നാരങ്ങ 1 [സൂസി]

Posted by

നാരങ്ങ

NARANGA BY SUSSY

{bn] km]W¡ms^, CsSm^p sN«n¨f¨ NT H¶pfÃ,Np_¨p _n]m`nän]pw Np_¨p emkW]pw tIÀ¯v FjpSn]Sm\v..WÃk^m] km]W¡mÀ Aen{bm]w b_]\w Wn§apsX hKg³hv B\v FWn¡v CWn]pÅ NrSnNapsX B]pÊv WnÀ\]n¡p¶Sv..Fsâ BUy NT.

f`¸p_w KnÃ]n Sn^qÀ B\v Fsâ koXv A½]pw sb§apw fm{Stf HÅp ko«n Aѳ M§apsX sI_p¸¯nt` f^n¨p.ASymklyw hm¼¯nN ØnSn DÅ ko«n KWn¨Sv sNm*pw A½¡v hz´fm]n H^p sI_n] tim«Â DÅSv sNm*pw fm{Sfm]n^n¡pw dnsXNv Njnªn«v H^p kÀgw B]n«pw B^pw ASnNw tKm`ns¡m¶pw tbmNp¶ns` F¶v b_ªp Fs¶ DbtUln¡m³ k^m¯Sv..Hmiv thm_n Fs¶ b^nK]s¸Xp¯Sm³ f_¶p Fsâ tb^v KnSn³ _n] sW]nw Aà F¶v Mm³ {btSyNn¨p b_]*tÃm..
NT WX¡p¶Sv Mm³ dnsXNv Njnªp Ip½m km]v tWm¡n]pw N¼n¸Xw N*pw km\fXn¨pw WX¡p¶ KoknS¯ns` hpkÀ\ Nm`w..Nq«pNmÀsNm¸w AXp¯pÅ ssih-vNqans` sb¬bntÅs^ km]vtWm¡p¶ {SnÃv D*tÃm Fsâ sbm¶p f¡sa b_ª_o¡m³ bänÃ..
Fsâ A]Âkmhn H^p Blm^n {bemN^³ tI«³ B]mapw fq¶p sb¬f¡apw em^y]pw AkÀ tNmjnt¡mXv KnÃ]n FknsXt]m B]n^p¶p BUyw H^p N« N½yq\nhv_v… AknsX Wn¶pw Fsâ koXnWXp¯p Smfhw fmän]n«p 2sNmÃw Bkpt¶ HÅp.Fsâ koXpw B]n Wà H^p Aäm¨vsfân B\v..ko«n Fs´¦n`pw hv–sbg e£\w D*¡pkmt\ M§Ä ^*pko«pNm^pw b^hvb^w sg]À sI]vSp Njn¡pw A{S¡pw Wà H^p dÔw.
{bemN^³ tI«Wp Wm«n H^p cÀ\n¨À tgm¸p*v ASn Wn¶pw Npj¸w CÃm¯ k^pfmWkpw AkÀ¡v Nn«p¶p*v Ak^psX fq¯ fNÄ ^Kng 10Bw ¢mÊn bYn¡p¶p C^p Wn_¯n sf`nª F¶m bsä sf`nªÃ H^p hpµ^n sNm¨p..^*mf¯kÄ AKog 8Bw ¢mÊn bYn¡p¶p AkÄ bs£ fq¯ksa tbms` Aà skap¯p sf`nª H^p hpµ^n..AkapsX fq¡p¯n B\v ssiss`_v AkÄ¡Sv W¶m]n tI^p¶p*v.. bns¶ Gäkpw Ca]kÄ hpfng 5Bw ¢mÊn bYn¡p¶p..
AkÀ M§apsX A]¡mÀ B]n Smfhw Bs]¶pfpS ^Kngs] Mm³ H^p tWm«w C«Sm Fsâ koXnsâ Smsj B\v Ak^psX koXp Fsâ D½p_¯n^p¶m FWn¡k^psX fpäkpw k^m´]pw Nm\mw.
sb®nsâ fm_n B\v AkapsX BNÀg\w F¶v knlzhn¡p¶ Bam\v Mm³..Ip^nUm_nsâ tXm¸pw bmkmX]pw B]n^n¡pw ^Kng]psX tkgw fn¡km_pw ko«n AkapsX ssXäv Ip^nVm_nWpÅn Nq¼n Wn¡p¶ sNm¨p fp`NÄ b`t¸mjpw FWn¡v Fsâ Np«sW koÀ¸p fp«n¡m³ Akh^w D*m¡nsNmXp¡p¶p*m]n^p¶p..^Kngs] fm{Sw tWm«w DÅSv sNm*v AKngs] b`t¸mjpw Mm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *