പുതിയ അയൽക്കാർ

Posted by

പുതിയ അയൽക്കാർ

Puthiya Ayalkkar bY ശ്രീരാജ്

bmÀkSn kas^ ht´mgt¯msX ^mtK«tWmXv D_s¡ tcm\n`qsX b_ªp : tI«m Ak^p Wmsa F¯pw….
tftWm³sX fNsâ N¿n Wn¶m\v 7 kÀgw fp³bv ^mK³ koXv km§n]Sv. A¶p fpS 2 fmhw fp¼v ks^ tftWmWpw em^yo bmÀÆSn¡pw fNÄ ^fy¡pw Nq«nWp*m]n^p¶p. bmÀÆSn KWn¨Sv H^p {dmÒn¬ NpXpwd¯n³. AknXps¯ NpXnNnX¸pNm^Wm] A¸p®n sX fN³ ^mK³ fm]n {b\]¯n`]n 17 Bfs¯ k]Ên ^mKsWm¸w WmXv kntX*n k¶p. C`{ÎnNv k À ¡mÀ¶p ^mKWv. skap¯p SpXp¯p sf`nªp , Sp X ks^ fpXn]pÅ bmÀkSn sX Gj]`¯p k^nsæn`pw , HmÀ½ k¨ fpS bm_pknsW Cãw B]n^p¶p ^mKWv . ^mKWsX Sfml Wn_ª hwhm^kpw tbmhnäokv B] Bän XzpZnWpw fp¶n bmÀÆSn¡p AVnNw bnXn¨p Wn¡mWm]nÃ. knXn h½Sn¡nà F¶v Wà D_¸pÅtSm*m\v AkÀ¡v WmXv kntX*n k¶Sp. 18 k]Ên Ss¶ bmÀÆSn ^fy¡p K³fw WÂNpN]pw sI]vSp.
H^p bmXv dpVnfp«vXn kÀg§saXp¯p ^mKWpw bmÀÆSn¡pw ^*v N`n Wn¡m³ . bpSn] koXv km§n]Snsâ dm¦v AXkpw S§Ä¡pÅSv H^p fNam\v F¶ Sn^n¨_nkpw ^KsW H^p {bkmhn B¡n fmän.
x frmy B]n^p¶ tftWmWpw em^y Nf`kpw B]n^p¶p bÀÆSn¡pw ^fy¡pw Ft¸mapw F´nWpw D*m]n^p¶Sv. bs£ tftWmsâ A{bSo£nS f^\w FÃmw SNnXw f_n¨p. em^y Nf`¯nsW fq¶mw Unkhw Ss¶ fN³ k¶p Np«n sNm*v tbmtkw tI]vSp.
^*mjvI Njnªt¸m bmÀÆSn ASp N*p, tftWmsâ koXnWp fp¶n`pÅ tdmÀZv bmÀÆSn km]n¨p : FJM XAQE
koXpw Ø`kpw Nm\m³ k^p¶ks^ bmÀÆSn KW`n`qsX tWm¡n sNmt* C^p¶p. FÃm {bmk tlzw tbms` bmÀÆSn KW`n`qsX tWm¡n , A¶m\p BUyfm]n Aks^ N*Sp, H^p B\pw sb®pw . skap¯v sf`nªp ¢o³ tgkv sI]vSv fª Y Xklrtum »q Ko³hpw C«n«m]n^p¶p B¬, FNtUlw 30 k]Êv tSmWn¡pw, sb¬ Bs\¦n N_p¯ bÀ±]n«p fpOw ks^ fqXn B]n^p¶p, ASv sNm*v Ss¶ bmÀÆSn¡p H¶pw N\¡p«³ bänÃ. bs£ sbs«¶v bmÀÆSn ASp N*p, bÀ±]n« hv{So N]v koln Nm\n¡p¶Sv.
F´psNmt*m bmÀÆSn AknXp¶p fm_n¡aªp. Np_¨p Njnªp NmÀ tbmNp¶ lÐw bmÀÆSn tN«p. 5 fnWnänWp tlgw k]Êm] tdmNÀ k¶p b_ªp : fn¡km_pw Ak^mNpw t«m Wn§sX bpSn] A]¡mÀ…
^fys] ¢mhnWp b_ªp kn« tlgw , FÃm b\nNapw SoÀ¯p Npan¨p Np_n sSm«v S³sX shäv fp*v C«p , I´n]psX Smsj k^]pÅ CXSqÀ¶ fpXn hq£n¨p IoNn sNm*n^n¡pt¼mam\v bmÀÆSn (bm_p) Nman§v sd tNÄ¡p¶Sv. SWvsX fpXn k«¯n S`]psX bn_Nn`m]n Np¯n k¨p hm^n l^n]m¡n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *