അമ്മായിഅമ്മയുമായി 3 [Ajeesh]

Posted by

അമ്മായിഅമ്മയുമായി 3 

Ammayiammayumaayi Part 3  bY Ajeesh | Previous Parts

 

 

A§sW ^lvfn At½sX fp` N*v WsÃm^p km\w kn« hwSrbvSn]n Npan¨n_§n. bn¶oXpw b`Sk\ fp`]pw Nm`nsâ fp«pks^]pw Nm\mWpfpÅ emPyw b`Sk\ ssNk¶p. Hmt^m ^m{Sn]pw em^ys] b\n]pt¼mÄ AkapsX At½sX bq_n`pw tNm¯n`pw N]äp¶Sm]n h¦Âbn¨p skÅw Na]pw. F§sWs]¦n`pw Fsâ B{Piw ^lvfn A½s] A_n]n¡\w, Asæn sk_psS C§sW Aks^t]mÀSv km\w fm{Sw knXmWtà bäp.

H^p Unkhw ^lvfn (Fsâ A½m]n A½) AXp¡a]n bp_t¯¡pÅ kmSn`nWXp¯v NpWnªp Wn¶v Ft´m sI¿p¶p. B NmjvI. tim. Mm³ Np_¨p hf]w ASv tWm¡n Wn¶p. gZn¡pÅn Fsâ Np® ASp N*v SpXn¨p. kmSn`nWp bNpSnt]maw f_]p¶ ^oSn]n B\v A½m]nA½ Wn¶Sv. Mm³ ASpkjn bp_t¯¡n_§p¶ kymtKW sb«¶v WX¶p sI¶v NpWnªp Wn¡p¶ A½m]nA½ s^lvfnsX tNmS knXknt`¡v Fsâ fq¯ Np® tIÀ¯v sk¨v ^*p ssNsNm*pw Iµn]n AfÀ¯n sshZnt`¡v fmän. ‘ MmsWm¶p sbm]vt¡mt« “””””. F¶v b_ªp bp_¯n_§n. sb«¶v FÀ¯Xn¨Sptbms` AkÀ WnkÀ¶v ASnl] emk¯n Fs¶ tWm¡n. sI_ns]m^p Wm\w At¸mÄ Ak^n`p*m]n^p¶p.

I½n] fpOkpfm]n ^lvfn ANt¯¡v f_ªp. ASnWp tlgw Mm³ b`Sk\ fW¸qÀkw l^o^¯n S«mWpw fp«mWpw SpX§n. b`t¸mjpw AkÀ Hjnªp fm_pfm]n^p¶p. t^lvfosX fp`]nt`¡pÅ BÀ¯nbq* Fsâ tWm«w AkÀ¡p fWhn`m]n F¶v FWn¡pw fWhn`m]n. A½m]n Aѳ H^p Nq`n b\n¡m^³ B]n^p¶p, fm{Sfà AkÀ S½n 13 k]Ênsâ skSymhw D*m]n^p¶p. AkÀ S½n Nans]m¶pw WX¡p¶nà F¶pw FWn¡v fWhn`m]n. bns¶ H^p tfm³ Ca]Sm\v. Ak³ timÌ`n Wn¶m\v bYn¡p¶Sv. H^p Unkhw A½m]nA¨³ tKm`n¡v tbm]t¸mÄ

M§Ä AkapsX ko«n D*m]n^p¶p. MmWpw em^y]pw AkapsX A½ ^lvfn]pw. s^lvfn¡v sb«¶v H^p S`tkUW, Sos^ k¿, Mm³ tbm]n H^p Hmt«m knan¨p. Blpb{Sn]n tbmkm³ C_§n. sWän B\v ^lvfn C«n^p¶Sv. ASnsâ bp_sf H^p tSmÀ¯pw C«p. A§sW ko«n¶p C_§pt¼mÄ Mm³ Sm§n bnXn¨n_¡n. ASnsâ Bklyw CÃm]n^p¶p, AkÀ tk* F¶pb_ªp bs£ A]`s¯ N*pWn¶kÀ b_ªp, hm^fnà CWn S`Ipän koj*, bnXnt¨ms«. At¸mÄ FWn¡pw ssV^yfm]n. s^lvfnsX H^p ssN Fsâ tSman`qsX C«p Ft¶mXv tIÀ¯v bnXn¨n«v Fsâ k`Sp ssN ^lvfns] Ipän k]_n bnXn¨p. Hmt«m NnX¶Sv C¯n^n Uqs^ B]n^p¶p. A§sW tIÀ¯v bnXn¨v Mm³ WX¶p.

WX¡p¶SnWnX]n ssN bSps¡ HmXn¨p fp`]n S«n¡m³ s{lfn¨p. BUys¯ ^*pfq¶p s{lf§Ä AkÀ SXp¯p. ASv kne`fm]t¸mÄ Mm³ bSps¡ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *