അഞ്ജലി തീര്‍ത്ഥം 1 [Achu Raj]

Posted by

അഞ്ജലി തീര്‍ത്ഥം 1

Anjali theertham Part 1 bY Achu Raj

 

F³s_ Np^pSnf`¡mkv , B^m\v sSäp¡mÀ F¶ NTNÄ¡v Wn§Ä WÂNn] kn`t]_n] t{bmÕmiWm§am\v Fs¶ ko*pw FjpSm³ t{b^n¸n¡p¶Sv…
fpt¶]pÅ ^*p NTNan Wn¶pw kySyhvSfm] H^p b^o£\fm\v Cu NT.. F{St¯maw tl^n]mNpsf¶Sv A_n]nÃ…. Sos^ b^nInSfÃm¯ H^p tfO`]nt`¡pÅ IpkXpsk¸m\v …F¦n`pw Wn§apsX kn`t]_n] Aen{bm]§Ä¡pw WnÀtUl§Ä¡pw tk*n Nm¯n^n¡p¶p…

“”””tI«m sbm¶m^w Np¶nt`¡v tbmN\w”
“”””sbm¶m^w Nps¶¶p b_]pt¼mÄ Uq^w Npt_]p*v fm{Sfà fX¡w Nm`n]Xn¨v kt^*n k^pw AsSm^p Np{Pmffm\v– A_Wq_p ^qb]mNpw”
“”””ASv Npj¸fnà ‘
“”F¶m N]_nt¡m”
bm`¡mXv s_]nÂtk tÌgWn Wn¶pw B Hmt«m i^n]pw sNm*v bSns] t_mZnt`¡v NX¶p…
Blzmh¯nsâ sWXpkoÀ¸n«psNm*v i^n B Hmt«m]psX bn³ hoän Im^n]n^p¶p…
BUyfm\v i^n tN^a¯n bs£ SoÀ¯pw BUyw F¶v b_]m³ BNnà i^n KWn¨Spw H¶^ k]hp ks^ kaÀ¶Spw CknsX sbm¶m^w Np¶n`m\…
bm`¡mXv Wn¶pw Np_¨Ns` {Pmfo\S]psX kh´¯n WmP^oNS]psX k^k^n]msS b¨¸pw shuµ^ykpw DÅ WmXv ASm\v– sbm¶^Np¶p….
i^n Ct¸mÄ Atf^n¡]n Wn¶m\v k^p¶Sv knfmWw C_§n]Sv– A§v sWXpwdmtl^n]n`m\v AknsX Wn¶pw kjn A_n]msS F§tWms¡t]m s{X]n³ bnXn¨p bm`¡sX¯n…
AknsX k¶p Hmt«m b`Sp tImUns¨¦n`pw B^pw k^m³ S¿m_à Uq^w NqXpS`pw fX¡w k^pt¼mÄ Nm`n k^\w F¶Sv Ss¶]m\v FÃmk^psX]p,{blvWw…
C]msa¦n`pw h½Sn¨tÃm i^n¡v Blzmhfm]n.. Ak³ bp_s¯ NmjvINant`¡v N®pw W«p C^p¶p…
D¨ hf]w B]SnW`mkw F§pw AVnNw BapNÄ CÃ… kmiW§apw sbmSptk Np_km\p… A§n§m]n In` NXNÄ fäpÅks]Ãmw D¨ e£\¯nWm]n AX¨n^n¡p¶p..
Hmt«m B WP^s¯ Sm*n sNm*v bmªp tbm]n.. i^n]psX In´NÄ A`vbw bp_tNm«pw…
i^n F¶ i^n {bhmUv tb^ptN« fpÃtÈ^n S_km«ns` {bhmUv tftWm³s_ GNv fNWm\v… {bhmUv tftWm³ Ct¸mÄ NpXpwd htfSw Atf^n¡]n`m\v AknsX k`n] dnhnsWÊv B\p {bhmUnWv… i^n¡v H^p AWn]¯n NqXn D*v iÀg… i^n¡v {bm]w C^pb¯m_pw AWn]¯n¡v C^pb¯n ^*pw…i^n]psX A½ sifs`S Atf^n¡]ns` H^p CâÀ Wmg\ h-vNqÄ Xo¨À B\p…
h´pã NpXpwdw… b*v CknsX Wn¶pw {bhmUpw NpXpwdkpw Atf^n¡]nt`¡v bm`m]Ww sI]pt¼mÄ i^n¡v H¶^ k]hp fm{Sfm\v {bm]w Wm«n Ss¶ N\¡nÃm¯ hz¯p D*m]n«pw Atf^n¡ F¶ WmP^oNS {bhmUnsW]pw NpXpwds¯]pw AknsX bnXn¨p WnÀ¯n…
tW^s¯ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *