ഗസലിൻ ഇശലായി മെഹ്‌ഫില 2

Posted by

ഗസലിൻ ഇശലായി മെഹ്‌ഫില 2 

GAZALIN ISHALAI MEHFILA 2  BY NARESHAN | Previous PART

WanWn tI¨n]psX sbs«¶pÅ emk fmä¯n MmsWm¶p bN¨p tbm]n .bt£ ssN k¶ Cu hpkÀ®mkÕ^w F´p kn`sNmXp¯pw FWn¡p fpS`m¡nt] bäq .ASnWm St¶ Mm³ WanWn tI¨nt]mXp b_ªp “”hpt^tg«³ Updm]n`pÅt¸mÄ W½Ä F{S Nan¨Sm\v ,Ct¸mÄ At§m^v tdmVfnÃmsS NnX¡pN]m\v ,Updm]n`pÅSpw tdmVfnÃmsS NnX¡p¶Spw S½n F´p kySymhfm\pÅSp tI¨o ?? CSn H^p l^ntNXpfnà …. F³s_ fp¯v Ct§m«p km Wfp¡n¶p fSnk^ptkmaw B_mXmw “”WanWn tI¨n “” G]v , ASÃXm …¶m`pw tI«³ CknsX DÅt¸mÄ ……….ASp l^n]ÃXm “”

WanWn tI¨n]psX VÀ½ bp^m\w tN«p FWn¡p sIm_nªp tN_n k¶p ,Unkh§tamafm]n knl¶n^n¡p¶ksâ fp¶n f«³ dn^n]m\n sNmXp¶p sk¨n«p Njn¡^psS¶v b_]p¶fmSn^n]pÅ Hs^XsbXm]n tbm]n CSp . F´m]m`pw NqXpS b©m^ km¡pNÄ b_ªp {bt`men¸n¨p hf]w Na]mWpÅ £f FWn¡nÃm]n^p¶p .hn^Nant`¡p A^n¨p N]_p¶ fUy `i^n]pw N×p¶n Wn`kna¡nsW tbm Wn¶p N¯p¶ WanWn tI¨n]psX AeufnN huµ^ykpw NqXn tIÀ¶p Fs¶s]m^p fU]mW]m¡n SoÀ¯p Njnªn^p¶p .

Mm³ H«pw hf]w Na]msS ImXn tN_n WanWn tI¨n]psX hm^n]psX FXp¸n N]_n bnXn¨p .F³s_ ssN kn^`pNÄ B hm^nNp¯nsâ]pw Ak^psX Wmen]psX]pw CX]n AfÀ¶t¸mÄ WanWn tI¨n H¶p bpaªp ,B H^p Wnfngw fpSs`Xp¯p Aks^ Mm³ sdZnt`¡p k`n¨n«p F¶n«p ASntkPw Ak^psX fpNant`¡v Mm³ Nfnjv¶p ko\p .At¸mtj¡pw F³s_ ssN kn^`pNÄ Ak^psX hm^ns]]pw AXn¸mkmXs]]pw bmâohnsW]pw ASn {loQw fm_n NX¶p Ak^psX t]mWn sbm]vN]n {btkln¨p Njnªn^p¶p .F³s_ Hmt^m kn^`pNapw B fVp^ sbm]vN]n b^hvb^w fÕ^n¨p BXn SnfnÀ¯p .WanWn tI¨n]psX FSnÀ¸pNÄ bSns] lo¡m^¯nt`¡p kjn fm_n .

fUybn¨p ftUm·¯Wm]n tdmVfnÃmsS NnX¡p¶ hz´w eÀ¯mknsW sSm«p^pfn NnX¶psNm*p AkÀ hpO t`m`pb]m]n NnX¶p bpa]p¶ NmjvI F³s_ Btklw C^«n¸n ¨p .WanWn bqÀ\fm]pw k^pSn]n`m]n F¶p tdmVyfm]t¸mÄ F³s_ ssN kn^`pNsa AkapsX ssfTpW sI¸n Wn¶p Mm³ bn³ k`n¨p .F¶n«p Aks^ tWs^ NnX¯n .bnt¶ B fm_n bän tIÀ¶p NnX¶n^p¶ hm^n Mm³ bSns] Smtjm«p fmän .b«p »uhnWpÅn Sn§n kn§n koÀ¸pfp«n Wn¶n^p¶ C^p bm IgN§sa]pw Mm³ BÀ¯nt]msX tWm¡n .Ak^psX B NnX¸nWp H^hmfmWy huµ^yfm]n^p¶p .bW¦p` tbms`]pÅ fpXnNÄ Ajnªp S`]n\]n b^¶p NnX¡p¶p .hm^n]psX f_]nÃmsS b¨»uhnWpÅn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *