ആദ്യ ജോലിയും അമേരിക്കന്‍ മാഡവും 5

Posted by

ആദ്യ ജോലിയും അമേരിക്കന്‍ മാഡവും 5

Aadyajoliyum American Madavum Part 5 bY Pradeep | Previous Parts

F³s_ NT km]n¡p¶kÀ¡v In`t¸mÄ tSm¶pw, CsSms¡ sk_psS Bs\¶v. C§sWs]ms¡ WX¡ptfm Fs¶ms¡ hwl]w tSm¶pw. H¶mt`mIn¨v tWm¡q. MmWnknsX b_]p¶Sv Fsâ ko^PmTNÄ H¶pfÃ. PSntNXnsâ Nm^yfm\v. tks_ kjn]nÃm]n^p¶p. N®mXn]n tWm¡n]m FWn¡v Ss¶ h¦Xw k^p¶ ^qbfm]n^p¶p. bSnsW«v Njnsª¦n`pw H^p b{´*v k]Êv fm{Stf tSm¶q. sf`nªv, tNm`w tN«v, tUi¯v H^p t^mfw tbm`pw NnanÀ¡msS, H^p sNm¨v sI_p¡³. hmVW¯nWmsW¦n Sos^ k`n¸¡p_kv. sbs«¶v- Bkp¶ {blvWkpw. ASv InNnÂhn¨v fmämsf¶p N¸`ns` H^p tZmÎÀ b_ªp. bs£ ASv sNm*v fm{Sw F´v sI¿m³. Bs^]pw A§sW SrbvSnsbXp¯m³ Njn]nÃ. bns¶, GsS¦n`pw H^p sb®nsWm¸w W½psX tb^pw b_ªv tNÄ¡p¶Sv H^p ht´mgw B\tÃm.

Wfp¡v CsSms¡ WX¡m¯ Nm^yfm\v. bs£, hm]n¸nWpw fUm½¡pw CsSms¡ kas^ hmVm^\fm\v F¶v FWn¡v fWÊn`m]n«p*v. b` hv{SoNÄ¡pw b`Spw tImUn]v¡mWpw b_]mWpw fXn]m\v. Fs¶ N*m bns¶ fXn]psX Nm^ykpw CÃ. thm_n. Mm³ CWvt{Xm Nps_ Wo«n. Nm^y¯nt`¡v k^mw.

Mm³ b_ªtÃm, knWn tI¨n]psX Nm^yw. Nm^yw fmZ¯nsW tbms` A§sW Hs¡ sI]vSv sNmXps¯¦n`pw, FWn¡v e]¦^ tbXn tSm¶n. kà AhpOw Hs¡ k^ptfm Fs¶ms¡. Mm³ tI¨nt]mXv b_ªp.

“””” tI¨n, Mm³ tI¨n B]Sv sNm*m tNt«m, C§sW Hs¡. bs£, H^p sI_n] tbXn tbms`..”

tI¨n In^n¨p. F¶n«v b_ªp.

“””” Wos]´m Fs¶ bän N^pSn]Sv, H^p sS^nkv sb®m\v– Ft¶m. Rm, Wm«n A§sW Hs¡]mkpw. Wo N^pSns]`pw sSsäm¶pw CÃ. bs£ WnW¡_nt]m. k¶ Nm`s¯ms¡, H^p fq¶v- Wm`v tbs^ms¡ Fs¶ Dbt]mPn¨p. CknsX tdmwsd`v Wn¡mWpw fäpw. bns¶]m\v Mm³ C¸_ª th«vKns] Nm\p¶Sv. Wà Zohâv fWpgy³. ssbhsX Ai¦m^sfm¶pw CÃ. Fs¶ W¶m]n tWm¡pw. Cu cv`mäv fq¸^psX B\v. emt^yw Np«nw Hs¡ D*v. {bm]fm]n. fq¸^ÃmsS Mm³ tks_ B^tXw NqsX.. Cà Np«o..”

“””” CÃ tI¨n. Mm³ A§sW N^pSo«Ã. Mm³ bns¶. tI¨n Npan¡mtWm ftäm tbm]mÂ, tI¨osX B fqZv– A§v tbmkpw. Npan¨v Hs¡ k^pt¼m In`t¸m, Ck³ Wm«ns`§mWpw tbm]n b_]ptfm, l^n]mt\m Fs¶ms¡ In´n¨mt`m.. ASm Mm³ As¸m Ss¶ A§sW Hs¡….. bns¶ tI¨nt]mXv b_]mftÃm. Mm³ BUyfm]n«v H¶pfÃ.”

Mm³ FÃm Nm^y§apw tI¨nt]mXv Sp_¶p b_ªp. tI¨n¡v ASv e]¦^ Cãfm]n.

“””” i i.. F´m]m`pw Wo C¡m^y¯n`v e]¦^ FN-vhv sbÀ«v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *