ബസ് യാത്ര[തൊമ്മിച്ചൻ]

Posted by

ബസ് യാത്ര

Buss Yathra bY Thommichan

G_\mNpas¯ H^p hzNm^y Blpb{Sn]n A½s]]pw sNm*v tbm]n«v k^pN]m\v. A½s] Nn«n] H^p hoän C^p¯n]n«v Mm³ A½]psX AXp¯v dhnsâ N¼n]n bnXn¨p Wn¶p. At¸mÄ k`n] Sn^s¡m¶pw CÃm]n^p¶p. dhv– fp³tbm«p tbmsN tbmsN dhn Nm`pNp¯m³ CXfnÃsS]m]n. tW^w hÔy]m]n. bp_¯v fj]psX fqXm¸v. A´^o£w BsN N_p¯n^p*v– NqXn FWn¡v DÅn H^p tbXn tSm¶n. BUyfm]n«m\v C{S]pw Uq^w tbmNp¶Sv.

sb«¶m\v ASv Fsâ {l²]n sb«Sv. Bt^m H^mÄ Fsâ bn¶n Wn¶pw Fs¶ SÅp¶p*v. Mm³ BUysfm¶pw ASp Nm^yw B¡n]nÃ. dhns` Sn^¡v sNm*m\v F¶m\p tSm¶n]Sv. Sn^nªp tWm¡n]t¸mÄ H^p sNm¨p b¿Wm\v. H^p 18 – 19 k]hp Nm\pw. dhnsâ t{d¡v bnXn¡pwtbmapw fäp In` hf]§an`pw FÃmw Ak³ l^n¡pw Fsâ I´n]nt`¡v WÃSp tbms` SÅn SpX§n. FWn¡v Ft´m H^p S^n¸v tSm¶n Fsâ DÅnÂ. Mm³ H¶v Sn^nªptWm¡n. Ak³ Fs¶ tWm¡n H¶v In^n¨p. “”Nm-´m^n ‘ Mm³ fWÊn AksW knan¨p. F¶n«v B^pw Nm\msS AksW tWm¡n H¶v In^n¨p. At¸mÄ Fsâ fWhp b_ªp ASv Nm´m^n]à Wà hnw`m fpaNm\v. Nm^\w Aksâ hmVWw WÃSp tbms` fpjp¯v bmânsW]pw sbm«n¨v tbmNp¶ ^oSn]n B]n. ASv Ak³ Fsâ knXknt`¡p tNäpN]m\v. Mm³ FSnÀ¡m³ tbm]nÃ. H^p Wà sNm¨pfnXp¡WtÃ… F´v bämWm\v. Ak³ Fs´¦n`pw sI]vtSms« F¶v N^pSn.bs£ Mm³ A_n]msS Ak³ Fs¶ hpOn¸n¡pN B]n^p¶p. Fsâ N®v SpXn¡m³ SpX§n. fp`N®v N«n]m]n. Nm`nsâ CX]n A\s¡«nt`¡v K`w HjpNn F¯p¶Sv tbms` Fsâ NqSn]n ks^ skÅw F¯n SpX§n. Mm³ BsN kÃmsS]m]n. Np_¨p fm_n Wn¡m³ tSm¶n. AXp¯m\v A½ C^n¡p¶Sv. A½ N*m F´v N^pSpw. fm{Sfà Ct¸mÄ FÃmw WWªm Npj¸fm\v. bs£ H¶v AW§m³ NqXn NjnªnÃ. Aksâ ssN Fsâ Np*n]n ko\p. ssUktf CSv F´m\v Cu sNm¨³ Nm\n¡p¶Sv. Ak³ ssN sNm*p Fsâ hm^n]pw bmkmX]pw Fsâ Np*n]psX CX]nt`¡v Sn^pNn ¡]än. F¶n«v Aksâ fpj¨n^p¶ hnw`m fpaNv Fsâ DÅnt`¡v SÅn tNän. FWn¡v BsN Wo_n SpX§n. Aksâ hnw`m fpaNv l^n¡pw Fsâ hzÀ¤ kmSn¡ F¯n. Mm³ A_n]msS Ss¶ Fsâ Nm H¶v Nk¨ptbm]n. ASv fpS`m¡n Ak³ H¶pNqXn Bªp SÅn.

FÃmw hin¨pw hpOn¨pw Mm³ Wn¶p. sb«¶m\v Aksâ ssN Fsâ hm^n]psX knXkn`qsX k]_n F¯n]Sv. ASv tk*m F¶ ^oSn]n Mm³ S` H¶v Np`p¡n. Ak³ Fsâ sIkn]n b_ªp. “”””hm^fnà tI¨n B^pw Nm\nÃ. Wà C^p«m\v–.” ASv l^n]m\v F¶v FWn¡pw tSm¶n. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *