ഇളം പൂറ്റിലെ പാല് കാച്ചൽ

Posted by

ഇളം പൂറ്റിലെ പാല് കാച്ചൽ

BY: ഊക്കിസ്റ്

ILAMPOOTTILE PAALU KAACHAL BY OOOOOKKISTTTT

Mm³ KmN-vh¬. tNmtaKv dhv HmXn¡pkmWv. Wà I^¡p sb¼ntÅ^pw I^¡p Xo¨Àfm^pw Hs¡]pÅ knf³hv tNmtaKv .Np® N¼n BNm³ bns¶ F´v tk\w. Fs¶ bän b_ªm H^p B_Xn AXp¯v sbm¡w. k`n] k®w CÃ. hnN-vhv bm¡v H¶pw CÃ. F¦n`pw tfmlw AÃ. skap¯ Wn_w. 7 C©v Np®. Fsâ Np® e]¦^ emPyw sI]vS Np® B\v. Ak³ sbm«n¨ ho`pNÄ¡p N\¡nÃ. bSnW©mw k]hn SpX§n] sbm«o^m\v. C¸jpw AXnsbman B]n«v tbmNp¶p. dhns` H^p Øn^w I^¡p B]n^p¶p Wn]. H^p AXmÀ bohv. Np«n bmkmX]pw Ip^nUm_pw Ko³hpw Hs¡ C«p AXn sbman B]n«v k^p¶Sv N*m Ss¶ Np® N¼n BNpw. AkÄ Bt\ H^p sI_n] ss`³ tfmZ B\v SmWpw. MmWpw Ip½m H¶v Wn¶v sNmXp¯p. Wfp¡v ho sbm«n¨p Du¡nt]¨pw tbmNp¶Sm CãvXw . Nps_ Nan¡pw. bns¶ AXp¯ Nnap´p bq_p tWm¡pw. Xo¨Àfmt^w Nan¡pw. Wn]s] Nan¨ Nm^yw b_]mw .

Wn] Sn^¡pÅt¸mÄ Fsâ AXp¯v k¶p Wn¡pw .Ip^nUmÀ Hs¡ Bt\ Mm³ B^pw Nm\msS AkapsX sNmjp¯ SpX]n`pw In`t¸mÄ AkapsX bqän ks^ bnXn¡pw. AkapsX fq¶p Nq«pNmÀ Ipäpw Wn¡pw. At¸mÄ BÀ¡pw Nm\¯nÃ. cm¯nf ,^fy , Wn½n Ck^m\v Nq«pNmÀ. Nj¨p sbm«p¶ CWw Ss¶. Cu fq¶ntWw Mm³ CãvXw tbms` Nan¨n«p*v Wn]s] Nan¨ tlgw. ASv bns¶ b_]mw. A§nsW bnXn¨pw sM¡n]pw Hs¡ Nps_ tbm]n .In` Nj¸n Xo¨ÀfmÀ¡pw Nm^yw bnXn Nn«n]n^p¶p. Akapfmt^w Mm³ Nm¨o«p*v . ASpw bns¶ b_]mw.

A§sW H^p Unkhw Fsâ f½n]pw AWn]¯n]pw b¸]pw tkam¦®n¡v– tbm]t¸mÄ Mm³ Wn]t]mXv ko«n k^m³ b_ªp . tKm`n Ds*¶pw b_ªp Mm³ tbm]nÃ. lWn]mjvI hvsbgy ¢mhv Ds*¶pw b_ªp AkÄ k¶p . Wn]]psX tkgw N*p Mm³ sM«n . H^p bmkmX]pw äogÀ«pw. fp`s]ms¡ NqÀ¯p Wn¡p¶p. k¶ kjn N*ksâ Hs¡ Np® Np`¨p Nm\pw. HmÀ¯t¸mÄ Fsâ Np®]pw N¼n B]n.

“”‘km tfmsa” Mm³ b_ªp.

Wn] AN¯p tN_n. M§Ä thmc]n C^p¶p. Aksa bnXn¨p fXn]n C^p¯n. F´nWm Smfhn¡ps¶?. Du¡m³ B\v k¶Sv. bns¶ Ip½m hf]w Na]t\m?.

Mm³ bSns] Aksa H¶v Nnhv sI]vSp. Wn] H¶v Np_pNn .B sI©p*pNÄ Mm³ km]n`m¡n Wp\ªp .Wn] Fsâ Ip*pNapw bSns] Wp\ªp.Bim F´v ^hw. Caw I^¡nsâ Ip*pNÄ Du¼m³ Wà hpOw. Mm³ Wn]s] Fsâ fXn]n Nk¨p C^p¯n]n«p Fsâ tWs^ Sn^n¨p C^p¯n. Ct¸mÄ AkapsX Caw N^n¡p fp`NÄ Fsâ sW©n AfÀ¶n^p¶p. Mm³ Wn]]psX tXmbv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *