കാക്കപുള്ളിയുള്ള കുട്ടൻ 5 [Kp KuttaN]

Posted by

കാക്കപുള്ളിയുള്ള കുട്ടൻ 5| Kakkapulliyulla Kuttan 5

Author : KP kuttan | Previous Parts

AkÄ ASp fpjpk³ NpXns¨Xp¯p. F¶n«v H^p ängyq tb¸À FXp¯v km] SpX¨p.

Mm³ Aksa N«n`n NnX¯n. AkapsX Nm kn^`n NXn¨p. F¶n«v bSns] Nm`pNÄ W¡n SpX§n. A§sW fpNan F¯n. bq_nsâ Smsj emP¯v SpX]n NXn¨p. F¶n«v AkapsX bq_n D½ sk¨p. F¶n«v bSns] Wm¡v AN¯v NnX¯n Ipjäm³ SpX§n. AkÄ¡v Wà i^w tN_n SpX§n.

Mm³ AkapsX fp`NÄ Nl¡n. AkÄ Fsâ S` bqäntWmXv AfÀ¯n. Mm³ Fsâ H^p ssN FXp¯v bqän kn^ N]än. DÅn kjpkjp¸p*m]n^p¶p.
Mm³ BhzUn¨p W¡n. F¶n«v Wm¡v {bs]mPw SpXÀ¶p. AkÄ¡v Wà fqZm]n. A^s¡«v Ca¡n SpX§n. Mm³ hvboZv Nq«n. Akan Wn¶v lo¡m^§Ä D]À¶p. A§sW AkapsX bqän fUWK`w W_ªp. Mm³ FÃmw W¡n NpXn¨p.

M§Ä tbm]n dm¡n dn]À NpXn¨v SoÀ¯v hnPs^äv k`n¨p.
Mm³ tImUn¨p. “” C¶v tbmNt\m.””
AkÄ: Mm³ Fsâ {c*nsW H¶p knan¡s«. FWn¡pw tbmtN*m F¶m\pÅSv.

A§sW cpZv Njn¨v hwhm^w SpX§n. AkÄ¡v H^p tdm]v{c*v D*m]n^p¶p. Ct¸mÄ B^pfnÃm.

Mm³ tImUn¨p. “” WnW¡v tk\sf¦n Fsâ NqsX Smfhn¡mw.

AkÄ¡v im¸n B]n. AkapsX hm`_n Np_km]n^p¶p. fm{Skpfà Wm«n A½¡pw AWn]¯nfmÀ¡pw A]¨v sNmXp¡\w. At¸mÄ CSp sf¨w bnXn¨m ASp AkÄ¡v WÃSmkpw.

F¶m Wmsa Ss¶ _qw fm_nt¡m..

A¶p ^m{Sn H^p Nan NqXn Nan¨n«m\p D_§n]Sv. Nm`¯v AkÄ AkapsX _qfn tbm]n.

Mm³ Hmcnhn tbm]n HmÀZÀ A]¡m³ DÅ GÀ¸mXv sI]vSp. AkÀ¡v Hmcngy B]n sf]n A]¨p.

AkÄ knan¨v Sm¦vhv b_ªp. dm¡n sskNn«v S^msf¶v b_ªp.

A§sW AkÄ Smfhw fm_n. Unkhkpw H^p tW^sf¦n`pw c¡v sI¿pw. M§Ä fmWhnNfm]n AXp¯p. H^p ^*v fmhw Njnªv Nm\pw.

AkapsX A½¡v hpOw CÃm F¶v b_ªp tcm¬ k¶p. Mm³ Fsâ In`kn Xn¡äv s_Zn]m¡n. AkÄ¡v Np_¨p Nmlpw sNmXp¯p. F¶n«v F]Àt¸mÀ«n Aksa kn«p.

AknsX Wn¶v ^*v Unkhw Njnªt¸msj¡pw A½ f^n¨p F¶p b_ªp tcm¬ k¶p. AWn]¯n¡v 7k]Êv fm{Sw B]SnWm Sn^n¨p k^m³ bänÃm F¶p b_ªp.

CWn CX¡v fmWn`¡v k^\w F¶v b_ªp.

A§sW `oW]psX Imbvä_pw t¢mÊv B]n.

bns¶]pw k^Ĩ B]n^p¶p. CX¡nX¡p tkW fj tbms` fhmKnWp tbmNpsf¦n`pw H^p fj¡m`¯nWm]n Np«³ Nm¯n^n¡pN B]n^p¶p.

A§sW N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *