വഴി വിളക്കുകൾ 1 [ഉർവശി മനോജ്]

Posted by

വഴി വിളക്കുകൾ 1

[ഉർവശി മനോജ്]

VAZHI VILAKKUKAL 1 BY URAVASI MANOJ

“”hmÀ C¶v shâv HmcnWv F Zn F½pw F¯psf¶v A_n]n¨n«p*v “”

Hmcohv tZm_nsâ kmSn bNpSn Sp_¶p S` ANt¯¡n«p H^p bp©n^nt]msX ¢À¡v ^mfNrgv\³ b_ªp.

ASnWv MmsW´p tk\w F¶v b_]pkmWm\v BUyw tSm¶n]Sv. Nm^yw 32 kÀgs¯ thkW¯nWptlgw sZbyq«n SihnÂUmÀ F¶ ShvSnN]n Wn¶pw Mm³ C¶v kn^fn¡pN]m\v,
Cu Akh^¯n Fs¶ ]m{S A]¡m³ F³s_ tf`ptUymPØÀ k^p¶Sv hzmemknNw. bt£ hÀkohn N]_n Ct¶maw tf DtUymPØ^pfm]n huimÀ±b^fm] H^p A´^o£w hrãn¡pkm³ FWn¡v hmVn¨n«nÃ.
^mfNrgv\Wv AÀ°PÀefm]n H^p fqa fm{Sw h½mWn¨n«v Mm³ b_ªp ,

“”C¶v fq¶p f\n¡v fp³bm]n k`n] sb^p¼pj bm`¯n³s_ kl¯pÅ khvSp knsâ _o hÀtk sI¿pkmWpÅ c]Â F³s_ tfl¸p_¯v F¯n]n^n¡\w””

‘sl^n hmÀ ‘ F¶v H^p f_pbXn]pw b_ªp fpOs¯ bp©n^n fm]n¨v sNm*v S` bp_t¯¡v k`n¨p ^mfNrgv\³ tbm]n.

F³s_ hÀkohv KoknS¯ns` AkhmW Unkhw kas^ knkmUfm] H^p c] Mm³ H¸nXm³ tbmkpN]m\v. fp³ f{´n]pw FwFÂF]pw Hs¡ B]n^p¶ hpµt^l³ WmXm^psX k`n] sb^p¼pj bm`¯nWv hfobfpÅ khvSp _o hÀsÆ WX¯n Pk¬sf³_v t`¡v _nt¸mÀ«v hfÀ¸n¡\w. Cu H^p c]`n H¸nX^psS¶v F³s_ NojptUymPØÀ Ft¶mXv Atb£n¡pN]pw tf`ptUymPØÀ BÚmbn¡pN]pw sI]vSn«v Mm³ AkP\n¡pN]m]n^p¶p. HXpkn F³s_ Hä H^mapsX b^n{lfc`fm]n fm{Sfm\v Cu c] C¶v F³s_ tfl¸p_t¯¡v F¯p¶Sv. Wmsa FWn¡v bN^w F³s_ Nth^]nt`¡v k^p¶ BÄ B^m]m`pw Ck^psX sIm¸Xn¡p Wn¡pw F¶v D_¸m\v. bt£ C¶v Cu c] Mm³ H¸n«p _o hÀtk¡v AWpfSn sNmXp¡pN]ms\¦n kn^fn¨ tlgkpw knk^mkNml Wn]f¯n³s_ BWpNq`yw tSXn FWn¡v Cu c]`n sâ H¸w h©^n¡pkm³ hmVn¡pw.

D¨Njnªv fq¶p f\nt]msX AXp¯ hf]¯v knkmU c] F³s_ tfl¸p_t¯¡v k¶p.
FWn¡v tW^ntX*n kt¶¡mkp¶ FÃm eog\nNsa]pw fp¶n N*psNm*v Ss¶ MmWSv H¸pk¨p ,

‘t`minSUmh³ WmXmÀ fN³ hpµt^l³ WmXm^psX k`n] sb^p¼pj bm`¯nWp hfobfpÅ 35 G¡À Wn`w {btUlw _o hÀtk WX¯n Pk¬sf³_v t`¡v H^p fmh¯nWNw _nt¸mÀ«v hfÀ¸n¡\w ‘ .

“”CSn³s_ bNÀ¸v kntÃKv HmcohÀ¡v C¶pSs¶ A]¨p sNmXp¡\w , CWn CSv bqjv¯n sk¡mWm\v b^nbmXns]¦n knk^mkNml Wn]f¯nsâ]v
BWpNq`y¯n GSäw ks^]pw tbmNpkm³ Mm³ S¿m_mNpw””

¢À¡v ^mfNrgv\³ sâ]v AXp¯v
H^p eog\n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *