പ്രണയകാവ്യം 2 [ആമി]

Posted by

പ്രണയകാവ്യം 2

Pranayakaavyam Part 2 bY Aami | Previous Parts

Ssâ Np`¨ Np®s] hzS{´w B¡n BUn ko*pw A¶s¯ Unkh¯nt`¡v HmÀfNsa sNm*ptbm]n….
A¶v H^p dpVWmjvI B]n^p¶p tNmtaKn Fhv Fcv sF ]psX hv–ss{X¡v B]Sv sNm*v tW^s¯ kn«p. BUn D½s] knan¨nà Nm^\w CSnWp fp³bpw C§sW tNmtaKv tW^s¯ knXm_p*v. At¸msjms¡]pw Sm³ ko«nt`¡v tbmNm_m\v bSnkv ASpsNm*v BUn fsäm¶pw In´n¨nà ko«n tbm]n D½ns] HmÀ¯v H^p km\w knX\w F¶ In´]n fpjpNn BUn ko«nt`¡v kn«p.

11 f\nt]msX BUn ko«n F¯n. Ssâ N¿n DÅ hvsb]À No FXp¯v kmSn`n No timan C«Spw tZmÀ t`m¡v Aà F¶Sv BUn¡v fWÊn`m]n. D½ F§mWpw tW^s¯ kt¶m F¶v N^pSn kmSn Sp_¡m³ tWm¡n]n«v bäp¶pfnà AN¯v Wn¶v HmXm¼Â C«Sv Ss¶, F¶ NmanwPv sd AXn¡mWm]n kn^`pNÄ sdÃnt`¡v F¯n¨Spw AN¯p Wn¶pw AX¡n¸nXn¨ H^p sM^§Ä tN«p.

BUn BsN In´ Npj¸¯n B]n CWn bSnkrS F¶v SmWpw fäpÅk^pw N^pSp¶ D½ F§mWpw Bs^s]¦n`pw.,
G]v Cà F¦n`pw… BUn In´NÄ¡v NXnªm¬ CXm³ bämsS bmXv sb«p F§sW A_n]pw AVnNw Bt`mIn¡msS BUn¡v ASnsâ ^qbw fWÊn sSanªp “”HanªptWm«w””

AOn`nsâ Gäkpw Cãs¸« b^pbmXn A½]psX]pw Inä]psX]pw Npanho³ Ak³ F{S Sk\ Hanªp tWm¡n Nymf_]n bnXn¨n^n¡p¶p. Fsâ A½ Bs^ F¦n`pw knan¨p tNän F¦n`pw Npäw b_]m³ bänÃ. Nm^\w Ak^pw H^p hv{So Asà C¶pw GsSm^p B\nsâ]pw D_¡w sNXp¯p¶ hv{So. BUn C{Ss]ms¡ In´n¨Spw Ssâ Np® bmân Np¯n sbman¡p¶Sv BUn Sn^n¨_nªp. F´m]m`pw km\w knX\w BUn]psX fWÊn B Hs^mä In´ fm{Sfm]n ^qbw sNm*p.

Hanªp tWm¡n km\w knX\w A{S F¦n`pw UÀlW hpOw Nn«pftÃm..?.. UÀlW hpOsfms¡ SWn¡v bt* D½]n Wn¶pw Nn«pfm]n^p¶p Sm³ H¶v fWÊv sk¨n^ps¶¦n As¶t´m ASnWp tSm¶n]nà FknsX Wn¶pfm\v Cu lÐw D½]psX fp_n]n Wn¶pw Bt\m… Fs¶ms¡ H^p Wnfngw sNm*v BUn In´n¨p NmXv N]_n]Sv AXp¯ AN¯v Wn¶pw tN« lÐt¯msX CÃmsS B]n. AXª hz^¯n BUn tbm¬ koZnt]m Nan Nm\pw tbms` H^p¯ns] f`¯n NnX¯n AkapsX bqänt`¡v Ak·m^psX Np®s] AXn¨p tNäpt¼mÄ AkapfmÀ b^nh^w f_¶p Hmiv…. c¡v fn… c¡v fo imÀZv… Hmiv…. tPmZv…. Fs¶ms¡ b_]pw tbms` Ssâ D½n]psX hz^w Ssâ NmSpNant`¡v NpanÀ½t]Nn Wn_ªp…

“”Biv….sbmt¶m… Fs¶ C§sW sNmÃmsS ….iw…. AsSm¶p C_¡n S^ptfm Fsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *