നിഷ എന്റെ സഹ പ്രവർത്തക 3 [Raj]

Posted by

നിഷ എന്റെ സഹ പ്രവർത്തക 3

Nisha Ente Sahapravarthaka Part 3 bY Raj | Previous Parts

im]v {dtUÀhv Bâp hntÌÀÊv. Fsâ Cu NT¡p WÂNn] ht¸mÀ«v. ASp NnXp B\p. F§sW Wµn b_]\w F¶p FWn¡_n]nÃm. hSyw b_ªm Mm³ knIm^nI Nfâv Nan Np_¨v NqsX W¶m]n«v FjpS\w F¶m\p.Nm^\w Cu sshäns` Wà Fjp¯pNms^ k¨p tWm¡pt¼mÄ FWn¡v tSm¶n]Sv Mm³ sk_pw H^p lnlp Bs\¶m\p.

F¶m FÃmkÀ¡pw ASnl]w Asæn BNmw£ B hÀss{¸hv B\p. H¶v b_]p¶p. Mm³ CSp ks^ Bâns] A§sW N*n«nÃm. ASp sNm*v Ak^Ãm. AXp¯ emP¯n B hÀss{bhv Mm³ sbman¡p¶Sm\p.

F¶m Mm³ SpX^s«.

bntä¶v ^mkns` Mm³ Wng]pw B]n Hmcnhn tbm]n. AkÄ¡v A¶v thÂhv Zn¸mÀ«vsfân B]n^p¶p s{X]nWnwPv. thÂhv fmtWKÀ Aksa tWm¡n bnjn]p¶p*m]n^p¶p. FWn¡v Np_¨v kÀ¡v D*m]n^p¶p.

10.45 B]t¸mÄ FWn¡v _nhbvgWn Wn¶v NmÄ k¶p. bqK k¶n«p*v. Mm³ Aksa Fsâ NmdnWnt`¡v A]¡m³ b_ªp. bqK F¯n. AkÄ H^p shN-vhn B]n«p*m]n^p¶p. AkapsX N®pNan Fs´m H^p Nm´nN làn D*m]n^p¶p. H^p N_p¯ Km¡äpw bns¶ skÅ bmâvhpw. bmâvhv Wà ssXäm]n^p¶SnWm AkapsX cnPÀ FXp¯v Nm\n¡p¶p*m]n^p¶p. Cksa H¶p Nan¡m³ Nn«n]n^ps¶¦n F¶v Bln¨p tbm]n. AktamXv C^n¡m³

b_ªp. AkÄ AkapsX `m¸vtXm¸v FXp¯v Ak^psX s{bmsc]n Nm\n¨p S¶p.
AkÀ¡v hz´fm]n s{bmZ£³ ]q\näv D*m]n^p¶p.

Mm³ tImUn¨p. “”s{bmsc]n Chv PpZv. iu Adu«v ]pkÀ ss{bhv? Chv Cäv tNm¼änänkv?
bqK: hÀ, kn km*v ]pkÀ dnhnsWÊv. kn BÀ s_Zn Xp sWsPmgnt]äv. ]p tWm fmÀ¡äv Chv thm dmZv. kn BÀ s_Zn Xp imkv F dnPv ¢]âv ss`¡v ]q
Mm³: HmsN. s`ävhv ho. hn³hv sF tWm ]p, sF Nm³ siÂbv ]p C³ PnknwPv hw C³cÀtfg³. d«v Fâv Hmcv U tZ, ]q imkv Xp Pnkv sdÌv ss{bhv Bâv PpZv hÀÆohv.
bqK: sF knÂ.
Mm³: sF WoZv hw Pncväv sFäwhv. Nm³ ]q {dnwPv hw hm¼nÄhv. bqK: km«v BÄ ]q km*v?
Mm³: Wu sF WoZv XogÀ«v. sF kn shâv ]q hvsbhncnt¡g³hv ssd sf]nÂ.
bqK: HmsN. Sm¦v ]p thm f¨v.
Mm³: s`ävhv ho ]pkÀ hÀÆohv.
bqK: sF Bw s_Zn Xp Pnkv FWn hÀÆnhv ]q WoZv
Mm³: FWn¯nwPv
bqK: s]hv, Fk^nSnwPv
F¶n«v Fs¶ H^p N®n_p¡n Nm\n¨p.
Fsâ fWÊn H^p `Zp sbm«n. _q«v ¢n]À BNp¶p*v.
Mm³: HmsN N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *