എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 2 [ അർച്ചന ]

Posted by

എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 2 [ അർച്ചന ]

ENTE KADHA GOURIYUDEYUM 2 BY ARCHANA | PREVIOUS PART

 

im]v {c*vhv Fsâ Cu NT]pw Wn§Ä GsäXp¯SnWv Wµn……… SpXÀ¶p km]n¡pN……………

Fsâ ^àw IqXpbnXn¨p SpX§n…………

Mm³ B S\p¸n`pw sk«n kn]À¯p……..

C¶pks^ Fsâ H^p hpir¯nsW]pw Mm³ B N®psNm*v tWm¡n]n«nà F¶Sm\v kmhvSkw…….hpir¯p¡sa {b\]n¨p SpX§n]SnWp tlgw fm{Stf Mm³ ASnsWms¡ fpSn^pfm]n^p¶pÅq………

bs£ CSnt¸m—

Mm³ b^fmkVn Fs¶ Nt{*mÄ sI¿m³ {lfn¨psNm*n^p¶p………

At¸mjm\v Fs¶ NqXpS Npj¸¯n Bjv¯n ASv hwekn¨Sv…..

Pu^n]psX ssN Fs¶ Np_¨p NqXn fp_pNn

……

AkÄ NqXpS Ft¶mXv tIÀ¶v NnX¶p…..

A^pSv sI¿^pSv Fs¶ms¡ Mm³ b_ªp sNm*n^p¶p………..

FknsX —!

Fs¶ Wn]{´n¡m³ FWn¡v NjnªnÃ……

Fsâ ssN Mm³ D_§n NnX¶ Pu^n]psX fp`]n sNm*v tbm]n…….

AknsX AfÀ¯m³ Mm³ sk¼Â sNm*p……….

bs£ GtSm H^p sh¡³Zn ASv sI¿^pSv F¶ H^p SmNoSv Fsâ fWhnsW k¶p sbmSnªp……

sNm*p tbm] ssN Mm³ bn³k`n¨p……

H^p Wnfngw N®X¨v Fsâ hÀÆlàn]pw FXp¯p Mm³ Aksa SÅn fmän……..

sM«n N®p Sp_¶ AkÄ Ipäpw tWm¡n]n«v H^p tImUyw…….

“” F´m….F´m…….B^m…………MmsW´m CknsX……..””

H^p N\¡nWv ASv W¶m]n Fs¶Wn¡p tSm¶n…….

“” Wnsâ A½q½]psX bSnWm_p….DÅ dn]À A{S]pw k`n¨p tNän«v bmSn^m{Sn bn¨pw tb]pw b_]pt¶m NnX¡Xn tNmt¸….””

“” AÃ Wos]´nWm Fs¶ SÅn]Sv,…””

“” bn¶ÃmsS D_¡¯n bp{Sn Nms`Xp¯p Fsâ tfs`]m C«Sv……..bns¶ Mm³ ASv hin¡t\m…….Asà ASpw Wnsâ Nm`v….B«n³Np«osX ^qbkpw BtWsX sk]näpw…………….””

“” thm_n…..””

S` sIm_nªp sNm*v AkÄ Sn^nªp NnX¶p…..

Blzmht¯msX MmWpw……bs£ A{S sb«¶v Wn{UtUkn Fs¶ SjpNn]nÃ…..

Sn^nªpw f_nªpw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *