കഞ്ചാവിൻെ നിയമങ്ങൾ

Posted by

കഞ്ചാവിൻെ നിയമങ്ങൾ

Kanjavinte Niyamangal bY James Moriarty

 

F³sX BUys¯ NT B\v sSäpNÄ Ds*Pn £fn¡\w .

H^p NÅn NjnMp go\n¨p NnX¡pt¼mav B\v AkÄ FWn¡v H^p k`n S¶p ,sb«¶v BUyfm]v N©mkv AXn¨ Hm^vf FWn¡v k¶p ,SpX¡w WÃSm]n^p¶p F¶SpsNm*t¶m F¶_n]nà Mm³ F¶pw CSnâ H^p B^mVnN³ B]Sp .Fsâ 20 k]hn tKm¬\n FWn¡v N©mkv Wo«n sNm*v H^p Nm^ytf b_nsªmÅp .W½Ä BUyfm]n k®fXn¨ hpOw ko*pw AWpekn¡\w F¦n N©mkv k`n¨p km\w knäm fSn ,AtT co`nwPv AtT hpOw ko*pw AWpemknNw .Wo H¶v ss{X sI]v–Sp tWm¡v .AkWvsX km¡v tN«v N©mkpw k`n¨p AXp¯pÅ NpänNm«n tbm]v km\w knXm³ sWm¡n bs£ tWm ^£ .Ak³sX AXp¯ tbm]v Mm³ Nm^yw b_nªp .Ak³ AkWvsX ssN]n Wn¶v H^p t_mÄ FXp¯v FWn¡v St¶äp b_nªp ko«n tbm]v ss{X sI]v F¶v .FWn¡v htµmgfm]v .ko«n F¯n] Mm³ N¯n¨p k`n¨p F¶«v km\w AXn¨p .tim Ak³ b_nªSv F{S l^n]m\v hpOw sNm*v Mm³ kn_¨p tbm]v .

bs£ FWn¡v H^p sSäp bän ASp ^mkns` B\v fWhn`m]Sv .N©mknsâ Npän Na]m³ Mm³ f_¶p tbm]v _qfn C^p¶ Npän Nn«n]Sp F³sX tI¨n]½]psX N]n`v .Fs¶ sNmÃmWpÅ tUgyw tI¨n]½Nv D*mNn`pw FÃmw DÅns`mSp¡n Ft¶mXv tImUy§Ä tImUn¡m³ SpXRn .B^v S¶p ? F{S Wmam]n SpXPn]«p ? F¶v SpXRn Nps_ tImUy§Ä .Mm³ tbXn¨p tI¨nt]mXv FÃm hSyw b_nªp .hSyw tN« tI¨n]½ N®pSÅn C^pb]v .F¶«v H¶pw b_]tT FjptWäptbm]n .FWn¡v tbXn sNm*v k«v bnXn¡pw F¶m]n .Np_¨p Unkhw Njnªp tI¨n]½ F³sX _qfn tN_n k¶p , _qfnsâ kmSn`m]n¨p Npän]n«p F¶«v F³sX AXp¯ k¶p b_nªp ,””hmVWw ssN]n Dt*m Np_¨p FXp¡m³”” .CSv tN« Mm³ F´m\v F¶_n]tT C^pb]v .Mm³ tImUn¨p”” F´p”” ,As¸m AkÄ “”N©mkv”” .F³sX C^p¸v N*n«mk\w AkÄ FÃm Nm^y§apw b_nªp .

tI«WvsX]pw tI¨n]ptXw shN-vhv ss`cv A{S hpO¯n B]n^p¶nà .N`ym\w Njnª«pÅ Unkh§an Wà BÀ¯nt]msX B]n^p¶p ^*ptb^pw .F¶pw Ht^ tbms` sI]v–Sp sI]v–Sp fXp¯p Ft¸m kÃt¸mjpw fm{Sfm]v .Ft¸m GSp H¶v ss{X sI]v–Sp tWm¡mw F¶v tI«³ h½Sn¨p .ASn¶m\v N©mkv tk*Sv .F{S]pw tN« Mm³ km]sbman¨ C^pb]v.Mm³ b_nªp”” Ft¸m F³sX ssN]n CÃy Wmsa sNm*v k^mw “” F¶v .bntä¶v tKm\n]psX AXp¯p Wn¶v H^p t_mapw tkXn¨p ko«n k¶p .tI¨n]psX AXp¯ tbm]v tI¨n¡v sNmXp¯p .Np_¨p Njnªt¸mÄ tI¨n _qfnt`m«v k¶p .””Zm CSp k`n¨«p shN-vhv sI]v–Sm hpOw D*mtkm “”.Mm³ b_nªp”” N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *