വാസന്തി 2

Posted by

വാസന്തി 2

VASANTHY 2 BY DEVASURAN | PREVIOUS

 

Np«nNÄ fp_n]psX fq`Nant`¡v sI¶n^p¶p. kmh´n Njpt¯maw bpS¸v k`n¨n«p bm]n NnX¶p. tPmbn bpS¸nWpÅnt`¡v N]_n. kmh´n]psX fp`NÄ¡v fp³bn fpOw sk¨p A]mÄ AktamXv– tIÀ¶v NnX¶p.
“” NpXns¡Xm NÅm Np«m “” kmh´n NpªntWmXv sNm©p¶ tbms` tPmbnt]mXv b_ªp. tPmbn fpOw sNm*v AkapsX fm_nXs¯ fÀVnIp. »uhnsâ bp_¯qsX fp`Nsa NXn¨p ^hn¨p. tPmbn H^p ssNsNm*p kmh´n]psX SpXNsa]pw I´nt]]pw SjpNn DX¨p. kmh´n tPmbn]psX sI]vSnNÄ BhzUn¨p N®pNÄ AX¨p NnX¶p.
“”;tfmsa »uhnsâ iqNv Ajn¡mtfm ? “”
“” tk*½mkm FWn¡v Wm\fm “”…
“” ASnWtà tfmsa bpS¨n^n¡ps¶, tfm¡v Wm\fms\Wv¡n A½mk³ Ajn¡s« “”
“” F¶m`pw A½mkm bntÅs^ AXp¯p*v, tk*½mkm “”…
“”Wfp¡v A¸p_s¯ fp_n]n tbmNmw “” tPmbn kmh´n]psX ssN]n bnXn¨p Fjpt¶Â¸n¨p.
“” C A½mksâ H^p Nm^yw “” kmh´n Nr{Snf tUgyt¯msX b_ªp… “”A½mk³ A¸p_s¯ fp_n]nt`¡v sbms¡m Mm³ bntÅs^ b_ªp kn«n«v k^mw. “” tPmbnt]mXv b_ªn«v kmh´n Np«nNapsX tWÀ¡v– Sn^nªp. tPmbn AXp¯ fp_n]nt`¡v WX¶p. tI¨n k^m³ CWn]pw hf]w FXp¡pw bän]m Ct¸m¯s¶ H^p Nan bmhm¡\w.A§sW b`Nm^y§apw fmhnt`m^vSv tPmbn AXp¯ fp_n]nt`¡v N]_n.
kmh´n]psX fWhn`pw b`S^w In´NÄ B]n^p¶p .
kjpSW tNän hpPn¨p ^hn¨t¸mjpw, Dg tI¨n]psX km¡pNÄ B]n^p¶p fWÊnÂ. “” B\nsâ Np®]pw Ak^psX sI¿n¯pw , ASnsâ hpOw H¶v tks_ Ss¶]m kmh´n “”.. A¶pfpS kmh´n]psX B{Piw B]n^p¶p H^p Wà Np® tN_\w F¶v. A½mk³ C¶s` k¶t¸mÄ fpS Ssâ l^o^s¯ B^v¯nt]msX tWm¡p¶Sv kmh´n {l²n¨n^p¶p. kmh´n g«n Du^n fmän«v tPmbn NnX¡p¶ fp_n]nt`¡v N]_n. kmh´ns] N* tPmbn Aksa Ssâ AXpt¯¡v knan¨p NqX¯n NnX¯n. H^p ssN sNm*v AkapsX fp`]n sM¡n . kmh´n »uhnsâ iqNv Ajn¨p fp`NÄ bp_s¯Xp¯p. fpjp¯ D^p* fp`NÄ N* tPmbn B^v¯nt]msX Ak]nt`¡v tWm¡n. Ipf¶ fp`¡®nWp Ipäpw kr¯¯n sI¼n¨ tWÀ¯ sI_p t^mf§Ä WnÂNp¶Sv tPmbn N*p. tPmbn Btklt¯msX H^p fp` km]n FXp¯v– fp©n k`n¨p. tPmbn]psX Wmkn³s_ BUy hvbÀlw Ss¶ kmh´ns] bpaNnS]m¡n tPmbn H^p H^pssN sNm*v kmh´n]psX I´n]n bnXn¨p DX¨p kn«p.
“” tPmbn…… tPmbn “” A½]psX knan tN«v tPmbn]pw kmh´n]pw sM«n. tPmbn bp_t¯¡v tbm]n.
NXp¯ Wn^ml tSm¶n kmh´n¡v….
SÅ¡v fp_p¡m³ tfXn¡m³ tPmbn¡v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *