ഗന്ധകി 2 [സാത്താൻ]

Posted by

ഗന്ധകി 2

GANDHAKI PART 2 BY SATHAAN

 

PLs skip this paragraph for story

ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രമേയം മുൻപ് (2017 ഡിസംബർ 22 , ലോർഡ് ഓഫ് തി റിങ്‌സ് ബൈ ജഗ്ഗു ഭായ്) വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നു തിരിച്ചറിയുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അധിക നാളായിട്ടില്ല.അറിയാതെ സംഭവിച്ച തെറ്റാണ് ഖേദിക്കുന്നു സോറി.പക്ഷെ എന്റെ കഥയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് “ലോർഡ് ഓഫ് ദി റിങ്‌സ്” വേണമെങ്കിൽ അറിയാതെ സംഭവിച്ച ഈ കഥയെ “ലോർഡ് ഓഫ് ദി റിങ്‌സ്” ന്റെ ഒരു മറ്റൊരു വേർഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങള്ക്ക് കാണാം. അത്രയൊന്നും എത്തില്ലെങ്കിലും ഈ മാക്രിയുടെ പോക്രിത്തരങ്ങൾ കഥയെ നശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പു തരുന്നു .

PLs skip this paragraph for story

”Zm, Wo N®X¡p tI¨n.. Np«sWm^q«w Nm«n S^mw”” A½n\n Aen]psX ^*p tSman`pw ssN sk¨v sNm*v b_ªp.

“”F´v Nq«w ?”” H¶pw fWhn`mNmsS Aen A½n\n]psX fpOt¯¡v tWm¡n

“”Wo N®Xt¡Xm …””AkÄ ssNsNm*v Aen]psX N®v fqXn “”Mm³ b_]p¼ fmt{S N®v Sp_¡mkq t«m”” Aksâ N®nWp fpNans` Ns¿Xp¯v sNm*v A½n\n b_ªp

ASpw b_ªp A½n\n Ipäpw tWm¡n, B^pw Nm\p¶nÃmF¶v D_¸p k^p¯n]n«v sfsà Aen]psX Ns¿Xp¯v AkapsX fp`NapsX fpNan sk¨v

b¯p bSp¯ Ft´m N¿n SXª Aen BNmwgt]msX sbs«¶v tImUn¨p

“”F´m tI¨n ASv ?””

“”AsSms¡]p*v tfm³ N®X¨n^pt¶m t«m”” AkÄ Aen]psX N¿v sNm*v W¶m]n hz´w fp`Nsa Nl¡m³ SpX§n, H¸w B N¿pNan D½ sk]v¡pN]pw sI]vSp .AkÄ sI_pSm]n«v hpOn¡m³ SpX§n

hpOmVnOy¯m AkÄ hz]w »uhv b_ns¨_nªp.

hpO¯nWp ewPw k^p¶ sI_n] Sp\nNgv\w tbm`pw AkÄ¡p Ahiyfm]n tSm¶n.

ssNNÄ F´nsWt]m sSmXp¶Sv tbms`]pw Wà IqXpw thmcvävDw tSm¶n] Aen F´m\v A½n\n sI]p¶Sv F¶_n]m³ Nm\p Sp_¶p tWm¡n. Ak³ N*Sv Ssâ N¿v N*v WPvWfm] hz´w fp`Nan bnXn¸n¡p¶ A½n\ns] B\v.

Ak³ Ipäpw tWm¡n B^pfnà “”tI¨o …”” Aen bSns] knan¨p

Ak³ N®v Sp_¶Sv A_nª A½n\n Aksâ S`]n bnXn¨p k`n¨p . hn^NÄ¡p IqXvfp bnXn¨ Ak; Aksâ fpOfmsN Ipwdn¨p NpXªp fSn]mtkmaw AV^ bmWw WX¯n .AksW Ssâ fp`Nant`¡v BW]n¨p.

F´ms\¶p WX¡p¶Sv F¶_n]p¶SnWp fp³tb Ss¶ Nmf¯nWv AXnf sb«v tbm]n^p¶p Aen k`n¨p bnXn¨p fpOfmsN Ipwdn¨t¸mÄ sb« AVnNfm] knNm^¯m AkWpw kn«p sNmXp¯nÃ. Ip*v NXn¨p k`n¨p NpXn¨p sNm*v AkWpw Ipwdn¨p. Wm«pwbp_¯p Nm^n]tà Ip*nWp fpNans`ms¡ sI_n] t^mf kaÀ¨ D*m]n^p¶p. ASns`ms¡ NXn¨p k`n¨p .

AkhmWw ASv dm¡n sk¨v tI¨n]psX fm_nt`¡v..

Wà Skn«p Wn_¯n D^p* sI_n] tS§m tbms`. Ak sI_n] frUpSSzkpw F¶m IqXpw N«n¸pw tbms`. fp`¡®pNÄ Hs¡ NqÀ¯p fqÀ¯p Wn`vNp¶p.

Aen]psX fpOw At§m«fÀ¯nsNm*p A½n\n hz´w fp`Nsa ko*pw SmZn¨p. AkhmWw Ak]v¡p Wn_w kySymhw k^p¶ ks^.

Aen sbs«¶v WX¶p sNm*n^n¡p¶ tNanNan fp³ ssN FXp¯p.

ssNNÄ sNm*v Aksa Ipänk^nªp AkWksa Smsj NnX¯n. WUn So^s¯ bpÃv sf¯NÄ AkÄ¡p NnX¡s]m^p¡n

ko*pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *