അപ്പുവിന്റെ ആന്റിമാർ 4

Posted by

അപ്പുവിന്റെ ആന്റിമാർ 4

APPUVINTE AUNTYMAAR PART 4 BY PLAY BOYPREVIOUS PART

NT SpXÀss¶jpSm³ H^p fqXnÃm]n^p¶p. bns¶ Np_¨v Sn^¡pw ASm\v C{S]pw sskNn]Sv.
NT sskNn]Sn £f tImUn¡p¶p..

fSn`v ImXn tWs^ _qfn k¶v N]_n At¸mjSm Ak³ hcn] C¯]pfm]n sNm©p¶p.
At¸mÄ Mm³ fWÊn N^pSn C¶t¯mXv NqXn hcn]m¯ Fsâ Cu D Åw ssN¿n`n^n¡q¶v. Ak³ tcm¬ sk¨v Np«n¡mWm]n tbm] S¡w tWm¡n Mm³ tcm¬ FXp¯v hcn]m¯]psX W¼À Fsâ tcm\n Z] sI]vSp

hcn]: it`m B^m..
MmWm fps¯ A¸pkm.
hcn: F´mX Np«m WnW¡v Ct¸msj fqt¯m..
fq¯Sà WnW¡v ^m{Sn hpOn¡mWpÅ kjn Mm³ b_ªntà ASnWv Np_¨v A_nkv tk\w ASm knan¨Sv.
hcn: b_ fpt¯ WnW¡v F´m A_nt]*Sv..?
C¯]v¡v Kifln` NaÀ hm^n Dt*m..?
hcn: B D*v t_mhv Wn_¯n Hs^®w D*v.
F¶m ASv l^n]m¡n skt¨m ^m{Sn ASpXp¯m Nan W½sX… bns¶ C¯msX Aask{S ]m…?
hcn: hm^n DXpt¯mt*m WnW¡v F¶m k«m..
F´nsâ Aakv..
C¯]v¡v hpOn¡t\ hm^n DXp¯m fSn Aæn fm*
Wnsâ I´osX]pw fp`]psX]pw Aakv.. AÃ bns¶.
hcn: hpOn¡mWmt\Â F´v tkgkpw Mm³ sN«pw WnW¡v tk*n fps¯..
]rf 40 Kfnty 90.
Fsâ sbmt¶m sNmÅmt`m C¯msX Aakv..
hcn: N®v sk¡ÃX… bns¶ ^m{Sos¯ Wnsâ pifn b_.
Mm³ _hn]m¯t]mXv Nm^yw b_ªn«p*v
hcn: _tº ISnt¨m..
CÃ fpt¯ Mm³ C¯s] Nan¨n«v Wnsâ _qfnt`m«v k^mw.. At¸mtj¡pw C¯ AkWpfm]n Nan¨v AksW D_¡\w..
bns¶ Mm³ b_ª tbms` hm^n DXp¡\w.. AXn]n CXmWpÅSv Mm³ sNm*v S^m«.
F¶m l^n ^m{Sn Nm\mw..
hcn]: l^nX NÅm..
tcm\pw sk¨v tWs^ Mm³ ssd¡psfXp¯v Xu\nt`m«v tbm]n C¯]v¡v k]`äv sWäXv {dm]pw bmân]pw km§n bns¶ Nan sNmjp¸n¡m³ tk* Fâ Np_¨v hmVWkpw km§n..
ko«n F¯n e£\w Njn¨v Npan¨v {cgm]n hcn]m¯s] knan¨p. hmVWw Z]vWnw§v tXdnansâ fpNan sk¡mw F¶p b_ªp. hm^n DXpt¡* knVkpw b_ªp sNmXp¯p..
bns¶ Ak^psX knan¡m]n Nm¯n^p¶p..
AkWv e]¦^ sk{bmaw b\n]mWm]n. Mm³ In^n¨p..
^m{Sn H^p 11 f\n]m]n¡m\pw hcn AksW knan¨p..
A§sW M§Ä fSn`p ImXn tWs^ ko«n tN_n. Mm³ hmVWw tftlsX tfs` sk¨v _n]¡pÅ sbmSn]pfm]n WX¶t¸mÄ _n] D*v Fs¶]pw Nm¯v thmc]n C^n¡p¶p..
F´m _n] tfmsa CknsX C^n¡ps¶..?

_n]: Fsâ OÂdntW]pw Nm¯n^p¶Sm.
C¶v _n] sNm¨v N_p¸v tfN-vhn]n hpµ^n]m]n«p*v
F¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *