എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും [ അർച്ചന ]

Posted by

എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും

ENTE KADHA GOURIYUDEYUM BY ARCHANA

 

im]v Fsâ BUys¯ NT]v¡v k³ {bSnN^\w B\v Nn«n]Sv….. Wµn….. B NT]psX km emPfm\v CSpw……

At¸mÄ SpX§p¶p……

A§sW sb¬Np«nNÄ fm{SfpÅ h-vNqan Wn¶pw sIss¶]ns` ^mMvKnNÄ kmjp¶ bns¶]pw sb¬Np«nNÄ fm{SfpÅ H^p tNmtaKn B\v Mm³ F¯nsb«Sv…..

AknsX sskP D*m]n^p¶Sv sNm*v Fsâ ko«pNmÀ¡v H^p sX³gWpw D*m]nÃ……

bs£ AkÀ¡v A_n]nÃtÃm MmWpw Akapw tIÀ¶n« ¹m³ B\v CsS¶v……

A§sW sskP Smfhn¡p¶ ko«n Fs¶ BNn]n«v Fsâ hw^£\w Aksa G`vbn¨p Fsâ ko«pNmÀ Wm«nt`¡p k*n N]_n….

A§sW B ko«n M§sa NqXmsS H^mÄ NqXn D*m]n^p¶p…

Pu^n……… Fsâ Np©p………

kas^ sb«¶p MmWpw Akapw Wà Nq«pNm^m]n…….. Wà Nq«pNmÀ F¶p b_ªm tbm^m….. Wà htimU^§sa tbms` B]n^p¶p M§Ä…….

H^pbs£ sskPs]¡mÄ Gs_ Mm³ Fsâ Nm^y§Ä b_ªSv AktamXm]n^p¶p….. F´ntWs_ b_]p¶p sskP]psX ko«n WX¶ Nm^y§Ä ks^ AktamXv– Mm³ b_ªp……..

C{S]pw tN«n«pw H^pemktkUkpw CÃmsS Fsâ fp¶n C^p¶p b_ª H^p Z]t`mPn Fsâ hÀkh¦`vb§apw Nmän b_¯n Naªp AkÄ……

“”FXm f¨p C{S]pw B]n«pw Wo Aksa sNmÃmsS kn«Sv tfmlfm]nt¸m]n…… F´m]m`pw Wo B 3 tbs^]pw kn«nÃtÃm bns¶ B Nnakns] NqXn A§v hpOnbn¨qsX]m]n^pt¶m WnW¡v…. k«³….. Wo Aks^ fnÊv– sI]vSp…….. “”

“” F\oäp tbmXo tNmt¸ WÃ Nq«pNm^n Ss¶…. sNmÅmw. “”

Fsâ h¦`vb¯ns` sb¬Np«n Cksa tbms` B]n^n¡\w F¶p knIm^n¨SÃmsS sSäm] ^oSn]n Aksa Mm³ tWm¡n]n«v tbm`pw CÃm]n^p¶p…

Hm Pu^ns] bän b_ªnà AsÃ…..

tg¸vH¯ l^o^w Wà bW¦p` tbm`pÅ fpXn….b_ªpk^pN]mt\ W½psX b*s¯ NmkymfmVksW tbm`n^n¡pw N£n……bs£ C^p Wn_fm\v……AkÄ¡v…..

A§sW Mm³ cÌv C]À tN_n……FÃmw Sfnjv sb¬bntÅÀ…….H^pfmSn^n N^n¡«]vNv bp«n]Xn¨ Nps_ tNm`§Ä….

bns¶ ko«n Wà H¯ H^p I^¡p*v Cãw tbms` Nan¡m³….

ASvsNm*v B emPt¯m«v Mm³ Sn^nªp N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *