രതിലയം 16 [ഉണ്ണി]

Posted by

രതി ലയം 16

Rathilayam Part 16 bY Unni  | Previous Part

 

 

thmc]n C^p¶ Kn³hn dmPv fmän sk¨p ssN FXp¯t¸mÄ thmc]n Wn¶pw Ft´m N¿n bän..

AkÄ ASp f\¯p tWm¡n… skÅ {UmkNw… D®osX bm Bkpw…

As¸m C¶s` CSn C«m\v WfnS tffs] Ak³ sI]vSn«p*mkpN…

Kn³hn ASp B^y s] Nm\n¨p

AkÄ AsSm¶pw f\¯p tWm¡n…

Dw ASp Ss¶… At¿ H¶v tbmXo …

Kn³hn thmc]n tWm¡pt¼mÄ AknXknsX B]n Np_¨p NqXn N*p… AkÄ AsSÃmw ssN sNm*v H¸n FXp¯p W¡n

B^y, Xo sbs® Ak³ k¶m IqXpÅSv Nn«pw…

H¶v tbmXo CSv Ss¶ Fs¶ D·¯]m¡p¶p…

Mm³ Wns¶ H¶v D½ sk¡s« B^ym…

tU sbs® tk* t«m… Cs¶¦n`pw FWn¡v AksW H¶v Hä]v¡v Nan¡\w F¶v Bln¨Sm.. ASpw Wln¸n¡m³ NqsX tbm¶n«m\v… Fs¶ sNm*v b_]n¡t*…

At¸mam\v Mm³ bp_t¯¡p k¶Sv

im]v Kn³hn tI¨n]pw D*m]n^pt¶m NqsX

B^y lÐw tN«v At§m«v– tWm¡n

fp¶n D®n

B^y {em´fm] Btklt¯msX F\oäv HmXn sI¶v D®ns] sN«n bnXn¨p sNm*v Aksâ H¡t¯¡p tN_n

Ssâ tft`¡v bXÀ¶p N]_p¶ B^y s] D®n Sn^n¨pw bpÂNn…

B^y Aksâ sIkn]n b_ªp… D®o _qfnt`¡v tbmNmw…

D®n Aksa]pw sNm*v ANt¯¡v N]_n

D®osX CXp¸n C^p¶p Ss¶ B^y kmSn AX¨p sNmap¯n«v… Wn`¯n_§n

B^y H^p D·mU AkØ]n B]n^p¶p

B^y D®n]psX Ip*pNÄ NXn¨p

D®n Aksa sdZnt`¡p f_n¨n«p

D®n AkapsX Ko³hv bmânsâ d«¬ FXp¯p… AkapsX hndv Du^n…

AkapsX skap¯ hpµ^fm] A^sN«p N* D®n AkapsX bp¡nant`¡p fpOw bqjv¯n

D®n AknsX]msN W¡n tSmÀ¯n

bns¶ Ak³ B^y sX bmâv Du^n FXp¯p

B^y Nm`pNÄ D®n]psX tSman sk¨p…

D®n ASp knXÀ¯n SpXNÄ¡nX]n hwPf ØmWt¯¡p S` bqjv¯n

B^y]psX bmâohnWp tfs` NqXn bq_n W¡n…

B^y AksW Ss¶ tWm¡n sNm*v NnX¶p

D®n B^y sX bmân]pw Du^n FXp¯p

bns¶ B t^mfw Naªp hpµ^ fm¡n sk¨ bq_n Wm¡n«v NpXn¨p B^y sX tS³

D®n Nps_ tW^w Njnªv F\oäp Wn¶p…. B^y Fjpt¶äp D®osX Np®]n H¶v W¡n… bns¶ ASnsâ sSm`n bn¶nt`¡p B¡n ASnsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *