ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 7 അയലത്തെ ചേച്ചി

Posted by

ഞാൻ കഥ എഴുതുകയാണ് 7 

NJAN KADHA EZHUTHUKAYANU 7 അയലത്തെ ചേച്ചി BY അജ്ഞാതൻ

PREVIOUS PARTS

Xo¨_pfm]pÅ Nan]pw AkapsX Duwd`pw B]t¸mÄ Mm³ sfm¯¯n SaÀ¶p.

Xo¨s_ AkÄ¡p Du¼m³ Wà FN-vhvbo^n]³hv DÅtbms` tSm¶p¶t`m

AkÄ CknsX FIv Hm Zn ]v¡v ks^ Du¼n sNmXp¡m_p*v F¶m\v tNav¡ps¶..

F§sW D*m^p¶p… tNäm³ S^pH AkÄ?

½v S^pfm]n^n¡pw …

Xo¨s_ f\n fq¶m]n tbmNt*?

fp`]n sM¡nsNm*m\v ASp tImUn¨Sv ..

F´m tkt\m Ct¸mÄ H^p¯n skÅw NaªStà DÅq…

FWn¡p fSn Xo¨_nWv tkt\m

CWn F¶pw D*tÃm B{Nm´w Nm\n¡*.

Mm³ »uhnWv fosS fp`sM«v sM^Xn Xo¨À sM^§n

Xo¨s_ hpOfpt*m?

fp` bnXn¨m hpOfnÃm*n^n¡ptkm.. Wà hpOw.

Xo¨s_ eÀ¯mkv AÃmsS B^pw tNänäns`?

CÃXm Mm³ kn^`nXpw A{S Ss¶..

ASp C¶v Np® tN_n]t¸m fWhn`m]n WÃ ssä_v.

ASp Wnsâ hmfmWw k`pSm]n«m\v .

H¶v WÃ tbms` Nan]v¡m³ F´m sI¿pN. H^p Unkhw ko«nt`¡p k^s«? Wfp¡v AXn¨p sbman¡mw.

Ct¸mÄ _nh-vNv B\v tfmÄ D*mNpw AXp¯ BjvI AkÄ tNmtaKv XqÀ tbm\p*v A¶v ¹m³ sI¿mw..

½v ASpfSn A¶v Xo¨s_ Mm³ AXn¨p sbman¡pw. Xo¨À dm¡n S^ptfm?

F´v?

Aà bn¶n Np® tNäm³ S^ptfm¶p..

CSpks^ tNän]n«nà … Wnsâ hmfmWw k`pSm\v Mm³ I¯p tbmNpw .

Hm AsSm¶pw Cà Mm³ sh^n]m¡nt¡mamw. Ct{Sw k`n] Np*n]pÅ Xo¨s_ eÀ¯mkv dm¡n sI]vSn«nà F¶v– b_ªm knlzhn¡m³ bmXm\v.

CÃXm hSym]n«pw At§À¡p f`À¯n NnsX¯n Fsâ tfs` tN_n AXn¡\w A{S Ss¶

bns¶ Du¼n sNmXp¡\w. Bap cnäm]m FWn¡p WÃtbms` bq_p I¸n S^pw .

Xo¨t_mXv hwhm^nt¨m*n^p¶t¸mÄ Ss¶ Np«³ ÌZn B]n Aks^ sNm*v bmânWp fpNan`qsX SXkn¨p .

At¸mta¡pw Ak^psX tfmÄ tNmtaKv tPän F¯n tcm¬ sI]vSp.

Zm Mm³ tbm\p.. CWn Sn¦Ä Nm\mw.

Hmt¡… Mm³ Ak^psX sNmjp¯ Np*n tWm¡n Np® SXkn.

hf]w 3 Njnªnt« DÅq. H^p Im] NqXn NpXn¡m³ Mm³ Nmâo³ `£yw B¡n tbm]n.

sskNpt¶^w dhv Nn«m³ {b]mhw D*m^p¶nà tW^s¯ Ss¶ ko«n F¯n sk_psS N¼yq«_n NantIm*n^p¶p.

7 f\n ¡p bp_¯n_§n ho^n] ssXw. F¶m Npant¨¡mw F¶v– N^pSn F® FÃmw tS¨p bp_s¯ dmSv_qfnt`Nv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *