അലഭ്യലഭ്യശ്രീ 2

Posted by

 

അലഭ്യലഭ്യശ്രീ 2

Alabhyalabhyashree Part 2 bY രാക്ഷസൻ | Previous Parts

“”””””””A`ey`ey{lo F¶ Cu NT km]n¡m³ Dt±lw Ds*¦n BUyw fpS km]n¨p SpX§pN.. sSäpNÄ Ds*¦n Iq*n¡m\n¡m³ FWn¡v Wn§apsX him]kpw tk\w.. “”””””

Mm³ S` Smjv¯n A½]psX sIkn]n bSps¡ b_ªp.
“” H¶v Aªq¼Xn NqSn¨n `oW””
A½ Fs¶ tWm¡n sâ Np® fpjpk³ km]nt`¡v SÅn N]än… hpO¯n Mm³ N®X¨p NnX¶p .. bj] Nm^y§Ä HmÀ¯v

kÀgw fp³bv( cv`mgv dm¡v)

“”H¶v FjptWäp km knWpNp«m… CknsX Np_¨p b\n D*v.. H¶v kmXm tfmsW”” A½]psX hvtWiw Wn_ª knantN«m\v Fjpt¶äSv F´nWm\mtkm ^mkns` Ss¶ FjptW`vbn¡p¶Sv Wà H^p Mm]_mjvI B]n«v C§sW]pw B]mt`m F¶p Bt`mPn¨p sNm*v Mm³ N®p Sp_¶p sfmssd FXp¯p.. (AsSm^p lo`w B\v ^mkns` Fjpt¶äv N¼nNp«Wn N]_n bpSn] NT k¶n«pt*m F¶v tWm¡pN..) hf]w 10 Bkp¶p.. ssUktf…… C¶m\v ftWmsK³s_ tI¨n]psX knkmiw. ASpw f_¶m\v Mm³ D_§p¶Sv. tkPw FjptWäv dmSv_qfnt`¡v HmXn Aä¨vZv B\v..tkPw Npan]pw bÃp tS¸pw tXm]v`än`pw tbm]n . sb«¶v FÃmw SoÀ¯ _qfnt`¡v DXp¯n^p¶ tSmÀ¯v Ajn¨p S` SpkÀ¯n sNm*m\v Mm³ k¶Sv… _qfn ^mV½ DÅSv Mm³ A_nªnÃ(A_nªm`pw CSptbms` Hs¡ Ss¶]m Mm³ k^p.. Nm^\w Aks^ H¶v shäv BNm³ Mm³ sNmt_ Nm`w B]n WX¡p¶p..S«`pw fp«`pw Hs¡ D*v bs£ Nm^yfm]n H¶pw WX¡p¶nÃ)
“”At¿… sNmt¨ Ft´`pw FXp¯v DXp¯p km… FÃmw Sp_¶p k¨ C§sW WXNtfm? CSv sb®vbntÅÀ DÅ koXv AsÃ?”” Mm³ AsSm¶pw Nm^yfm¡nà tWs^ AkapsX fp¼n Ss¶ tbm]n Wn¶v Np® H¶v Np`p¡n Nm\n¨p sNm*v H^p sgZn FXp¯p F¶n«v b_ªp
“” F´pkm ^mVtf… CSv N*n«v Ft´`pw tSm¶nt]m? fpO¯v H^p sSan¨w Nm\p¶p”” Mm³ sgZn]pw H^p Nhkv fp*pw DXp¯p sNm*v tImUn¨p.
“”Nptª.. ^mV½ sNmt_ Nm`w B]n CSptbms` DÅ b\nB]pV§Ä Nm\m³ SpX§n«v.. A§sW CsSm¶pw N*v ^mV½ knjpÃ..”” F¶pw b_ªv At§m«v Sn^nªp Wn¶v AXn¨p km^m³ SpX§n..
“” CSp tbms` DÅ Wà Wm]À Np® WnW¡v Nn«n«p*mknà tk\sf¦n H¶v bnXnt¨m”” F¶v b_ªv AkapsX Np*n]nt`¡v H¶v fp«n¨p Np®.. AkÄ Sn^nªp tWm¡n F¶n«v kmSn`nsâ AknsX ks^ H¶v tbm]n tWm¡n F¶n«v Sn^n¨p k¶v Fsâ fp³bn Np¯n]n^p¶v fp*v 2 klt¯¡pw fmän sgZn Smjv¯n Np® N¿n FXp¯ 2 Sk\ k\fXn¨p S¶p. F¶n«v km]nt`¡v k¨n«v Wà tbms` DÅnt`¡v FXp¯v Duwdn
“”At½… Xn bq_n tfmsa Np®]n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *