എന്റെ അനിയത്തിയുടെ പൂറു പിഓ

Posted by

എന്റെ അനിയത്തിയുടെ പൂറു പിഓ

Ente Aniyathiyude Poor PO

 

AWn]¯n]psX bq_p sbmanª NT.

Mm³ dnsXNv bYn¡p¶ hf]w..AkÄ +2Njnªp ko«n C^n¡p¶p .At¸mjm\v AkapsX tchvdp¡n H^p sftÊKv k^p¶Sv.Aksa hnWnf]n FXp¡mw F¶v b_ªp.AkÄ¡v Wà hnWnf N¼w Bt\.A¶v Ss¶ B Nm^yw AkÄ Ft¶mXv k¶p b_ªp Nm^\w Mm³ fm{Stf Aksa FÃmNm^y¯n`pw ht¸mÀ«v sI]pN]pÅ. At¸mÄ Ss¶ AkÄ sftÊKpw Nm\n¨p S¶p.At¸mÄ Mm³ AktamXv b_ªp

‘tk* tfmsa ASv tl^n]m¡nà Wnsâ KoknSw sk¨v Wo Nan]v¡m³ WnÂt¡*.
AkÄ ASv b_ªn«v H¶pw fWÊn`m]nà .
Mm³ At¸mÄ Nm^y§Ä sk«n Sp_¶p b_ªp.
Wnsâ l^o^w ks^ Ak·mÀ¡v sNmXpt¡*n k^pw ASv tkt\m F¶v.

AkÄ At¸mÄ AsSm¶pw Npj¸w CÃm¯ ^oSn]n Ft¶mXv b_ªp

‘F§sW B]m`pw hm^nà FWn¡v hnWnf]n N]_n bä\w’
Mm³ b_ªp sl^n

AkÄ Ft¶mXv b_ªp fä¶mÄ CâÀkyp D*mNpw F¶v b_ªp sftÊKv k¶p F¶v..
At¸mÄ AkÄ fä¶mÄ BNm³ Nm¯n^p¶p..

A§sW B Unkhw ks¶¯n..^mkns` b¯p f\n¡m\v CâÀkyq F¶v b_ªp
AkÄ Fs¶]pw Nq«n C_§n.
AkÄ C«n^p¶ Ko³hnsâ DÅn Wn¶v AkapsX WnSwdw bp_t¯¡v SÅn Wn`vNp¶Sv Mm³ s{l²n¨p AkapsX fp`Napw Ct¸mÄ bp_¯p ImXpw F¶ ^oSn]n Wn¡p¶ N*p FWn¡v Nt{*mÄ sI¿m³ bän]nÃ..tÌm¸v F¯n M§Ä C_§n tim«`nt`¡v WX¶p F_\mNpas¯ H^p k`n] tim«`n B]n^p¶p CâÀkyq.

M§Ä tim«Â `Nv–gyw B¡n WX¶p..
tim«`n F¯n _qfntáv WX¶p.. AknsX F¯n Akapw MmWpw _qfnt`¡v N]_n.

Np_¨p Njnªp s{bmZyqhÀ Fs¶ knan¨p b_ªp
‘AWn]¯n WÃSp tbms` AenW]n¡p*v bs£ ASv fm{Sw tbm^m Np_¨p Fsâ Nm^yw NqXn Wn§Ä hiN^n¡\w F¶v Ft¶mXv b_ªp
At¸mÄ Ss¶ Mm³ Aksa knan¨p _qfnWp bp_¯p C_§n
At¸mÄ AkÄ Ft¶mXv tImUn¨p..
‘F´m s{blvWw Mm³ sI]vSSv tl^n]m]ntÃ…
Mm³ b_ªp ‘ASv tk* Wfp¡v tbmNmw
AkÄ ‘Mm³ H¶v hwhm^n¨p tWm¡n]mt`m’
Mm³ ‘ASv tk*’
AkÄ b_ªp’Mm³ hwhm^n¡mw’
AkÄ sI¶v hwhm^n¨p Njnªp Np_¨p Njnªt¸mÄ AkÀ ^*p tb^pw k¶p Ft¶mXv b_ªp Np_¨p tW^w A¸p_Sv tbm]n C^n¡m³ b_ªp..
F¶n«v NÀ«³ C«p A¸p_Sv AkÀ C^p¶p hwhm^n¡p¶Sv Mm³ tN«p..
Np_¨p Njnªp lÐw H¶pw tNÄ¡m¯]t¸mÄ Mm³ bSns] NÀ«³ sI_pSm]n fmän.At¸mÄ AkÀ ^*ptb^pw NqXn sN«nbnXn¨p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *