നീലുവിന്റെ ദോശ 3

Posted by

നീലുവിന്റെ ദോശ – 3

NEELUVINTE DOSA 3 BY KAMANPREVIOUS PART

{ba]Up^nS¯n Wn¶v tN^aw N^N]_n]Sv kas^ sbs«¶m]n^p¶p. Hmf`]manNapsX hv–tWikpw N^p\]pw H^pf]pw FÃmw Wnj`n¨p. Up^´fpO¯v H^n¡`pw KmSnþfS kÀ¤o]SNÄ CÃm]n^p¶p. ASv Ss¶ CWn]pw SpX^\sf¶Sm\v Wm«ns` FÃmk^psX]pw B{Piw. hfSzhpµ^fm] tN^aw… WktN^aw hrãn¡pt¼mÄ Wmsfm¶v F¶ In´ FÃmk^n`pw D*mk\w. F¶m`pw Nãs¸Xp¶k^pw FÃmw Wãs¸«k^pw hfqi¯nsâ sWm¼^fm]n C¶pw Wn`Wn¡p¶p.

sW·m_]ns` D^pÄsbm«Â Nm^\w Wo`pknsâ Hmcohv H^pfmht¯maw AXªp NnX¶p.
Sn^nsN Wm«ns`¯mWpw Wo`pknWv NjnªnÃ. F¦n`pw Wo`p hp^£nS]m]n^p¶p.
AOn`³ FÃm him]kpfm]n Wo`pknsWm¸fp*m]n^p¶p.

A]¡m^n i^nSm Wm]_psX t{dhn]_pw gÍn]pw sX_hn D\§m³ C«n^n¡p¶p. hnäv Hu«n`n^p¶v kngv\p ASv tWm¡n ASnsâ sshhv fWÊn Aa¡pN]m]n^p¶p.
”tim… Fs´m^p k`pSm… At½sXSn`pw C^«n]p*v. `¨qtâSnsâ C^«n]psX C^«n]p*v…” Ak³ tW^s¯ N*n«pÅ {dm]pw gÍn]pw CSnsâ Gj]`¯v k^nsöv Ak³ Sn^n¨_nªp.

”^mkns`s]´m BNmlt¯m«pw tWm¡n]n^n¸mt\mtX]v… tbm]n F¶m tKm`ns]¦n`pw sI¿tX… AÃmsS… B\p§am]m AVzmWn¨v Kokn¡\w…” dm`p B]n^p¶p ASv.

”Hm… Aѳ AVzmWn¡pt¶m*m\tÃm… A½ Cu Up^´fp*m]n«pw sW·m_]n ANs¸«v tbm]Sv…. H¶v tbm AÑm… BUyw hz]w W¶mkv…”

”FXm kngv\p Wo Fs¶ bYn¸n¡m³ k^* tNt«m… tKm`nsI]vSv b\w h¼mUn¡s\¶v Wnsâ A½]psX Hä kmln]m… AÃmsS MmWksa D´n¯Ån tKm`ns¡m¶pw kn«n«nÃ… ASnWv Cu dm`p tks_ KWn¡\w…” kngv\pknWv tWs^ tUgys¸«n«v dm`p fpä¯n_§n tPänWXpt¯¡v WX¶p.

sW·m_]n bpSns]m^p Nan¡p tlgw Npan¡m³ S¿m_m]n Fjpt¶äp Wo`p. Mm]_mjvI]m\v. AOn`Wpw C¶p cpÄ fqZn`m\v. tSmfm¨sâ ^SntfaWw WX¡pN]m]n^p¶p C{S]pw tW^w.

fp_n]n WPvW]m]n Wn¡pN]m]n^p¶ Wo`pknsâ bp_Nn sI¶p fp«p Np¯n Wn¶p WXpkn^ Np*n¡Xn]n`qsX bqänt`¡p hmkVmWw {btkln¸n¨p tSmfm¨³. F¶n«p hmkVmWw Ss¶ N]ämWpw C_¡mWpw SpX§n. A]Ä CSp sI¿pt¼mÄ Wq`p AOn`sW Ss¶ tWm¡nsNm*n^p¶p. tSmfm¨sâ ssNkn^`pNapsX tkPS NqXm³ SpX§n. Wo`pkn Wn¶pw ^SnlÐ§Ä D]À¶p SpX§n, hv hv hv hv hv hv hv hv hv
hv hv… AtSmsXm¸w Wo`p Nm`pNÄ AN¯n¸nXn¨p bq_p fpt¶m«p SÅn tSmfm¨³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *