\v, D½ sk¡pN]ms\¶p tSmWp¶p. Mm³ fq¯p½msâ Np*n tWm¡n ASnsâ tWs^ Smtj¡p tWm¡n]t¸m H^p bm¼p tbm`s¯ hmVWw. fp¯¸sâ CXs¯ sshZnt`Nv B]Sv kaªp Wn`vNp¶p. Wà k®kpw Wà Woakpw D*v. Ct{Sw sbm´n Wn¡p¶ B\nsâ Np® Nm\p¶Sv BUyfm]Sv Bs\¦n`pw CSnsâ k`p¸w AhmVm^\w Bs\¶v fWÊn`m]n. fq¯m¸ H^p ssN sNm*v ASv bnXn¨ fq¯p½msâ bq_nt`¡v SÅn F¶nXv fq¯p½msW fpNant`¡pw Smtj¡pw B¡nsNm*n^p¶p. Np_¨ tW^w ASv SpXÀ¶p. bns¶ fq¯m¸ Sn^nª fq¯p½msW N«n`nt`¡v C«p. Ct¸m FWn¡v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *