സേവകൻ 4 [Mango]

Posted by

സേവകൻ 4 | Sevakan 4

Author : Mango | Previous Parts

 

D\À¶p tWm¡n]t¸mÄ fp_n]n Mm³ fm{Stf DÅp. {em´fm] D_¡w B]n^p¶p. bp_¯p Sq¼m lÐw tNÄ¡mw. KWm`]n`qsX tWm¡n]t¸mÄ emÀ¤k³ tI«³ b_¼n Npjn sk«pN]m\v. fj¡pjn B]n^n¡pw, AtSm Fs¶ sNm¶p Npjn¨p fqXm³ Bt\m Ft´m! Fjpt¶äv AXp¡a]nt`¡v sI¶p. tfma½s] Nm\\w. tI«³ Fs´¦n`pw {blvWw D*m¡nt]m F¶_n]\w. tfma½ {bmS D*m¡pN]m\v.
“”Bim hm_v Fjpt¶täm? Mm³ tWm¡n]t¸mÄ Wà D_¡w B]n^p¶p. ASm knan¡mSn^p¶Sv’ Mm³ H¶pw fn*msS sd©n C^p¶p. AkÀ H^p ¥mhv N«³ Im] sNm*p k¶p tfltf sk¨p. Mm³ sfsà tImUn¨p ,’C¶s` ^m{Sn]n WX¶SnsW bän tI«³ Fs´¦n`pw tImUnt¨m?’
tfma½ In^n¨p “”hm_v tbXn¡*. At§À¡v H^p S^n tbm`pw tdmVw D*m]n^p¶nÃ. ATkm Fs´¦n`pw Ns*¦n tbm`pw, hzbvWw Bs\¶p N^pSnt¡mapw’ F¶n«v AkÀ sfsà b_ªp “”As¸m Np«Wv tbXn D*v !’
“”CWn]nt¸m tbXn¨n«p Nm^yw CÃtÃm’ Mm³ ssN Wo«n tfma½]psX sNmjp¯p^p* fp`]n St`mXn. H^p kn^ sNm*v Ak^psX fp` sM«n kr¯w k^¨p. AkÀ H¶pw fn*msS Sn^nsN tKm`n sI¿m³ tbm]n. Mm³ AXp¡a kjn bp_t¯¡n_§n. D_s¡ knan¨p, “”tIt«m…’ A]mÄ Fs¶ tWm¡n “”Um k^p¶p hmt_’ Sq¼m AknsX sk¨v A]mÄ Fsâ AXps¯¯n. “”tI«³ C¶s` bqhm]n NnX¶p D_§n¡aªp … Wà Bam’ A]mÄ I½t`msX In^n¨p. “”kÃt¸mjpw Hs¡ A§sW bäpw hmt_. hm_n¶v– b©m]¯v B¸ohn tbmk*mt]m?’ bmkw. A]mÄ¡v H¶pw HmÀ½ Cà F¶v FWn¡p fWÊn`m]n. “”tbm\w. tI«³ H^p b¯p f\n Bkpt¼mÄ At§m«p k^q blpknsâ VW him]w Wfp¡v C¶p Ss¶ s_Zn B¡m³ tWm¡mw.’ tI«Wv ht´mgw B]n. M§Ä Nm¸n NpXn Hs¡ Njnªv, Mm³ Npan¨p s_Zn B]n tbmNm³ tW^w tfma½ fp_n]nt`¡v k¶p. “”D¨¡v– D®m³ k^ptkm?’
Mm³ Aks^ Ipän bnXn¨v SXn¨p f`À¶ Ip*pNÄ km]v¡pÅn B¡n I¸n k`n¨p. ssNNÄ sNm*v Ak^psX sNmjp¸v Wn_ª I´n NpX§Ä sM^n¨v Npj¨p. tfma½ Fsâ Njp¯n Ipän bnXn¨v Ak^psX Wmkv Fsâ km]v¡pÅnt`¡v SÅn N]än. Fsâ km]v¡pÅn tfma½]psX Wmkv bm¼nsW tbms` Cjªp. Fsâ Ip*p NXn¨o¼n. FWn¡p sWm´p. Mm³ Aks^ SÅn fmän. Nj¸naNn] B fmVN¯nX¼v Fs¶ tWm¡n Wn¶p NnS¨p. “”tI«³ A¸p_¯p*v’ Mm³ b_ªp. “”Wo]tà Fs¶ N]_n bnXn¨Sv?’ AkÀ tImUn¨p. “”Wo D¨¡v k^\w. b®m³ AÃ. D®m³’ Mm³ h½Sn¨p. C_§n Hmcohnt`¡v tbm]n.
A¶v WÃ Sn^¡m]n^p¶p. bs£ fWÊv– CknsX AÃ. H^p sX³gWpw CÃmsS N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *