അലഭ്യലഭ്യശ്രീ

Posted by

അലഭ്യലഭ്യശ്രീ

Alabhyalabhyashree bY രാക്ഷസൻ

“”BUy Unkhw B\v WÃSp tbms` bYn¡m³ B\v Wns¶ CknsX tIÀ¯Sv Wm«ns` tbms` CknsX]pw Dj¸mWpw Nq«pNqXn WX¡mWpw WnÂt¡* ASp sNm*m\v Wns¶ Wnsâ A½mksâ ko«n WnÀ¯p¶Sv””

F¶p b_ªv Fsâ fpOt¯¡v fq¸n`m³ H^p t`mZv bpÑw km^n knS_n.
Mm³ B^m F¶p b_ªnà AsÃ.. Mm³ ^Kogv Np«Wm«ns` H^p A_n]s¸Xp¶ NpXpwd¯ns` D®nNrgv\³ Wm]^psX]pw `oW D®nNrgv\sâ]pw AkhmWs¯ h´Sn. Ct¸m dmwPaqÀ Zn{Pn¡v bYn¡m³ tk*n Aѳ WmXpNX¯n]Sm\v, Wm«n ASymklyw Wà ^oSn]n A`¼pN®n¨p WX¶Sp sNm*v Nn«n]Sm\v Cu WmXpNX¯Â.
Fsâ NpXpwds¯ b^nI]s¸Xmw

Aѳ D®nNrgv\³ :þ 55 k]hv, A¸q¸³fmÀ WÃtbms` h¼mUn¨Sv Wà ^oSn]n sNm*p tbmkkp¶ H^p bmkw dnhnWh-vNm^³ … Ft¸mjpw b\w F¶p fm{Sw In´]m]n Kokn¡p¶p

A½ `oW D®nNrgv\³:þ 49 k]hv,N*m At{S H¶pw tSm¶n¡nÃ(Fsâ {c*vhsâ Aen{bm]w B\v) tb^ptbms` Ss¶ Wà A{S Wà hzemkw AÃ.. AsSms¡ Mm³ kjnt] b_]mw… N*m W½psX hnWnf WXn K]em^¯ns] tbms` Wà 38 sshhv fp`NÄ,
kn^nª Np*n,Wo* N®pNÄ. Ipk¶p SpXp¯ NknÄ, sWän]n¡p C_§n NnX¡p¶ fpXn, SXn¨p knXÀ¶n^n¡p¶ Ip*pNÄ. Ft¸mjpw bqän sNmSn skÅw Wn_ªp Kokn¡p¶ H^p hmVp hv{So.

G«³ ^mtKgv:þ H^p dp²nKokn Ft¸mjpw bYn¡\w F¶ In´ fm{S B]n WX¡p¶ H^p hmVWw.. Ck³ Nm^\w B\v FWn¡v KoknS¯n Gäkpw NqXpS kj¡v tN«n«pÅSv.Nm^\w Ck³ bYn¡p¶ FÃm]nX¯pw H¶mf³ Mm³ F¶pw Dj¸Wpw DX]nbv Nan¨p WX¡p¶kWpw. F¶m`pw 28 k]hv Njnª G«Wv Ct¸mjpw H^p bqÀ tk\w F¶ In´ CÃ. sbm«³..

tI¨n ^mK{lo :þ 26 k]hv, knkmiw Njnªp 2 Np«nNapsX A½.fWp AWp. CknsX AXpt¯¡v Ss¶]m\v sN«n¨pkn«Sv.eÀ¯mkv kÀg¯n 6fmhw CknsX]pw 6fmhw gn¸n`pw B\v.. BÄ H^p fÀ¨âv tWkn B\v.
ASp sNm*v AkÄ Aan]³ CÃmsS hf]¯v– CknsX D*mkpw sN«nt]m³ k^pt¼mtj At§m«v tbmÆpw.A½]nA½]pw Akapw Wà IÀ¨]n B]Sp sNm*m\v. Wà NXn B\v AkÄ¡v .bYn¡p¶ hf]¯v H^p _nt`g³ D*m]n^p¶p ASv H^p Unkhw kn_Npbp^]n Wn¶v A½ 2tbs^]pw Nt¿msX bnXn¨t¸mÄ ASv Wn¶p.ASp sNm*v AkÄ¡v tW^s¯ sN«n¨pw kn«p.CWn Aksa H¶p kÀ\n¡mw
WÃ skap¯ k«fpOkpw tIm^¨p*pNapw bns¶ hmfmWyw k`p¸tf_n] fp`Napw HSp§n] A^s¡«pw SXn¨ SpXNapw kn^nª I´n]pw….. Hs¡ NqXn H^p sWXpkn^n]³ I^¡v.
Ct{Sw B\v
Aan]sW N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *